Очакваме Вашите предложения и становища, относно изменението в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.


 

ДО                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БАЛЧИК

                                                        

 


         ОТНОСНО: Промяна  на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик във връзка с Решение от 25.03.2011г.по дело АД№836/2010г. на Добричкият Административен съд и писмо с вх.№ 09-00-34/31.03.2011г. на Областен управител на област Добрич придружено със становище на ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


         Господин Председател,

        Във връзка с и на основание чл.87 от ПОДОбСНКВОБА предлагам за утвърждаване следното: 

 


проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9 от Закона за местните данъци и такси и  чл.8 и чл.11, ал.3 предложение трето от ЗНА, Общински съвет гр.Балчик


Р Е Ш И:

    Приема поправки в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик


&1. В чл.17 ал.4 се отменя.

&2. В чл.18 ал.3 се отменя.

&3. В чл.19 ал.6 се отменя. &4. Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

ВНАСЯ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ