З А П О В Е Д

283 / 12.04.2011г.

гр.Балчик

 

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА , с оглед издадена моя Заповед №252/ 05.04.2011г., която поставя началото на откриване на  процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс  за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти общинска собственост и  като взех предвид,  че  освен общите   не са определени  в Заповедта  и утвърдените конкурсни книжа приоритетни условия на конкурса,  съгласно чл. 76, ал. 3  от  НОРПУРОИ , решихОТМЕНЯМ:

 

1. Заповед № 252/ 05.04.2011г., с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14 от ЗОбС, чл. 76 от НОРПУРОИ е открита процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс  за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти общинска собственост, с цел отстраняване на констатираните нередности и издаване на нова заповед , съобразена с  чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 3 от НОРПУРОИ.

2. Да се спре продажбата на конкурсната документация , приемане на предложения и депозит за участие.

3.  На лицата закупили конкурсни книжа, не следва да се възстановява сумата за закупена документация. Документът доказващ закупуване на конкурсна документация ще бъде признаван, като срещу неговото  представяне за сведение ще се предоставя новоутвърдената  конкурсна документация.


 Настоящата заповед да бъде разгласена до всички заинтересовани лица, чрез   поставянето й  на информационното табло,  публикацията й в местния печат, на страницата на община Балчик , да се сведе до знанието на комисията и до  Ю.Петрова- касиер в ОбА-Балчик.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК