• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл.35, ал. 1 от ЗОС; чл. 62, ал.2; чл.66, ал.7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение  № 718 от 17.12.2011 г.  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 280/11.04. 2011 г. на Кмета на Община Балчик.

                                   

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, частна общинска собственост, представляващи:

           20 броя метални тръби спирално заварени, всяка с диаметър ø 920 мм, дебелина 10 мм и дължина 11,40 м., при начална цена за една вещ  - 2 436.75 лв. /две хиляди четиристотин тридесет и шест лева и 75 ст./, без ДДС., обща сума за всичките тръби  -48 735.00 лв., без ДДС.

           Депозита за горе посочените вещи е в размер на 240.00 лв. за брой.

Търгът ще се проведе на 05.05.2011 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 18.04.2011 до 03.05.2011 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на  03.05.2011  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 04.05.2011 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова