• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № № 765, 766, 767, 768, 769 от 09.03.2011 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 249/05.04.2011 г. на Кмета на Община Балчик.

                                 

   ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на вилни имоти, частна общинска собственост, представляващи :

1. Незастроен урегулиран  поземлен имот с площ от  424 м2, представляващ УПИ ХІІ, кв. 5 по ПУП на в.з. "Момчил", /ПИ № 02508.2.113 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 18 656.00 лв. /осемнадесет хиляди шестстотин петдесет и шест лева/, без ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 408 м2, представляващ УПИ ХХІV, кв. 24 по ПУП на в.з. "Изгрев", /ПИ № 02508.1.291 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 18 360.00 лв. /осемнадесет хиляди триста и шестдесет лева/, без ДДС.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 464 м2, представляващ УПИ ХV, кв. 26 по ПУП на в.з. "Изгрев", /ПИ № 02508.1.210 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 22 272.00 лв. /двадесет и две хиляди двеста седемдесет и два лева/, без ДДС.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 411 м2, представляващ УПИ ХІХ, кв. 5 по ПУП на в.з. "Момчил", /ПИ № 02508.2.106 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 18 084.00 лв. /осемнадесет хиляди осемдесет и четири лева/, без ДДС.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 414 м2, представляващ УПИ ХХІІІ, кв. 24 по ПУП на в.з. "Изгрев", /ПИ № 02508.1.98 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 18 630.00 лв. /осемнадесет хиляди шестстотин и тридесет лева/, без ДДС.Търгът ще се проведе на 28.04.2011г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 11.04.2011 до 26.04.2011 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 ч. на 27.04.2011г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  27.04.2011г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова