• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

 № 130

гр. Балчик, 25.02. 2011 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 93а, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета, във връзка със становище от РИО Добрич с вх. № 33-05-7#/25.02.2011 г., поради тревожната епидемиологична обстановка, влошените метеорологични условия и за опазване живота и здравето на децата


Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Да се преустанови временно учебния процес в училищата на територията на Община Балчик  за периода 28 февруари, 1 и 2 март 2011 година.

2. Във връзка с неучебните дни, учебното съдържание следва да бъде преструктурирано при условия и ред, определени от директора на училището и съгласувани с началника на Регионалния инспекторат по образованието - Добрич.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - Заместник кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се връчи на ОХД, ЗВО, директорите на училища и РИО - Добрич за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик