• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно чл. 14 от Закона за туризма (последно изменение - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Туристическите сдружения предоставят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма документи за регистрация, легитимиращи ги като такива съгласно изискванията за вписване в Националния туристически регистър.

Вписаните в Националния туристически регистър туристически сдружения в съответствие със своя устав имат право да:

1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните органи на централната и местната администрация и на местното самоуправление;

2. участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на региона и на общината и съдействат за тяхното изпълнение;

3. съдействат за рекламата на туристическия продукт;

4. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или бюра;

5. участват с представители в Експертната комисия по категоризация на туристически обекти;

6. участват с представители в Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти;

7. съдействат за повишаването на професионалната квалификация на кадрите в туризма;

8. участват в контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма;

9. регламентират професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове и сезират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството.

10. Туристическите сдружения подпомагат работата на държавните и на местните органи за осъществяване на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола върху качеството на туристическия продукт.

Необходимо е в срок до 21.03.2011 г. да се представят в Общинска Администрация гр.Балчик документи, удостоверяващи вписването в Националния туристически регистър на сдруженията на територията на Община Балчик.

Лице за контакти: Мариана Петкова - Началник отдел "Туризъм и екология", тел.: 0579/ 71073, e-mail: m.petkova@balchik.bg