Очакваме Вашите предложения и становища, относно изменението в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК на сайта или на e-mail: mayor@balchik.bg


 

ДО                                                 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БАЛЧИК

                                                        

         ОТНОСНО: Промяна  на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик за 2011г. във връзка с промените в ЗМДТ в ДВ бр. 98 от 14.12.2010г.


         Господин Председател,        

         Във връзка с измененията на ЗМДТ, публикувани в ДВ бр.98 от 14.12.2010 г.,възниква необходимост от актуализация в разпоредбите на горепосочената наредба за 2011г. Предвид  това във връзка с &25 ал.2 от ПЗР на ЗМДТ  и на основание чл.87 от ПОДОбСНКВОБА предлагам за утвърждаване следното: 


проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9 от Закона за местните данъци и такси и  чл.8 и чл.11, ал.3 предложение трето от ЗНА, Общински съвет гр.Балчик


Р Е Ш И:

         Приема поправки в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик във връзка с  промените на Глава първа и трета Раздел МЕСТНИ ТАКСИ от ЗМДТ относно отмяна туристическа такса и други промени

&1. В чл.2 ал.1 т.3 се отменя.

&2. Чл.7  се отменя. Създава се нов член 7:

"чл.7.  Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по ЗМДТ се извършват от служители на общинска администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на чл.4, ал.1-5 от ЗМДТ."

2.Извън случаите по алинея 1, установяването и събирането на частни общински вземания-такси се извършва по реда на Глава пета от наредбата.

&3.В чл.15 ал.3 се правят следните допълнения и изменения:

1. В т.1.1 се добавя ", квартал "Момчил"

2. Т.1.4,1.4.1,1.4.2  се отменя.

&4. В чл.19  се правят следните изменения :

1.Алинея 1 т.3 става:

"3.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците."

2.В алинея 3 т.4 ред №1 от таблица "Контейнер 4 куб.м." отпада.

&5. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1)Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове:от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината,за която е дължим."

2. Алинея 2 си изменя така:

"(2)На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

&6. В глава втора  раздел III Туристическа такса" се отменя.

&7. В чл.56 ал.2 се отменя.

&8. Глава пета "Ред за установяване на общински вземания" се изменя така:

1.След думата "на" се добавя "частни"

&9.Чл.59 ал.1 се отменя

1.Алинея 2 става чл.59

&10.В чл.61 думите "публично, съответно" се заличават

1. В ал. 3 думите "публично или" се заличават

2. В ал. 4 думите "публично или" се заличават

&11. В член 63 думите "публично или" се заличават

&12. В член 64 думите "публично или" и  "пред кмета на общината"се заличават

1.Алинея 3 се отменя

&13.Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.ВНАСЯ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ