• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Я В А

 

ОБЩИНА БАЛЧИК

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 2/ 10.01.2011г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост, както следва:

1. Общински имот с идентификатор 48982.3.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царичино, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-104/11.12.2003год на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 979 кв.м., съгласно АОС 3902/12.11.2010год. Началната цена за провеждане на търга е в размер на 854лв. /осемстотин петдесет и четири лева/.


2. Общински имот с идентификатор 48982.3.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царичино, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-104/11.12.2003год на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 898 кв.м., съгласно АОС 3901/12.11.2010год. Началната цена за провеждане на търга е в размер на 783лв. /седемстотин осемдесет и три лева/.


3. Общински имот с идентификатор 48982.3.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царичино, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-104/11.12.2003год на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 926 кв.м., съгласно АОС 3900/12.11.2010год. Началната цена за провеждане на търга е в размер на 807лв. /осемстотин и седем лева/.


4. Общински имот с идентификатор 48982.4.1. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царичино, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-104/11.12.2003год на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,266 дка., съгласно АОС 3899/12.11.2010год. Началната цена за провеждане на търга е в размер на 1104лв. /хиляда сто и четири лева/.


5. Общински имот с идентификатор 48982.3.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царичино, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-104/11.12.2003год на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1244 кв.м., съгласно АОС 3857/2010год. Началната цена за провеждане на търга е в размер на 1085лв. /хиляда и осемдесет и пет лева/.


     Търгът ще се проведе на 01.02.2011год./вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" №6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 17.01.2011г. до 14 часа на 28.01.2011г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.

     Депозитът за участие в търга се внася на касата на община Балчик, в срок до 14.00 часа на 28.01.2011г.

     Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 28.01.2011г. в информационния център на община Балчик.

     Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 15 часа, в периода от 24.01.2011год. до 28.01.2011год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М.Мицев - главен експерт ОПФ 


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик