• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ

за реда и начина за кандидатстване и получаване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка "Орехите" от пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50%,

В изпълнение на Решение №693/30.11.2010г на ОбС  със Заповед №1102/20.12.2010г. на кмета на общината е определен реда и начина за кандидатстване и получаване на абонаментни карти за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка "Орехите" от пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50%

            1.Молби по образец, заверени за липса на задължения  от ОбДС се подават лично на гише № 6 в Информационен център на община Балчик.

            - Формуляри могат да се получат от  Информационния център и от клубовете на пенсионерите на територията на гр.Балчик.

            - Служителят от гише № 6  удостоверява с подпис, че е извършена проверка за  постоянния адрес на лицето и за коректното попълване на личните данни  по представен документ за самоличност.

            - Завеждат се само коректно попълнени молби на лица, с постоянен адрес на територията на Община Балчик и без задължения към общината.

            2. Сроковете за подаване на молби за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт/и или в района  на вилна зона до спирка "Орехите" са както следва:

 • за месец I,II,III 2011 г.  -  до 07.януари.2011г.
 • за месец IV,V,VI 2011 г. -  от 01 до 20 март 2011г.
 • за месец VII,VIII,IX 2011 г. - от 01 до 20 юни 2011г.
 • за месец X, XI, XII 2011 г.  - от 01 до 20 септември 2011г.

            - Молби, подадени след посочения краен срок за съответния период, не се разглеждат.

            3.Назначена от кмета комисия разглежда молбите до 3 работни дни след крайния срок за подаване и изготвя протокол със списък на одобрените.

            4.Утвърденият от кмета на Община Балчик списък на правоимащите се изпраща на превозвача за издаване на абонаментни карти за вътрешноградски транспорт и/или в района  на вилна зона до спирка "Орехите".

            5. Правоимащите се явяват лично за получаване на картите от превозвача

 • за месец I,II,III 2011 г. - от 17.януари.2011г.
 • за месец IV,V,VI 2011 г. -   от 28 март 2011г.
 • за месец VII,VIII,IX 2011 г. - от 28 юни 2011г.
 • за месец X, XI, XII 2011 г.  - от 28 септември 2011г.

При получаването предоставят актуална снимка и  заплащат стойността, определена с Решение № 693, т.4 от  30.11.2010г. на ОбС Балчик:

 • пенсионери на възраст до 67 години -  с 80% намаление
 • пенсионери над 67 години  - 1 лв. за карта на месец
 • инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50% -  1 лв. за карта на месец