• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик обявява, че е открита процедура за предоставяне на концесия за строителство с предмет: „Изграждане и експлоатация на сграда - паркинг - гараж, за извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация, в незастроен недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, ул."Приморска", представляващ ПИ 02508.86.82, с площ 778кв.м." Срок за закупуване (получаване) на документацията за участие - 24.01.2011г. 16:00ч. Цена на тръжните документи - 400 лева - платими в брой на работно място „Каса" в „Център за услуги и информация" при общинска администрация гр.Балчик. Срок за подаване на заявленията (офертите) - 27.01.2011г. 16:00ч. Обявление за откриване на процедура за предоставяне на концесията е публикувана в Държавен вестник под №1 от 15.12.2010г.