• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Уважаеми съграждани,


     Община Балчик  Ви уведомява, че :

     1. На 30 ноември 2010 г. изтича срокът за  плащане на четвърта вноска за данък върху недвижими­те имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2010 г.

     2. Задълженията се изпълняват доброволно в законоуста­новените срокове чрез плащане:

     - касово - в касата на отдел „ Общинска данъчна служба " към Община Балчик на адрес: пл. „21 септември" № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

     - безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

      IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15

      банков код - UNCR BGSF

      "Уникредит Булбанк"  АД 

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00

код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00

код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00

код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00

      3. Напомняме на предприятията неподали данъчна  декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси във връзка с промяна на чл.21, ал.1 от ЗМДТ относно при­тежаваните нежилищни имоти и нежилищни имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване , че срокът за това изтече на 30 юни 2010 г..

      4. Уведомяваме длъжниците на Община Балчик във връзка с увеличаване събираемостта на приходите, че Община Балчик ги събира принудително чрез Частен съдебен изпълнител, което увеличава задълженията с таксите по Закона за частните съдебни изпълнители.


Справки могат да се правят на място в отдел „Общинска данъчна служба" към Община Балчик и на те­лефони : 7 28 49; 7 10 88.