• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


        На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № 500 и 501 от 29.01.2010 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 970/15.11. 2010 г. на Кмета на Община Балчик.

                                   

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи:


1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 000 м2, представляващ УПИ ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Соколово, /ПИ 67951.501.997 по кад. карта на с. Соколово/, при начална цена 16 370.00 лв. /шестнадесет хиляди триста и седемдесет лева/, без ДДС.

1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 995 м2, представляващ УПИ ІV, кв. 15 по ПУП на с. Соколово, /ПИ 67951.501.998 по кад. карта на с. Соколово/, при начална цена 16 280.00 лв. /шестнадесет хиляди двеста и осемдесет лева/, без ДДС.


Търгът ще се проведе на 08.12.2010 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 18.11.2010 до 07.12.2010 г. на касата на ОбА - Балчик.

           Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на 07.12.2010  г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 07.12.2010 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова