Очакваме Вашите предложения и становища, относно изменението в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК(Приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 година; доп. с решение 264 по Протокол № 29 от 31.03.2009 година; доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 година; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 година; изм.и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 година; изм. и доп. с Решение 555 по Протокол № 46 от 30.04.2010 година)


УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ,

В изпълнение на чл. 28 от ЗНА, внасям настоящия проект за изменение на чл. 39, ал. 3 от  цитираната по-горе наредба. Считам, че  изменението на въпросната правна норма се налага с оглед необходимостта от конкретизиране на смисъла който е вложен в тази алинея.

Горното се налага предвид факта, че понятията "голям обществен интерес" и "значим социален ефект", нямат легална дефиниция в нашето българско законодателство, макар да се борави масово с тях, поради което често тези понятия се тълкуват неправилно или превратно, а не са и малко случаите, в които се преследват и други цели противни на закона. Тъй като е невъзможно да се конкретизира вложеното под тези понятия няма как да се изведе нито пряко, нито косвено по тълкувателен път, считам за наложително тези понятия да отпаднат, като изрично се регламентира волята на ОбС по отношение приложното поле на тази разпоредба.

Промяната на въпросния член 39 в съответната алинея (3), от своя страна ще доведе до избягване на бъдещи конфликтни ситуации и ще осигури прозрачност в подхода при всеки конкретен случай. Същата ще изиграе важна роля и с оглед по-доброто планиране на приходната част на бюджета. Тази промяна е и в съответствие с указ № 883 за Прилагане на закона за нормативните актове, в който е посочено, че разпоредбите на нормативните актове следва да са кратки, точни и ясни. Използваните думи и изрази следва да са с утвърдено правно значение и когато същите могат да наложат отклонение от общоприетия смисъл, следва с допълнителна разпоредба да се определи /конкретизира/ смисъла им. Промяната е и в съответствие с принципите заложени в чл. 26 от ЗНА.

 

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:


На  основание чл. 76, ал. 3 от АПК вр. с чл. 8 и чл. 11, ал. 3 предложение трето от ЗНА и с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на предоставените му правомощия  Общински съвет гр. Балчик, реши

1. В чл. 39 от НОАМТЦУТОБ се правят следните изменения:

алинея (3) се изменя така: Инвестиционни проекти при осъществяването на които се разкриват над 100  постоянни работни места и/или инфраструктури проекти свързани с водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електроните съобщения, при осъществяването на които се предоставят от организациите  обществени услуги до крайния потребител и при които на територията на общината се предвижда изграждане на повече от 3000 м. мрежи, съоръжения и инсталации се освобождават от заплащане на такси за технически услуги, посочени в чл. 40 и приложената към него таблица от настоящата наредба, като заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.

2. Направените изменения в НОАМТЦУТОБ да се обнародва в местния печат.

3. Същото влиза в сила от датата на неговата публикация в местния печат.ВНАСЯ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВПрикачени файлове: