На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и във връзка с изискванията на Наредба № 15/21.05.2010 г. на Министерството на земеделието и храните (ДВ бр. 40/28.05.2010 г.) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" на приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области" на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г.

на 26.10.2010 г.(вторник), от 17.00 ч., на адрес Шабла, ул.Равно поле 35, ще се проведе учредително събрание, сдружение  „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла - Каварна - Балчик", при следния дневен ред:

1.      Приемане на Устав на сдружението;

2.      Определяне състава на органите на сдружението;

3.      Приемане на местна стратегия за развитие на рибарската област.


Проектът на устав е предоставен на интернет адрес http://www.shabla.info/

За контакти: Нелко Йорданов - ст.експерт «Европейски програми»

Тел. 05743 5037