• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На 01/11/2010 г. изтича крайният срок за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"; проект „Новo начало - от образование към заетост"; Схема BG051PO001-1.1.06 Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж.

В Проекта могат да участват:

- Работодатели, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на такива осъществяващи дейности в сферата на селското, горското и рибно стопанство.

  - Работодатели представители на държавните и общински администрации (съгласно Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местна администрация) ;

  - Работодатели представители на  структури на съдебната власт съгласно Закона за съдебната власт.

От бюджета на Проекта се предоставя държавна помощ под формата на средства за заетост на включените в Проекта работодатели за наемане на  безработни младежи до 29 год. възраст за стажуване по посочена професия/специалност и техните наставници за период не повече от 6 месеца и включва средства за:

1. Разходи за възнаграждения за стажуване при работодател -  300 лв. месечно за едно лице, за период не по-голям от 6 месеца.

           1.1.  Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от  КТ;

           1.2. Възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;

           1.3. Дължимите осигуровки по КСО.

2. Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще отговарят за обучението на работното място на стажуващите. Месечното възнаграждение е в размер на % от МРЗ  за страната.

           2.1.  Дължимите вноски за сметка на Работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, фонд „Безработица" и Националната здравноосигурителна каса върху сумата по т.2.Прикачени файлове: