• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 11 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (Приета с ПМС №311 от 17.11.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., посл. изм. ДВ. бр.45 от 16.06.2009 г.) Ви уведомяваме, че в 7 ( седем ) - дневен срок (считано от 16.09. 2010 г. до 22.09.2010 г. включително) сте длъжни да премахнете от терени общинска собственост  излезлите от употреба моторни превозни средства  


1.Деу нексия - Тх 8572 СХ, находящо се до бл. 8

2. Форд Фиеста - Тх 4995 АХ , находящо се до бл.40

3. Талбод Ранчо - без регистрационни номера - бл. 40

4. Лада - Тх 2667 ВХ - бл. 40

5. Рено 5 - В 2419 АТ, находящо се зад бл. 12

6. Трабант - без регистрационни номера - северно от бл. 19

7. Лада Тх 8992 РХ, пред бл. 21

8. Рено 11- без регистрационни номера - ул. "Борис Янев"

9. Пежо 405 Тх 0897 РХ, зад бл. 34

10. Шаси и Кабина от Газка - западно от бл. 35

11. Форд Ескорт - Тх 0730 НХ - пред бл. 18

12. Шкода - В 6697 КХ - северно от бл. 18

13. Москвич Алеко - без регистрационни номера - зад бл. 18

14. Зил -  Тх 5585 СХ - зад бл. 24

15. Москвич Тх 9520 СХ - зад бл. 24  


и да ги предадете на площадка за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектуване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

На основание чл.12 от същата наредба собственикът на ИУМПС не заплаща такси и разноски до приемането му на площадката.

След изтичане на горецитирания срок излязлото от употреба МПС ще бъде преместено на площадка за съхраняване на излезли от употреба МПС, находяща се в гр. Балчик, промишлена зона ПИ 02508.535.273 собственост на "КРЕСМЕТАЛ" ЕООД (срещу новия гробищен парк), с чийто собственик община Балчик има сключен договор (№165/15.06.2010г.).

Телефон за връзка със собственика на площадката - 0899 999955, Кирил Петков.


За повече информация:

Мария Кунева - ст. инспектор "Екология"

Борислав Парушев - гл. спец. "Екология"

Тел. 0579/71045, 0886 006110