• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П  О  В  Е  Д

800/16.09.2010г.

гр.Балчик

 

         На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и Решение № 647 от 15.09.2010г. на Общински съвет взето на извънредно заседание ,


НАРЕЖДАМ:


 1. В изпълнение на решение на Общински съвет, 21 септември 2010 година се обявява за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Балчик.

2. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички служители в ОбА- Балчик, чрез съобщаването й, а до населението на община Балчик, чрез поместването й в сайта на община Балчик и публикацията й в общинските средства за масова информация.

3. Контрол по настоящата Заповед възлагам на Ертоп Ханджиев - гл. секретар на Общината.Николай Ангелов

КМЕТ НА

ОБЩИНА БАЛЧИК