• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 720

гр. Балчик, 13.08.2010 г.

      На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, с цел повишаване събираемостта на местните данъци и такси и създаване на условия за ритмично разплащане на задълженията на Община Балчик към фирмите и другите стопански субекти

НАРЕЖДАМ:

1. Да не се извършват разплащания към фирми и други стопански субекти при установено задължение към Община Балчик от данъци, такси, наеми, продажби и др.

2. За установяване на задълженията в Дирекция БФС се представят :

    а/ справка от Общинска данъчна служба за данъчни задължения и ТБО;

    б/ от отдел „Собственост и стопанство" - наем сгради, земя, продажба на общински имоти, тротоарно право;

3. За отдадените общински жилища под наем на физически лица, на база справка от ОП „БКС" за задължения от наеми и ТБО, задължавам Общинска  данъчна служба ,съвместно с ОП „БКС" да предприеме мерки за издължаване на такива от предходни години.

4. При наличие на задължения към Община Балчик, забранявам извършването на административни и технически услуги от съответните дирекции в Общината, както и издаването на данъчни оценки от Общинска данъчна служба.

5. На интернет страницата на Община Балчик да се поместват фирмите със задържани плащания, поради непогасени задължения - отговорник началник отдел ОДС  Павлина Парушева.

     Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ресорните Зам. кметове и Главния секретар на Община Балчик.

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на ръководител ЗВО, директорите на дирекции в Общинска администрация за изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик