• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение № 380  от 24.09.2010 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 669/28.07. 2010 г. на Кмета на Община Балчик.

  1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи:

 1.1 Земеделска земя - нива ІІІ кат., с площ от 832 625 м2, представляващ ПИ 18160.38.43 по кад. карта на с. Гурково, при начална цена 749 363.00 лв.;

Търгът ще се проведе на 20.08.2010 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.08.2010 до  19.08.2010 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик  в срок до 15.30 ч. на 19.08.2010  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 19.08.2010 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова                

   

ЕГ/МК