• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНА БАЛЧИК

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № 616; 617; 618  и 619  от 30.06.2010 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 632/22.07. 2010 г. на Кмета на Община Балчик.

                               

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи:

 1.1 Земеделска земя - лозе с площ от 866 м2, представляващ ПИ 48982.4.6 по кад. карта на с. Царичино, при начална цена 866 лв.;

1.2 Земеделска земя - лозе с площ 1015 м2, представляващ ПИ 48982.3.13 по кад. карта на с. Царичино, при начална цена 885 лв.;

1.3 Земеделска земя - лозе с площ от 972 м2, представляващ ПИ 48982.3.16 по кад. карта на с. Царичино, при начална цена 850 лв.;

1.4 Земеделска земя - лозе с площ от 916 м2,  представляващ ПИ 48982.3.15 по кад. карта на с. Царичино, при начална цена 800 лв.

Търгът ще се проведе на 18.08.2010 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 02.08.2010 до 17.08.2010 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик  в срок до 15.30 ч. на 17.08.2010 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 17.08.2010 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова                

ЕГ/МКНа основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № № 86; 87 от 12.05.2008 г.; Решения № 433 и 434 от 30.10.2009 г и Решение № 502 от 29.01.2009 г на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 597/13.07.2010 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи :

1. Незастроен урегулиран  поземлен имот с площ от  837 м2, представляващ УПИ ХХV, кв. 30 по ПУП на в.з. "Сборно място", /ПИ № 02508.8.507 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 50 650.00 лв. /петдесет хиляди шестстотин и петдесет лева/, без ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 869 м2, представляващ УПИ ХХVІ, кв. 30 по ПУП на в.з. "Сборно място", /ПИ № 02508.8.506 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 52 590.00 лв./петдесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева/, без ДДС.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 147 м2, отреден за жилищно строителство, представляващ УПИ І - 310, кв. 100 по ПУП на гр. Балчик, ул. "Г.С. Раковски", /ПИ № 02508.84.310 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 17 640.00 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на  30.07.2010 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 19.07.2010 до 28.07.2010 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 16.00 ч. на  29.07.2010  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  29.07.2010 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова           

            СЖ/ЕГ