• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНА БАЛЧИК

 

            На основание  чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с решение №238/27.02.2009г., съгласно Решение 607 от Протокол №48/28.05.2010г. на ОбС - Балчик и Заповед № 576/06.07.2010г. на Кмета на Община Балчик.

 

 

            ОБЯВЯВА публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на:

1.1. Помещения с обща площ от 258.00 м2 - дискотека и прилежаща лятна тераса с площ 76.00 м2, находящи се на първи етаж от шестетажна сграда - бивша мелница и бивш Младежки дом на площад "кап. Георги Радков" в гр. Балчик, актуван с акт за частна общинска собственост АОС №483/26.10.2000 г.

1.2. Помещения с обща площ от 25.00 м2 - зъболекарски кабинет с прилежащи ½ манипулационна и ½ коридор, находящи се в Община Балчик, с. Оброчище в сграда с идентификатор 53120.502.490.2 по кадастралната карта на с. Оброчище.

2.  Цел на конкурса:

- отдаване под наем на обект (1.1.) за дискотека

- отдаване под наем на обект (1.2.) за откриване на зъболекарски кабинет в село Оброчище за обслужване на населението от всички възрастови групи

2.1. Начална годишна наемна цена:

- за обект (1.1.) в размер на 20604.00 лева, без ДДС

- за обект (1.2.) в размер на 138.00 лева, без ДДС

2. 2. Срок на договора: -

- за обект (1.1.) - 5 (пет) години от сключване на договора за наем.

- за обект (1.2.) - 5 (пет) години от сключване на договора за наем.

2.3. Условия за допускане до участие в конкурса:

- За обект (1.1.):

Регистрация на кандидатите по Търговския Закон, със седалище и адрес на управление на територията на община Балчик.

Размер на предвидените инвестиции и срок за влагането им.

Възможност за разкриване на работни места за жители на община Балчик.

С предимство ще се ползват кандидатите, развивали подобна дейност на територията на община Балчик.

Въвеждане на обекта в експлоатация в едномесечен срок от подписване на договора за наем.

-          За обект (1.2.):

Откриване на зъболекарски кабинет в село Оброчище за обслужване на населението от всички възрастови групи.

Спечелилият конкурса в срок от 1 (една) година да сключи договор с НЗОК.

Да сключи договор след регистриране на индивидуална практика.


Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 12.07.2010г. до 23.07.2010г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 23.07.2010г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.


            За справки: тел. 7-10-70 - Коцовски