З  А  П  О  В  Е Д


№ 575

гр.Балчик, 06 юли 2010 г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА  във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик  чл.24,ал.1 и  чл. 25 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (Приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 година; доп. с решение 264 по Протокол № 29 от 31.03.2009 година;  доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 година; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 година; изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 555 по Протокол № 46 от 30.04.2010 г.)

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници в населените места на територията на Община Балчик - Безводица, Бобовец, Гурково Дропла, Дъбрава, Змеево, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Пряспа, Рогачево Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино, Църква се събира такса в съответствие с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик както следва:

          1.1. за поставяне на маси и колички за продажба на стоки   -           1.50 лв/кв.м/ден

          1.2. за стрелбища, люлки и др.увеселителни съоръжения      -           0.30 лв/кв.м./ден

          1.3.върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност в съответствие с чл.22, ал.5 от Наредбата;

2. Маркирането, номерирането на местата с размер 3 кв.м /2м х 1.5м/, разпределението им по реда на заплащане възлагам на кметовете на населените места.

3. За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 14 часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности.

4. Дължимите суми  да се  изчисляват и заплащат в кметството на съответното населеното място.

5. Документът за плащане, с посочен номер на място и приложено удостоверение за техническа изправност (за увеселителните съоръжения) служи за разрешение за осъществяване на търговската дейност.


Извлечение от настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината,  да се сведе до знанието на  заинтересованите длъжностни лица  за  сведение и изпълнение.

 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик