• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


            На основание  чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с решение №238/27.02.2009г. и Заповед № 486/15.06.2010.г. на Кмета на Община Балчик.

 

             ОБЯВЯВА публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на:

1.1. Помещение с площ от 8.00 м2, находящо се в в.з."Изгрев", Община Балчик, № 53120.35.9.1 по Кадастралната карта.

1.2. Терен с площ от 7.00 м2, находящ се в с.Оброчище, част от кв.75, УПИ I 528

1.3. Помещение с площ от 20 м2, находящо се в гр.Балчик, ул."Черно море" №18

2.  Цел на конкурса:

- отдаване под наем на обект (1.1.) за офис на охранителна фирма

- отдаване под наем на обект (1.2.) за търговия с плодове и зеленчуци

- отдаване под наем на обект (1.3.) за търговия с промишлени стоки

2.1. Начална годишна наемна цена:

- за обект (1.1.) в размер на 289,92 лева, без ДДС

- за обект (1.2.) в размер на 203,28 лева

- за обект (1.3.) в размер на 609,60 лева, без ДДС

2. 2. Срок на договора: -

- за обект (1.1.) - 5 (пет) години от сключване на договора за наем.

- за обект (1.2.) - 3 (три) години от сключване на договора за наем (до започване изграждането на читалищна сграда).

- за обект (1.3.) - 5 (пет) години от сключване на договора за наем.

2.3. Допускане до конкурса:

- до участие се допускат кандидати, регистрирани по смисъла на търговския закон.

- (за обект 1.1.) са развивали охранителна дейност на територията на община Балчик

- ще разкрият работни места за жители на община Балчик

- ще пуснат обекта в експлоатация в едномесечен срок от подписване на договора за наем


Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 21.06.2010г. до 02.07.2010г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 02.07.2010г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.


            За справки: тел. 7-10-70 - Коцовски, Димитров