• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

(Приета с решение № 609 по Протокол № 49/28.05.2010 год. на Общински съвет - Балчик)

 

 

 

1. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.1.  ЦЕЛ

        Прилагането на мерки за енергийна ефективност, които да доведат до  повишаване  на подобряване на  сигурността на енергопотреблението, конкурентноспособността  и опазването на околната среда е  една от главните цели на общинския план за развитие на Община Балчик за периода 2005-2013 г.  
      Провеждането на  енергийната политика  включва  проучване, проектиране, финансиране и ръководство по изпълнението на пакети от енергофективни и икономически изгодни мерки в нови или изградени сгради и обекти при гарантирано намаляване на разходите за енергия за отопление, климатизация, топла вода, осветление и подобряване на комфорта.
        С Програмата за енергийна ефективност Община Балчик си поставя следните цели:

Ø намаляване на разходите  на горива и енергия, които се заплащат от общинския бюджет;

Ø подобряване на качеството на енергийните услуги, предлагани от общината;

Ø подобряване на качеството на жизнената среда и увеличаване на комфорта;

Ø промяна в мисленето, осъзнаване на значимостта на енергийната ефективност и промяна в моделите на енергийно поведение на всички групи потребители;

Ø подобряване на екологичната обстановка в общината чрез методите на енергийната ефективност.

1.2. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ. БАРИЕРИ

        Климатичните природни дадености на Община Балчик, разположена в североизточната част на Българското Черноморие, са добра предпоставка за въвеждането на модерни технлогии, свързани с възобновяеми източници.
        Община Балчик е поставила на дневен ред разработването и реализирането на проекти  за енергийна ефективност в областта на образованието и здравеопазването.
        Направени са и първите стъпки за реконструкция и модернизация на уличното осветление, което ще намали бюджетните разходи за ел.енергия в тази област с 30- 45%.
        Основните причини за високата енергоемкост в различните дейности в Общината са:

Ø наследената  енергоинтензивна структура;

Ø строителство, несъобразено с икономия на енергия;

Ø морално остарели технологии;

Ø недостатъчно средства за въвеждане на енергоспестяващи средства.

1.3 ПОТЕНЦИАЛ

        Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община Балчик се насочват в три сектора:

Ø сектор "Образование" с целеви групи "Училища", "Детски градини", "Детски ясли";

Ø сектор "Здравеопазване" с целева група "МБАЛ"  и "МЦ № 1" гр.Балчик

Ø сектор "Култура" с целеви групи: "Исторически музей", "Художествена галерия";

Ø сектор "Жилищно строителство и БКС" с целева група "Улично осветление" и осветление в административните сгради.

В сектор "Образование"  най- ефективните енергоспестяващи мерки са:

Ø Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова пластмасова и алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло; 

Ø Топлоизолация на покриви;

Ø Полагане на  фасадна топлоизолация;

Ø Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за автоматично регулиране

В сектор "Здравеопазване" могат да се приложат следните мерки за енергийна ефективност:

Ø Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова пластмасова и алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло; 

Ø Полагане на топлоизолация на таваните и пода над неотопляем подземен етаж;

Ø Повишаване ефективността на котелната и отоплителната инсталации и въвеждане на система за автоматично управление на отоплителния процес;

Ø Полагане на  фасадна топлоизолация.

В сектор  "Култура" е необходимо да бъдат въведени  мерките, свързани с енергоспестяване:  

Ø Подмяна на съществуващата дървена дограма с подходяща пластмасова или алуминиева със стъклопакет с нискоемисийно стъкло; 

Ø Полагане на топлоизолация на таваните на сградите;

Ø Подмяна на старите осветителни тела с нови, с нисък разход на ел. енергия;

Ø Полагане на  фасадна топлоизолация.

В целева група "Улично осветление":

Ø Подмяна на старите осветителни тела с нови, с нисък разход на ел. енергия и висок светлинен добив.

В целева група "Административни сгради":

Ø Намаляване на разходите за отопление и осветление в административните сгради на територията на Община Балчик.

        С цел намаляване използването на горива, замърсяващи по-малко околната среда и растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот, предотвратяването и решаването на екологичните проблеми в общината ще се предприемат действия за  повишаване  информираността  на живеещите за възможностите за въвеждане и  използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.
        През последните  години нараства  интересът към слънчевите колектори и системи за затопляне на вода, тъй като за нашата климатична зона слънчевите системи  могат да доставят от 50 до 75 % от потребностите от топла вода в сгради, хотели, спа-центрове и плувни басейни.
        Въвеждането на нови технологии, свързани с употребата на слънчеви колектори в областта на туризма  ще допринесе за  голям процент на икономия на ел.енергия в общината, а за собствениците на хотелските комплекси -  бързо възвръщане на вложените средства.

            Разработване на проекти за Енергийна ефективност отговарящи на възможностите на нашата Община:

Ø По примера на много Европейски държави се предвижда внедряването  на инсталации от био-маса за получаване на топлина и ел. енергия;

Ø Териториалното разположение на Общината дава големи възможности  за изграждане на ветрогенератори и фотоволтаични системи.

1.4. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ И МЕРКИ
ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.4.1 Индустрия

Ø Изграждане и поддържане на информационна система за състоянието на енергийната ефективност на общинско ниво.

Ø Предоставяне на информация за възможностите за включване в проекти за намаляване на енергийното потребление в енергоемките сектори на промишлеността.  

1.4.2 Услуги

        Подобряване на енергийните характеристики на обществените и жилищните сгради: 

Ø Монтаж  на топлоизолационни системи;

Ø Повишаване на енергийната ефективност на осветлението;

Ø Въвеждане на енергоефективни уреди.

1.4.3. Сграден фонд

        Подмяна на остарелите дограми и подобряване на топлотехническите характеристики на обществените сгради - детски градини,  училища, здравни заведения, административни сгради.

1.4.4 Централно топлоснабдяване

Ø Изграждане на газопреносна мрежа на територията на Община Балчик;

Ø Изграждане на централа за биогаз и преносна мрежа до общински обекти.

1.4.5 Транспорт

Ø Стимули за използването на обществен транспорт;

Ø Подобряване на инфраструктурата;

Ø Обновяване на транспортния парк.

1.4.6 Селско стопанство

        Да се стимулират селскостопанските производители за използването на:

Ø Биомаса - големи възможности за производство на пелети;

Ø Биогаз - голям потенциал за производството му.

1.5 ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНЕ

        Основна пречка за ефикасно провеждане на политика по Енергийна ефективност(ЕЕ) е ниската степен на информиране. В тази сфера трябва да се организира:

Ø обучение по енергиен мениджмънт на служители от общинските администрации, работещи в областта на ЕЕ;

Ø изграждане на общински информационен център, в който да се провеждат периодични информационни кампании, относно възможностите за намаляване енергопотреблението, както и да се дават консултации по въпросите на ЕЕ;

Ø по - добро взаимодействие между национални, областни и общински структури и организации.

1.6 НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

        За въвеждане на мерки за за енергийна ефективност на територията на Община Балчик е необходимо да се сформира  общински съвет по ЕЕ.
        На задължително енергийно обследване  подлежат обекти с годишно потребление над 3000 MWh, определени с Наредба №21 от 12.11.2004г. за обследване на енергийна ефективност.
        На задължително сертифициране подлежат сгради- държавна или общинска собственост- в експлоатация, с обща разгърната площ над 1000 кв.м.
        На територията на Община Балчик такива сгради на образователната инфраструктура са:

Ø СОУ "Христо Ботев", гр. Балчик;

Ø СОУ "Хр. Смирненски", с. Оброчище;

Ø ПГ за КОЗ "Ал. Константинов", гр. Балчик;

Ø ОУ "Антим І", гр. Балчик;

Ø ОУ "Кирил и Методий", гр. Балчик;

Ø ОУ "Г.С.Раковски"- с.Сенокос;

Ø ОУ"Васил Левски"- с.Соколово;

Ø ЦДГ № 1 "Знаме на мира", гр. Балчик;

Ø ОДЗ №2 "Братя Мормареви", гр. Балчик;

Ø ЦДГ №3 "Чайка", гр. Балчик;

Ø ОДЗ "Първи юни", с. Оброчище.

Сгради с разгъната площ по-малка от 1000 кв.м. са:

Ø ЦДГ № 3 «Чайка» - филиал на ул. "Страцин", гр. Балчик;

Ø ЦДГ "Пролет", с. Безводица;

Ø ЦДГ "Радост", с. Стражица;

Ø ЦДГ с. Ляхово;

Ø ЦДГ с. Пряспа;

Ø ЦДГ "Добруджанче", с. Дропла;

Ø ЦДГ "Звездица", с. Соколово;

Ø ЦДГ "Звънче", с. Църква;

Ø ЦДГ "Мир", с. Сенокос;

Ø ЦДГ "Дъга", с. Гурково.

        На територията на община Балчик  лечебни и здравни заведения с разгъната площ над 1000 кв.м. са:

Ø МБАЛ - гр. Балчик с МЦ № 1

        С разгъната площ под 1000 кв. м. са здравните служби в останалите населени маста на общината.

        На територията на община Балчик  сгради  с  културно и обществено значение с разгъната площ над 1000 кв.м. са читалищата:

Ø НЧ "Паисий Хилендарски", гр. Балчик;

Ø НЧ "Просвета", с. Соколово;

Ø НЧ "Велко Ангелов", с. Дропла;

Ø НЧ "Христо Смирненски" с. Сенокос;

Ø НЧ "Стефан Караджа" с. Стражица.

        С разгъната площ под 1000 кв.м.:

Ø Художествена галерия, гр. Балчик;

Ø Исторически музей, гр. Балчик;

Ø  НЧ "Васил Левски", гр. Балчик;

Ø  НЧ "Йордан Йовков", с. Змеево;

Ø  НЧ "Бачо Киро", с. Кранево;

Ø  НЧ "Просвета", с. Оброчище.

Общински административни сгради с разгъната площ над 1000 кв.м. са:

Ø Сградата на Общинска администрация;

Ø Сградата на ул. "Черно море" № 16;

С площ под 1000 разгъната площ са:

Ø Административни сгради на кметства по селата;

Ø Сграда на ул. "Дионисополис" № 2;

Ø Сграда на ул. "Черно море" № 14.

2. ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОГРАМИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

        В момента общините не разполагат със собствени финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ. В интерес на общината е да реализира  подобни проекти, тъй като изразходват значителни средства от бюджета за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекчава общинския бюджет, но и води до повишаване на благосъстоянието на жителите на общината. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в ЕЕ не е самоцел, а средство за намаляване на разходите, подобряване на конкурентноспособността, сигурността но енергоснабдяването и опазване на околната среда и създаване на допълнителна заетост.
        Начините  за осигуряване на финансиране на проекти по ЕЕ са следните:

2.1. Оперативна програма "Регионално развитие"

       През 2010 г. се предоставят възможности за внедряване на мерки за енергийна ефективност, внедряване на инсталации/съоръжения, основани на използване на алтернативни възобновяеми източници, извършване на одити в образователната инфраструктура и лечебни и здравни заведения.
       Община Балчик  да подготви проекти по:
       Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие" Операции 1.1: Социална инфраструктура", Схема BG161PO001/1.1-09/2010 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура"
       Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие" Операции 1.1: Социална инфраструктура", схема "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на лечебни здравни заведения"

2.2 Фонд "Енергийна ефективност"

       По силата на ЗЕЕ се създава фонд "Енергийна ефективност".Той управлява финансовите средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на ЕЕ, приети от Министерски съвет. Средствата на фонда следва да се изразходват за възмездно финансиране на проекти за развитие на ЕЕ.

2.3. Програми и фондове

       Цялостно или частично финансиране на инвестиционните програми може да бъде осигурено чрез национални или чужди фондове и международни програми. По-важните фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или безвъзмездно финансиране на проекти за  ЕЕ са:

Ø Оперативна програма "Регионално развитие";

Ø Фонд "Енергийна ефективност";

Ø Държавен фонд "Земеделие";

Ø Национален доверителен екофонд;

Ø Фонд "Козлодуй";

Ø Продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове (използвайки механизмите  на Протокола от Киото "съвместно изпълнение" и "международна търговия с енергии", както и чрез сключване на т. нар. "офсет" сделки).

2.4. Бюджетни средства

        В общинския бюджет се залагат финансови средства, необходими за дофинансиране на проекти за енергийна ефективност на предвидените обекти, свързани с  европейски и български програми и фондове .

3. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОТРАСЪЛА

        Наблюдението и оценката   на Общинската програма за енергийна ефективност се извършва от Общинската комисия по ЕЕ. За успешното реализиране на общинската политика  по ЕЕ да се наблюдава изпълнението на инвестиционните проекти, като се прави  периодична оценка на постигнатите резултати.
        За целта в Общинската комисия  по ЕЕ да докладва информация относно:

Ø оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статистическа информация;

Ø създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ в общината;

Ø резултати от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в общината.


4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

        Изготвянето на набелязаните общински програми е задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участие на съответните регионални и местни структури.
      Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политика за устойчиво развитие.
       Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението в съответния регион.