(Приет с Решение 200  по Протокол № 25 от 05.12.2008 г.)

 

 РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТА

 

 

НА ЛИСТА И

ДАТА НА

ИЗВЪРШВАНЕ НА

ПРОМЯНАТАОСНОВАНИЕ ЗА

ПРОМЯНАТА

ДЛЪЖНОСТ,

ФАМИЛИЯ И ПОДПИС НА СЛУЖИТЕЛЯ ИЗВЪРШИЛ ПРОМЯНАТА

ДЛЪЖНОСТ,

ФАМИЛИЯ И ПОДПИС НА СЛУЖИТЕЛЯ ПРИЕЛ СТРАНИЦИТЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОВЕРКИТЕ

 


ДАТА НА

ИЗВЪРШВАНЕ НА

ПРОВЕРКАТАЗАКЛЮЧЕНИЕ


 ПОДПИС НА СЛУЖИТЕЛЯ  ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЛАНА

 

 

ЕКЗЕМПЛЯРЕН №

 

ВЕДОМСТВО, НА КОЕТО Е ИЗПРАТЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ :

 

1.       Общи положения ..............................................................  3

1.1. Основания за разработване на плана .......................................  4

1.2. Цел и задачи на плана..........................................................

2.    Обхват на плана................................................................

3.    Задачи и отговорност.........................................................

3.1. Основни задачи..................................................................

3.2. Отговорности.....................................................................

3.2.1. Отговорности на Общинския съвет за сигурност и управление       при кризи................................................................................

3.2.2. Отговорности на РУ- МВР - Балчик и РУ- МВР - Албена .........

3.2.3. Отговорности на Районна служба "Пожарна безопасност и спасяване"Балчик и Албена .......................................................

3.2.4. Отговорности на ТД "Гражданска защита"..............................

3.2.5. Отговорности на общинските структури на Министерството на земеделието и храните...............................................................

4.    Прогноза за възникване на кризи вследствие на терористична             дейност..................................................................................

5.         Ръководство и управление...................................................

6.         Взаимодействие и координация............................................

6.1. При заплаха от терористична дейност.......................................

6.2. При извършен терористичен акт.............................................

7.    Поддържане на готовност за действия при възникване на кризи               вследствие на терористична дейност..........................................

7.1. Оповестяване, информиране и привеждане в готовност за    изпълнение на задачи при кризи...................................................

7.2. Актуализиране на плана........................................................

7.3. Усвояване на плана..............................................................

8.    Осигуряване изпълнението на плана.....................................

9.    Въвеждане на плана в действие............................................


                Приложения
 

1.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


         1.1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА

         Настоящият план е разработен в изпълнение на изискванията на чл. 15      т. 2 и чл. 19 т. 6 от Закона за управление при кризи и Решение № 572/02.09.2008г. на Министерския съвет.


         1.2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНА


         Цел на плана: Създаване на рационална предварителна организация за управление на общинските ресурси за предотвратяване и овладяване на кризи, настъпили вследствие на терористична дейност.


         Задачи:

 • Способства за подготовката на органите за управление за действие при заплаха от терористична дейност и при възникване на кризи вследствие на терористична дейност;
 • Допринася за извършване на своевременни и координирани действия при заплаха от терористична дейност и в отговор на актове на тероризъм;
 • Създава основа общинските структури на изпълнителната власт да изготвят съгласувани планове за управление (действие) при кризи, възникнали вследствие на терористична дейност;
 • Създава предпоставки за прилагане на правните норми при управление на силите за реагиране.


2.     ОБХВАТ НА ПЛАНА


         Планът описва организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите  и средствата на Общината за предотвратяване и овладяване на кризи, възникнали вследствие на терористична дейност. Предмет на плана са и процедурите и отговорностите за информиране на областните и други структури по ред, определен в нормативните документи. Основните  задачи съгласно плана, се изпълняват от общинските структури на:

 • Министерството на вътрешните работи;
 • Министерството на отбраната;
 • Министерството на извънредните ситуации;
 • Министерството на здравеопазването;

         Нормативните документи, регламентиращи дейностите по този план са посочени в приложение № 1.

         Термините и определенията, свързани с плана са посочени в приложение № 2.
 

3. ЗАДАЧИ И ОТГОВОРНОСТИ

 

         Задачите и отговорностите на Общината по отношение предотвратяване на терористична дейност и овладяване на последствията от терористични актове, съгласно този план, произтичат от нормативните документи, уреждащи тази дейност, както и от взаимодействието с други държавни и частни субекти.

Общинските структури на министерства и ведомства изпълняват задачите си съгласно своите планове за управление (действие) при кризи, заповедите и разпорежданията на съответните ръководители. На територията на община Балчик такива структури имат Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната, Министерството на извънредните ситуации, Министерството на земеделието и храните.


    3.1. Основни задачи.

 • Недопускане на терористични действия;
 • Ликвидиране на последствията от терористични действия без допускане на човешки жертви, материални щети и замърсяване на околната среда;
 • Залавяне на извършителите.


         3.2. Отговорности.


         3.2.1. Отговорности на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи

 • Разработва и усвоява Плана за управление при кризи вследствие на терористична дейност;
 • Координира и ръководи действията по информиране на общинските и областните структури на министерства и ведомства, имащи отношение по изпълнението на плана;
 • Оказва съдействие на екипите, участващи в предотвратяване, ликвидиране на последствията от терористични действия, залавяне на извършителите;
 • Провежда мероприятия за усвояване и поддържане на разработения план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност, включващи:

=   Актуализиране периодически на плана в съответствие с настъпилите     промени;

=   Тренировки с органите за управление, формированията и населението.

 • Препоръчва поведение и действия на населението при възникване на кризи вследствие на терористичен акт, чрез разпространение на листовки, диплянки и използване възможностите на местния радио възел и кабелна телевизия.


3.2.2. Отговорности на РУ на  МВР - Балчик и РУ на  МВР - Албена:

 • Извършва информационно-аналитична и прогностична оценка за очаквани терористични действия;
 • Осъществява оперативно-издирвателна дейност по отношение на граждани на Република България и чужди граждани, пребиваващи в страната, които осъществяват дейности, свързани с подготовката, организирането и извършването на терористични актове;
 • Извършва оперативни и издирвателни действия за установяване самоличността и местонахождението на извършителите на терористични актове и лицата, свързани с тях;
 • Изолира зоната на кризата посредством изграждане на КПП за недопускане навлизането на хора и автомобили, нямащи отношение към аварийно-спасителните и издирвателни действия, както и извършване на регистрация в единната информационна система на лицата, извеждани от зоната;
 • Осигурява спазването на въведените режимни мерки в зоната на кризата;
 • Усилва охраната на рисковите обекти от критичната инфраструктура на общината;
 • Добива и предава информация за разрушенията и по възможност за броя на пострадалите и застрашените граждани в зоната на кризата;
 • Оказва съдействие на общинските органи на изпълнителната власт при временно извеждане или евакуация на граждани от застрашени райони и изгражда информационна система за издирване на пострадали граждани.


3.2.3. Отговорности на Районна служба "Пожарна безопасност и спасяване"- Балчик и Албена:

 • Определяне характера на възникналите пожари и организиране на тяхната локализация и гасене;
 • Спиране на евентуални течове на промишлени отровни вещества и газ от газопреносната мрежа;
 • Спасяване на пострадали и извеждане от огнището на пожара до временния пункт за оказване на първа медицинска помощ;
 • Изнасяне на материални ценности с особено значение за националното стопанство;
 • Откриване, локализиране и изнасяне на източници на йонизиращо лъчение от пожароизвестителните инсталации.
3.2.4. Отговорности на "МБАЛ - Балчик" - ЕООД:

 • Подготвя системата на общественото здравеопазване за действие при криза вследствие на терористична дейност;
 • Поддържа системата за оповестяване на Министерството на здравеопазването и подведомствените му структури в областта и общината при криза вследствие на терористична дейност;
 • Прогнозира и оценява общата и медицинска обстановка, възникващи в резултат на терористична дейност;
 • Създава организация за медицинското осигуряване на населението на територията на общината вследствие на терористична дейност:

- извършване на медицинска сортировка;

- извършване на медицинска евакуация;

- оказване на квалифицирана и специализирана медицинска помощ на пострадалите;

- лечение на пострадалите;

- извършване на хигиенно-противоепидемични мероприятия сред населението и засегнатите обекти.


3.2.5. Отговорности на ТД "Гражданска защита"

 • Оповестява при бедствия вследствие на извършен терористичен акт;
 • Провежда операции по издирване и спасяване;
 • Провежда спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
 • Осъществява оперативна защита при наводнения и аварии;
 • Осъществява радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии свързани с опасни вещества и материали (процедура ПНМ-001 за извършване на дейности по сигнал за откриване на неизвестни по състав и произход материали).


3.2.6. Отговорности на общинските структури на Министерството на земеделието и храните:

 • подготвят сили и средства за реагиране при кризи вследствие на тероризъм срещу обекти от критичната инфраструктура в отрасъла;
 • създават организация и определят правила за действие при използване на патогенни микроорганизми от животински и растителен произход при терористична дейност;
 • предлагат за деблокиране на част от държавния резерв от зърно хранителни запаси при нужда вследствие на терористичен акт;
 • предлагат за спешна евакуация на генофонда от района, засегнат от терористични действия.


4. ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ, В СЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

 

         Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със страха посредством насилие или заплаха за насилие, за да постигне политическа промяна и/или значително негативно въздействие върху важни за държавата и обществото материални ценности. За разлика от незаконните въоръжени формирования и криминалната престъпност тероризъм има винаги когато:

 • В мотивите за извършване на престъпното деяние и целите на същото

има политически мотиви;

 • Извършителите са склонни към насилие или със същата важност, към

заплаха за насилие;

 • Дейността е замислена да намери далечни психологически отражения,

надхвърлящи непосредствената цел или непосредствените жертви (жертва);

 • Последствията от дейността са с голямо негативно икономическо

въздействие;

 • Извършва се от организации с различен конспиративен ред или

конспиративна клетъчна структура (чиито членове не носят униформа и отличителни знаци);

 • Дейността се извършва от група, която не се идентифицира с конкретна

държава.

         Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани, като носят белезите на операция, която отразява конкретните цели и мотиви на изпълнителите, отговаря на възможностите им и е предназначена за определена публика. Тактическите прийоми за осъществяване на терористична дейност са в съответствие с поставените й цели.

         В началото на 21 век тероризмът премина в качествено нов етап от своето развитие и придоби глобален характер. Той вече се използва не само като инструмент за постигане на конкретни политически цели в отделна страна или регионален конфликт, а е насочен към принципна смяна на съществуващата система на международни отношения. С него се цели хаос и икономическа дестабилизация в страните - мишени и предизвикване на страх и психоза сред тяхното население, като в крайна сметка се преследва глобална криза и промяна на съществуващия световен ред.

         Неутрализирането на терористичните заплахи се затруднява от психологическия и социологическия профил на терористичните групи, високия брой на потенциалните обекти на техните нападения, умелото им интегриране в демократичното общество и др. Успехът в противодействието на тероризма може да бъде постигнат само чрез продължително, твърдо и системно прилагане на всички компоненти на националната власт - икономически, информационни, правозащитни, разузнавателни, дипломатически и др.

         Рисковите фактори, определящи терористичната заплаха срещу Република България са:

 • Трайно установили се в страната значителен брой чужди граждани от държави, които се определят като рискови;
 • Непрекъснатото увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през страната чужди граждани и такива, търсещи убежище в нея, което увеличава риска от проникване на терористични елементи;
 • Активизирането на дейността на религиозни организации и емисари на наднационални формирования сред определени български общности, насочена към нейното консолидиране около крайни форми на религиозна изява;
 • Наличието в страната на симпатизанти на терористични организации и радикални формирования на религиозна основа;
 • Новата и по-активна роля на Република България, членството й в НАТО и ЕС и участието й в антитерористични и военно-хуманитарни операции;
 • Наличието на краен национализъм, етнически противоречия, социално-икономически проблеми и съществуващи нерешени въпроси на държавността в Югоизточна Европа;
 • Активизирането на радикални организации и секти в страните от региона, които се опитват да разширят дейността си;
 • Компактните общности с нисък социален статус и активизирането на публичните дискусии за ролята на религиите, като предпоставка за спечелването на отделни лица за каузата на радикализма.

Основните възможности за осъществяване на терористична дейност са действията на отделни групи български или чужди граждани, или радикално настроени хора, проникнали по каналите за трафик на хора. Територията на Република България може да бъде използвана и за логистично осигуряване на терористични операции или действия в други държави.

Материалното и финансово осигуряване на средствата за конкретно предстоящ или бъдещ терористичен акт се осъществява на територията на съответната страна, като се установяват връзки с криминалната организирана престъпност и в частност с трафикантите на оръжие и наркотици, използват се и благотворителни организации и външни източници.

Възможните сценарии за извършване на терористична дейност се развиват изненадващо най-често по формите, методите, способите и чрез средствата посочени в приложение № 4.

Оценката на риска и спецификата на реагирането при терористична дейност дават основание действията на Общината и Общинските структури на държавните органи да се дефинират в два основни варианта:

1. Действия при заплаха от извършване на терористични актове.

2. Действия по овладяване на кризи възникнали вследствие на терористична дейност и ликвидиране на последствията от терористични актове.


ПРИ ПЪРВИЯ ВАРИАНТ стратегията за използване на общинския ресурс е да се предотврати извършването на терористични актове на територията на общината, като добитата в хода на действията информация се предоставя на Областния съвет за сигурност и управление при кризи с цел неутрализиране на терористите или техни съмишленици.


ПРИ ВТОРИЯ ВАРИАНТ основните усилия на силите за реагиране са насочени към овладяване на основните рискове и заплахи за живота и  здравето на хората, намаляване броя на жертвите и ликвидиране на последствията от извършен терористичен акт.


5. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ


Общото ръководство на дейността на органите на Общината и общинските структури на министерства и ведомства при кризи се осъществява от Общинския съвет за сигурност и управление при кризи.

Управлението на силите и средствата, участващи в овладяването на кризата, се осъществява от органите на изпълнителната власт, на чието подчинение са общинските структури на министерствата и ведомствата.

Координацията на действията, ако кризата е засегнала и други общини се осъществява от Председателя на Областния съвет за сигурност и управление при кризи.

За нуждите на управлението се използват Националната съобщителна система и ведомствените свързочни системи. Председателят на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи ръководи дейността по организацията на свръзките.


     6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ


         6.1.ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

         При наличие на заплаха за извършване на терористична дейност, както и време за реагиране по разпореждане на кмета на общината се провежда заседание на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи. Информацията се докладва в Областния съвет за сигурност и управление при кризи. Организира се добиването на допълнителна информация с използването на пълния ресурс на силите за реагиране, както и възможностите на съответните структури и от други общини.

         Решенията и указанията на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи се свеждат незабавно до знанието на ръководителите на общинските органи на изпълнителната власт. При наличие на достоверна информация за заплаха от терористична дейност и необходимост от предприемане на спешни превантивни действия със заповед на председателя на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи се въвеждат в действие допълнителни мерки за сигурност.

         Обмена на информация се осъществява чрез комуникационно-информационната система за управление при кризи, при спазване на мерките за защита на класифицираната информация.


         6. 2. ПРИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ


         При извършен терористичен акт координирането на първоначалните действия на силите за реагиране се осъществява от Общинския съвет за сигурност и управление при кризи. Участващите в овладяването на кризата сили и средства се управляват от ръководствата на общинските структури на държавните органи.

         В случаите на вземане на заложници, завземане на обществено значими сгради или обекти от критичната инфраструктура и когато се налага водене на преговори с терористите, това се осъществява от служители на Центъра за водене на преговори към Института по психология на МВР.

         При възникване на кризисни ситуации свързани с чужди граждани или при наличие на вероятност за трансгранична криза, дейностите със съседните страни се координират от Министерството на външните работи.

         Силите за реагиране извършват действия по овладяване на кризата, съгласно стандартни процедури за реагиране, утвърдени от техните ръководители.


         7. ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОТОВНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ.


         7.1.ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ПРИ КРИЗИ

Информацията за терористична дейност свързана със задържане на заложници в обекти с масово пребиваване на хора, за инциденти свързани със задействане на взривни устройства, оръжия за масово унищожение, катастрофи, аварии и др., се подава от граждани или извършителите-чрез лично общуване или по технически средства /GSM, телефон, факс и др./. Получава се от дежурните в  РУ-МВР, РС "ПБС", ОКИЦ - телефон 112, ОбСС и УК. Същите вземат мерки за доуточняване на информацията и същевременно уведомяват  съответните ръководства.

Организация на оповестяването и комуникациите от страна на ОбСС и УК, на органите на местното самоуправление, държавната и местната администрация, стопанските /нестопанските/ организации и населението на община Ген.Тошево  се осъществява както следва:

      - ОбСС и УК - по общият ред чрез Дежурните длъжностни  лица;

      - Силите и средствата, предвидени в групировката и привлечени въз основа на конкретно решение -  по общият ред чрез длъжностните лица;

- Оповестяване и привеждане в готовност на органите за управление на силите - извършва се по разпореждане на Председателя на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи в съответствие с  разработените  планове;

- Населението на общината се оповестява за възникналата кризисна ситуация по местните средства за масово осведомяване,  след решение на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи.


         7.2.АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА

         Планът се поддържа в актуално състояние от Общинския съвет за сигурност и управление при кризи. Данните в него се актуализират при настъпили промени, както и при изводи от анализ на опита от действителни ситуации, проведени учения и тренировки.


7.3.УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА

За усвояване на плана ежегодно се планират и провеждат тренировки и учения, при които се отработват различни елементи от него. Ежегодно по план на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи се провеждат курсове със служителите, изпълняващи задачи по управление при кризи.

Общинските структури на изпълнителната власт планират ежегодно финансови средства за подготовка, обучение и участие в тренировки и учения на съответните служители.


8.ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ

Планът се въвежда в действие с писмена заповед на кмета на Община Балчик. В заповедта се определя ръководител на място, който пряко ръководи цялостната дейност в района на терористичния акт.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ЗА СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ


.............................НИКОЛАЙ  АНГЕЛОВ


СЪГЛАСУВАН:

НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ

МВР-БАЛЧИК


..............................Гл.инспектор Йордан Йорданов


ПЛАНЪТ е приет с Решение 200 по Протокол № 25 от 05.12.2008 година на общински съвет - Балчик.                   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1ПРАВНО - НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

 

Международна конвенция за борба срещу вземането на заложници (обнар. ДВ, бр. 41 от 31 май 1988г.)


Международна конвенция за борба срещу бомбения тероризъм (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 102/2001г.)


Европейска конвенция за борба с тероризма (ратифицирана със закон, обн. ДВ, бр. 9 от 23.01.1998г.)


Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (ратифицирана със закон, приет от 40-то НС на 15.06.2006г. - ДВ, бр. 53 от 30.06.2006г.
ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ДОКУМЕНТИ


Закон за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 17 от 24.02.2006г.)


Закон за управление при кризи (ДВ, бр. 19 от 01.03.2005г.)


Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДВ, бр. 109 от 20.12.2007г.)


Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 112 от 27.12.1995г.)


Закон за защита на класифицираната информация (ДВ, бр.45 от 30.04.2002г.)


Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ДВ, бр. 16 от 18.02.2003г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ • Терористична престъпна дейност извършва този "който с цел да

създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава, или на международна организация да извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции".

     Чл. 108 а от Наказателния кодекс на Република България • Взривно или друго смъртоносно устройство означава:

(а) взривно или запалително оръжие или устройство, предназначено или имащо способност да причинява смърт, сериозни телесни наранявания или значителни материални щети; или

(б) оръжие или устройство, предназначено или имащо способност да причинява смърт, сериозни телесни наранявания или значителни материални щети, чрез изпускане, разпръскване или допир на отровни химически вещества, биологични агенти или токсини или подобни вещества, или радиация или радиоактивен материал.

     Чл. 1 от Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм • Всяко лице, което залови или задържи и заплашва да убие, да нарани

или да продължи да задържа друго лице (наречено по-нататък "заложник") с цел да принуди трета страна, а именно държава, междуправителствена организация, физическо или юридическо лице или група лица да извърши определено действие или да се въздържи от такова като пряко или непряко условие за освобождаването на заложника, извършва престъплението вземане на заложници по смисъла на тази конвенция.

Всяко лице, което:

а) извърши опит да вземе заложници или

б) е съучастник на лице, което извършва или се опитва да извърши действия на вземане на заложници, също извършва престъпление по смисъла на тази конвенция.

     Чл. 1 от Международна конвенция за борба срещу вземането на заложници • Криза е промяна на установеното състояние на живот, обхванала

територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени.

     Чл. 2 на Закона за управление при кризи


 • Критична инфраструктура е система от съоръжения, услуги и

информационни системи, чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно въздействие върху здравето и безопасността на населението, околната среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на държавното управление.

     Допълнителни разпоредби на Закона за управление при кризи


 • Граждански ресурси са всички човешки, материални и други

ресурси и услуги, които са необходими за предотвратяване и овладяване на кризата.

     Допълнителни разпоредби на Закона за управление при кризи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4


ФОРМИ, МЕТОДИ, СПОСОБИ И СРЕДСТВА ЗА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

 

                   ФОРМИ И МЕТОДИ


                   Политически убийства

                   Извършват се най-често от засада, след продължителна подготовка и точни разчети. С тях се цели разстройване и смяна на политическата власт, предизвикване на хаос, безредици и кризи в обществено-политическия живот.


                   Бомбени експлозии

                   Това е най-разпространения сред терористичните организации метод, поради това, че съвременните експлозиви предоставят широки възможности, а разкриването на извършителите е трудно. Особено внимание заслужават самовзривяванията "камикадзе", прилагани най-вече от радикални ислямски терористични организации.


                   Вземане на заложници

                   Терористичният акт се осъществява след овладяване на сграда, самолет, кораб или автобус, и е предпочитан метод за терористични организации, които се стремят към продължителен и силен ефект и отзвук. Този метод дава възможност за отправяне на конкретни искания към държавните институции и използване на средствата за масова информация. Овладяването на обекта се извършва чрез камуфлирано проникване или директно щурмуване. Планирането на всеки терористичен акт се осъществява прецизно с изготвяне на точни разчети. Предварително се изучават техническите и тактическите особености на обектите, мерките за сигурност и възможностите за преодоляването им. Определят се варианти за действие - при водене на преговори (декларации, ултиматуми, искания), при въоръжен сблъсък с органите за сигурност и за заличаване на следи и доказателства.


                   Шантаж

                   Един от най-често използваните методи от терористите, поради големите възможности на средствата масова информация, които до голяма степен засилват ефективността на този метод. Шантажът е неизменно допълнение към всеки терористичен акт, но и самостоятелното му използване не е рядкост, защото по сравнително безопасен начи - чрез телефонни заплахи, разпространяване на слухове, листовки, прокламации и ултиматуми се създама обстановка на несигурност и неверие в държавните структури.СПОСОБИ


                   Смъртоносно въздействие върху големи групи от хора с цел множество жертви

                   Най-вероятно терористичният акт се извършва в уязвими (меки) обекти с масово събиране на хора, като например зали, ритуални домове, транспортни средства, гари, летища, големи магазини и супермаркети. С цел търсене на максимално поражение обикновено се търсят затворени пространства, което обаче не изключва възможността да се въздейства и в хода на митинги, концерти на открито, спортни прояви и т. н. Не следва да се изключва и възможността да се въздейства върху обекти от критичната инфраструктура, въпреки предприеманите мерки по осигуряване на физическата им защита и сигурността на такива обекти.


                   Нарушаване на целостта или разрушаване на знакови сгради или обекти от критичната инфраструктура с цел последващи поразяващи въздействия или шантаж.

 

                   Вземане на заложници или завземане на обществено значими сгради с цел шантаж.

 

                   Проникване в компютърно управлявани мрежи от системи за управление на ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др.) с цел нарушаване на нормалния начин на функционирането им и шантажиране на обществото (кибертероризъм).

 

                   ИЗПОЛЗВАНИ СРЕДСТВА

                   Използваните от терористите средства за поразяване могат да се дефинират в две групи:

 • Взривни устройства;
 • Средства за физическо и психологическо поразяване на много хора причиняващи значителни екологични щети: токсични вещества; източници на йонизиращи лъчения; болестотворни микроорганизми или техните токсини, предизвикващи различни заболявания.

Веществата, материалите и микроорганизмите , използвани като средства за унищожаване се дефинират като оръжие за масово унищожение (ОМУ). При това може да бъде използвано оръжие ядрено, биологическо или химическо оръжие, като м близко бъдеще може да се очаква и прилагането на психотронно оръжие.


Източници на йонизиращи лъчения

Могат да се използват за терористична дейност по способа на

детонирането на ядрен материал, взривяването на "мръсна бомба" или разпръскване на радиоактивно вещество в гъсто населен район. "Мръсната бомба" е най-вероятното средство за постигане на поразяващия ефект, изразяващ се в радиационно замърсяване. Тя е взривно устройство комбинирано с радиоактивен материал, с което се цели на материала на площ, определена от параметрите на взрива. Основния поразяващ фактор е радиоактивно замърсяване на хора и животни, а като вторични фактори могат да се посочат масовата психоза, замърсяване на техника и материални средства, което ги прави негодни за последващо използване и замърсяване на околната среда.


                   Биологични оръжия

                   Микроорганизмите бактерии, вируси, гъбички и техните токсини, както и други организми, които могат да бъдат използвани с цел да причинят болест, смърт или неспособност за действие. Спецификата на биотероризма се състои в използването на живи организми за нанасяне на тежки поражения н хората, животните и растенията, като попаднали в подходящи условия ( каквито са човешкия и животинския организъм) те се размножават с неимоверна бързина. По този начин се мултиплицира поразяващия ефект посредством заразата. Друга особеност е наличието на инкубационен период на развитие на болестта, което о т една страна затруднява разкриването на причините за появата й (терористичния акт), но от друга дава възможност за реагиране и предприемане на допълнителни мерки за ограничаване на разпространението на причинителите на болестта.


                   Химическият тероризъм

                   Състои се в използването на химически високо токсични и токсични вещества за причиняване на смърт или увреждане на здравето на много хора. При това най-голяма опасност представляват терористичните актове извършени със съчетаване на високо токсично вещество и взривно устройство, задействано на място с масово пребиваване на хора. Друг способ е разпръскването на токсични вещества. Възможно е извършването на терористичен акт по обекти от критичната инфраструктура, в производствения цикъл на които се използват токсични химически вещества или обекти, в които се съхраняват такива. В този случай възниква кризисна ситуация, която в значителна степен се приближава до ситуацията предизвикана от промишлена авария с изпускане на токсични вещества.

                   Очакваните последствия от извършен терористичен акт са изключително тежки, особено ако са използвани ОМУ. От гледна точка на сложност за управление на силите и средствата най-тежка обстановка може да се очаква при терористични актове с вземане на заложници. При това може да се очакват кризата да се развие и добие трансграничен характер.