• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


(Приета с Решение 177, Протокол № 22 от 30.10.2008 година наОбС - Балчик)


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ:


БО

Битови отпадъци

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ДБ

Държавен бюджет

ЕС

Европейски съюз

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИСПА/ISPA

Инструмент за структурни политики за предприсъединяване

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

МЗГ

Министерство на земеделието и горите

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НСИ

Национален статистически институт

ОА

Общинска администрация

ОП

Обществена поръчка

ОПУО

Общинска програма за управление на отпадъците

ПСО

Претоварна станция за отпадъци

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

ТБО

Такса за битови отпадъци

УО

Управление на отпадъците 

АКТУАЛИЗИРАНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ОБЩИНА БАЛЧИК

2008 Г.

 

 

1. Въведение

Текстово поле: Предложението за актуализацията се прави във връзка с разработката на регионални мерки за управление на отпадъците за регион Добрич в рамките на проект EUROPEAID /117408/D/SV/BG "Изготвяне на мерки за управление на отпадъците за региони Бургас, Добрич и Провадия". Регион Добрич включва общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Добрич, Каварна, Крушари, Никола Козлево, Тервел, и Шабла. На база на тази разработка ще се кандидатства за съфинансиране на регионалните инвестиции от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на страната.


Проектът беше разработен в периода 2005-2006 г. от екип на консорциума Eptisa-Испания и CES-ФРГ и включва:

1) събиране на актуални данни за генерирането и третирането на отпадъците в региона;

2) изготвяне на прогноза за генерирането и третирането на отпадъците в проектния период;

Текстово поле: Регион Добрич, отбелязани са съществуващите общински депа3) представяне на сценарии за мерки за управлението на отпадъците и план на инвестициите;

4) разработване на предпроектно проучване (включващо концептуален проект и финансово-икономически анализ);

5) изготвяне на задание за работен проект, техническа помощ и супервизия (надзор) на изпълнението;

6) попълване на формата за кандидатстване за финансиране; и накрая осъвременяване на общинските програми за управление на отпадъците с цел да бъдат синхронизирани с Плана за инвестициите.


1.1 Обхват на програмата

С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление и настъпилите промени в националното законодателство Програмата включва:

-  Оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци

-  Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

-  Въвеждане на система за биоразградими отпадъци

-  Въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

-  Въвеждане на регионална схема за транспорт на отпадъците до регионалното депо

-  Закриване и следексплоатационен мониторинг на съществуващото общинско депо


Предвид задачите, заложени в Националната програма за управление на отпадъците и Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъците, в общинската програма се предвиждат и мерки за:

-  привеждане на общинското депо в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004 г. и

-  закриване и рекултивация на селските сметища и други стари замърсявания с отпадъци.1.2 Принципи

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в проекта "Мерки за управление на отпадъците за региони Бургас, Добрич и Провадия" и в общинската програма, се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Р. България е страна, общата европейска и националната политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.


Текстово поле: Принципи, на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците:
•	устойчиво развитие;
•	предотвратяването и йерархия на управлението на отпадъците;
•	превантивност - предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;
•	самостоятелност при управление на отпадъците; 
•	най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи;
•


 

 

 

 

2. Общи характеристики на общината

Дадени в действащата общинска програма за управление на отпадъците.3. Съществуващо състояние и практики на управлението на отпадъците


3.1 Данни за отпадъците

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране. Независимо от факта, че има различни източници и разработки, големите различия в представените данни показва, че не съществува достатъчно достоверна система за отчитане и документиране на необходимата информация.


 

3.1.1 Битови отпадъци


В проекта "Мерки за управление на отпадъците за региони Бургас, Добрич и Провадия" (наричан по нататък в програмата регионалния проект) бяха изследвани различните източници, както и бяха извършени конкретни изследвания на количествата и състава на отпадъците в региона. Резултатите (i) пресметнати по нормата на натрупване, заложена в националната Програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС (показани в колона №3 в таблицата по-долу); (ii) пресметнати спрямо средната за страната норма на натрупване от 500 кг/жит.год. (според Годишник за състоянието на околната среда - 2002 г., ИАОС) - колона №4; (iii) получени при проучването в съответните общински администрации (колона №5).

Получените данни при еднократно изследване през 2005 г. се различават в диапазон от повече от 50%. Това се дължи на некоректно отчитане на количествата и отсъствие на практика за регулярно изследване на състава.


Брой жители 2004

Норма на натрупване1

кг/жит.год.

Брой жители x норма на натрупване

Брой жители x 5002 кг/жит.год.

Докладвани за 2004 г.

 

 

[тона]                                       


1

2

3

4

5

22,757

161-341

6,576

11,379

47,410 

Забележки:

1) Данните са взети от Програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци (Таблица 5) и са интерполирани за различните видове населени места;

2) Нормата 500 кг/жит.год. представлява средната норма за страната, взета от Годишник за състоянието на околната среда - 2002 г.3.1.2    Строителни отпадъци

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се депонират на депо (бивша кариера близо до гр. Балчик), определено за тази цел. Въпреки това, не се отделят регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им. Декларират се количествата, за които строителните фирми са се обърнали към община за посочване на място и условия за депонирането им. При това положение се обхващат само тези случаи, когато това действие се извършва легално, а количествата се определят на база на вместимостта на колите и няма конкретни замервания.

Проблем е и това, че селските сметища не се охраняват, а общинското депо за строителни отпадъци има охрана (от 2007 г.) и недобросъвестни лица могат да разтоварват там отпадъци, с което и нарушават режима на ползване на депото. Понякога се допуска смесването на строителни с битови отпадъци от съответния обект (ако е имало такива), както и депониране на излишни земни маси в района на общинското депо за битови отпадъци (за запръстяване).

За депото е изготвен План за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004 г., който е одобрен от РИОСВ Варна.


3.1.3    Производствени отпадъци


Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфични масово разпространени и рециклируеми отпадъци. Фирмите ги водят на отчет пред РИОСВ-Варна, която провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците. Следва да се отбележи, че малка част от фирмите изпълняват задълженият си да предоставят необходимата информация за генерираните от тях отпадъци в РИОСВ-Варна.

Няма ПСОВ, но е в процес изграждане  сградата на ПСОВ и канализацията на града през предстоящата 2008г. КК „Албена" има независима ПСОВ, собственост на „ВиК" Добрич и обслужвана от дружеството. Утайките се изсушават и след това депонират на депо. Цифрите за депонираните на утайки са различни през годините. Утайките се депонират на общинското депо.


3.2.      Съществуващи практики за събиране и третиране на отпадъците

3.2.1    Общо събиране

Следващите таблици показват разпределението по населени места на генерацията и моментното покритие на населението от услугата събиране и транспортиране на битовите отпадъци към началото на 2007 г.

Генерацията по населени места е пресметната за броя жители по данни от НСИ към 31 декември 2004 и 31 декември 2005 г. и нормата на натрупване съгласното данните в Програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци.населено място

2004

2005

2006

норма на натрупване

брой жители'04 Х норма на натрупване

брой жители'05 Х норма на натрупване

брой жители'06 Х норма на натрупване

   гр. Балчик               

12349

12291

12322

341

4211

4191

4202

   с. Безводица              

409

399

391

161

66

64

63

   с. Бобовец               

101

103

100

161

16

17

16

   с. Брястово              

4

4

5

161

1

1

1

   с. Гурково               

629

598

579

161

101

96

93

   с. Дропла                

353

345

337

161

57

56

54

   с. Дъбрава               

266

258

243

161

43

42

39

   с. Змеево                

420

408

394

161

68

66

63

   с. Карвуна               

93

89

83

161

15

14

13

   с. Кранево               

967

1004

1033

161

156

162

166

   с. Кремена               

166

145

135

161

27

23

22

   с. Ляхово                

455

467

467

161

73

75

75

   с. Царичино              

190

184

171

161

31

30

28

   с. Оброчище              

2421

2446

2435

161

390

394

392

   с. Преспа                

241

235

237

161

39

38

38

   с. Рогачево              

263

263

261

161

42

42

42

   с. Сенокос               

707

693

678

161

114

112

109

   с. Соколово              

1043

1025

1028

161

168

165

166

   с. Стражица              

437

435

440

161

70

70

71

   с. Тригорци              

189

183

184

161

30

29

30

   с. Храброво              

102

99

107

161

16

16

17

   с. Църква                

364

364

374

161

59

59

60

  ОБЩИНА БАЛЧИК            

22169

22038

22004

161-341

5792

5760

5761

 

Забележка:

1) Данните са взети от Програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци (Таблица 5) и са интерполирани за различните видове населени места


За сравнение, докладваните количества за 2004г. , както беше споменато по-горе са 47,410 т.


При липса на редовно измерване на теглото на събираните отпадъци, отчитането на количествата на база на обем и брой на курсовете на сметовозните коли дава данни много различни от действително събраните количества в тегловно измерение.

Таблица 2. Обслужено население от общинската система за събиране и депониране на отпадъците

Населено място

Население

Включени в системата за събиране

Включени в системата за събиране [%]

Извозвани на основното общинско депо

Извозвани на основното общинско депо [%]

гр. Балчик

12322

да

100

да

100

с. Безводица

391

не

0

не

0

с. Бобовец

100

не

0

не

0

с. Брястово

5

не

0

не

0

с. Гурково

579

не

0

не

0

с. Дропла

337

не

0

не

0

с. Дъбрава

243

не

0

не

0

с. Змеево

394

не

0

не

0

с. Карвуна

83

не

0

не

0

с. Кранево

1033

не

0

не

0

с. Кремена

135

не

0

не

0

с. Ляхово

467

не

0

не

0

с. Оброчище

2435

да

100

да

100

с. Преспа

237

не

0

не

0

с. Рогачево

261

да

100

да

100

с. Сенокос

678

не

0

не

0

с. Соколово

1028

не

0

не

0

с. Стражица

440

да

100

да

100

с. Тригорци

184

не

0

не

0

с. Храброво

107

не

0

не

0

с. Царичино

171

не

0

не

0

с. Църква

374

да

100

да

100

Общо община БАЛЧИК

22004

15 832

72%

15 832

72%


Дейностите по събирането и транспортирането на отпадъците от населението и обслужването на общинското депо са възложени както следва:


Таблица 3. Съществуваща система за извършване на дейностите по отпадъците от домакинствата и обектите за търговия и услуги в община Балчик

Фирма за събиране и транспортиране на отпадъците

Форма на възлагане

Срок на договора

Регистрация по чл.12, ал.4 от ЗУО

Фирма-оператор на депото

Форма на възлагане

Срок на договора

Разрешение по чл.12, ал.1, т.1 от ЗУО

Общинско предприятие "БКС" Балчик

директно

безсрочен

не

„Металекс-5 ВС" ЕООД Варна

ЗОП

2005-2008


ЕТ "Нуши-66"

ЗОП

2003-2008

да
КК "Албена"

собствена дейност

безсрочен

да

Дейностите по събиране, транспортиране и депониране на отпадъците в общината се извършва със следните съоръженията и персонал:

Таблица 4. Описание на съоръженията за извършване на дейностите по отпадъците в общината

Община / Фирма

Дейност

Съдове за събиране на отпадъците

Броя

Техника за превозване или депониране

Броя

Персонал

Броя

Община Балчик

 

 

Общинско предприятие "БКС" Балчик

Задачата включва събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от имотите намиращи се в регулацията на гр. Балчик и с. Стражица-жилища, хотели, вилни зони и почистване на зоните за обществено ползване.

Кофи 110 л.

4295

сметосъбирач Шкода-за кофите

1

управител

1

Контейнер „Бобър" 1 100 л метален

82

заместник управител

1

Ивеко - права преса - за кофите Бобър

1

шофьори

9

Контейнери 4 куб.

280

ГАЗ -контейнеровоз

5

ръководители и общи работници

6

булдозер

1

метачи

10

 трактор

1ЕТ "Нуши-66"

Задачата включва събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от селата Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква

Кофи 110 л.Кранево

850

сметосъбирач Шкода-за кофите

2

управител

1

зона отдих

285 чс

шофьори

2

4куб.м. Кранево

24

ГАЗ -контейнеровоз

1

 общи работници

8

зона отдих

19 чс

Кофи 110 л.Оброчище

660 +        194 куб.м. Оброч.

КК "Албена"

Задачата включва събиране, транспортиране и депониране на отпадъците, както и почистване на зоните за обществено ползване на територията на КК "Албена"

Кофи 110 л.

120

сметосъбирач Мерцедес-за кофи

1

отговорник

1еколози

2

Ивеко - права преса - за кофи

1

шофьори

5

Контейнери 4 куб.

4

механична метачка Шкода

1

общи работници

10улични кошчета

150

Авиа - за хранителните отпадъци

1

метачи

до 30

 трактор с ремарке

1
Забележка: Данните  в таблица 4 са към 04.2007г.Текстово поле: Разходите за управление на отпадъците в общината на тон и на човек от населението за последните три години са представени в графиката вдясно:

В общината се внедрява организирана система за разделно събиране от м. януари 2007 г., която се извършва по договор с „Екобулпак" АД за период от 5 години. Системата предстои да се доразвива, настройва, да се доокомплектова със складово стопанство и техника за подготовка на събраните материали за транспортиране и реализиране. (Виж повече в 3.2.6.)

Предварително третиране на отпадъците преди депонирането не се извършва. Засега такава практика в региона, а и в страната няма.

На територията на гр. Балчик има частни изкупвателни пунктове за: хартиени отпадъци, метални отпадъци от опаковки,  стъклени бутилки (не всички видове) и опаковки от някои видове полимери (ПЕВН).

Не е решен проблемът със събирането на отпадъците от изгарянето на дърва и въглища през отоплителния сезон. При смесване с въглищни остатъци, сгур и пепел се променя състава на отпадъците в посока висока плътност и занижено съдържание на рециклируеми материали.

Анализът на отпадъците в контейнерите показва силно намаляване на количеството на рециклируемите материали в тях или пълното им отсъствие. Хартията достига горни граници около 2-4 %, общото количество на всички полимерни материали до 8 %, на стъклените около 2-5 %, а металите по правило отсъстват.


3.2.2 Опасни и други специфични отпадъци от бита

В общината няма системи и пунктове за събиране и/или третиране на опасни отпадъци от домакинствата, като батерии, луминесцентни лампи и др. На територията на общината действат фирми, лицензирани да събират излезли от употреба МПС, автомобилни гуми, акумулатори и отработени моторни масла. Отпадъци от хуманитарната медицина се изгарят в нелицензирана сметогорна пещ на територията на общинската болница.


3.2.3 Строителни отпадъци

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно. В следствие на нарасналия обем на строителните работи, нараства и обема на строителните отпадъци, особено на  излишни земни маси.

Депонирането на строителни отпадъци и излишни земни маси се извършва главно на общинското депо за строителни отпадъци определено за тази цел, но има и случаи на незаконно депониране и замърсяване на общински и др. терени с такива отпадъци. Няма специална практика за третиране/рециклиране.


3.2.4    Производствени отпадъци

Извозването на производствените отпадъци, доколкото има такива, става със собствен превоз на фирмите или чрез сключване на двустранни договори с изпълнителя на договора за сметосъбиране и депониране в общината.


3.2.5 Утайки от ПСОВ

Няма ПСОВ, но такава е в проект като част от ИСПА проект. КК „Албена" има независима ПСОВ, собственост на „ВиК" Добрич и обслужвана от дружеството; утайките се изсушават. Утайките се депонират на общинското депо в кв. Момчил. Правени са анализи, които доказват че утайките не са опасни, но за сега няма практика да се използват в селското стопанство като торове. Тъй като съдържанието на тежки метали съответства на допустимото, би трябвало да се потърсят начини за оползотворяването им, например като тор или при производството на компост.


3.2.6 Съществуваща практика за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците

В община Балчик вече има реализиран пилотен проект за разделно събиране на отпадъци, като са поставяни по три отделни контейнера на площадка за рециклируеми отпадъци на територията само на града. За разделяне на отпадъците на депото и предаването им за рециклиране са необходими ток и вода, които до момента не са реализирани. Към 2006-2007 г.  система за оползотворяване на отпадъците е въведена на територията на КК „Албена" и част от гр. Балчик.

По договор за сътрудничество между Община Балчик и Екобулпак от 28.12.2006 г. стартира разделното събиране на отпадъци от опаковки. Поставени са 2 вида контейнери: жълт - за хартия, метали и пластмаси и зелени - за стъкло. По договора се предвижда поставянето на 297 контейнера (тип „Иглу" , които са поставени вече). Общината има ангажимена да осигури ток и вода на общинското депо, както и да предостави подходящ терен от 4 декара, където да бъде инсталирана сепарираща техника. Според този договор досегашният оператор на депото „Металекс 5 ВС" (с договор с общината до април 2008 г.) трябва да договори при какви условия да продължи работата си като подизпълнител.

През 2006 г. реално са регистрирани 17 (по едно за всяко село от общината) и двете общински депа до кв. Момчил за битови и строителни отпадъци. Селските сметища в общината са върху площ както следва:


 • Соколово - 20 дка;
 • Сенокос - 20;
 • Безводица - 10;
 • Дъбрава - 5;
 • Пряспа - 8;
 • Царичино - 5;
 • Змеево - 5;
 • Дропла - 7;
 • Кремена - 5;
 • Тригорци - 5;
 • Гурково - 5;
 • Оброчище - 20;
 • Църква - 3;
 • Рогачево - 15;
 • Бобовец - 5;
 • Храброво - 5;
 • Ляхово - 5.


С постепенното въвеждане на системата за събиране на отпадъците за всички населени места ще се преминава към депонирането им на общинското депо на гр. Балчик, а впоследствие на регионалното депо Стожер. Предстои закриване на всички селски сметища. Общинското депо ще бъде приведено в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004 г.


Общинско депо за битови отпадъци

Текстово поле: Депото се намира на 7 км ЮЗ от Балчик в землището на кв. Момчил. По-близо са разположени вилните зони между гр. Балчик и КК „Албена". Входната му част е разположена на около 200 м източно от главния международен път от Варна за Констанца между две от отбивките за гр. Балчик. Заобиколено е от земи от горския фонд и частично от неизползваеми земи. Недалече от района на депото са имотите на предприятията от индустриалната зона на гр. Балчик. Разстоянието до Черно море е 2125 м. На 2350 м се намира каптаж „Рачев", а на 2500 м има две помпени станции. В близост е общинското депо за строителни отпадъци, на 1 км от битовото.

 

Геоложка и хидрогеоложка оценка

Като се има предвид дебелината на депонираните отпадъци (1.5 до 3 м), реално замърсяване от инфилтрата не може да се очаква.

През 1990 г. екип проектанти е изготвил „Проучване и проектиране на санитарно-охранителни зони (СОЗ) „А", „Б" и „В" около водоизточници водоснабдяващи град Балчик (проект за размера на поясите и режима в тях). Според този доклад водоизточниците Ак пунар, Добруджанка, Рачев 1 и 2, Чатал чешма и Караач се подхранват с вода от сарматските варовици (с дебелина между 60 и 100 м, а сондажен кладенец Р-61Х (с дълбочина 545 м) взема вода от валанжския напорен комплекс). В левия приток на Чатал дере е установено просмукване на замърсена вода, като замърсяването е от промишлената зона (Геолого-ремонтно механично предприятие, смесеното автостопанство и бетонов възел) и няколко малки ферми. Изготвен е и списък с основните замърсители във вододайната зона, като сред тях е посочено и сметището на града, заемащо по това време терен от около 50 дка. В предвидените ограничения за пояс „Б" е записано, че трябва да се ликвидира сметището на гр. Балчик, което е на носа между двата притока на Чатал дере.

 

Рискове за околната среда

§         Няма система за събиране и отвеждане на биогаза от тялото на депото за частта в експлоатация, предвидена е за частта, която ще се рекултивира;

§         Няма система за събиране и отвеждане на инфилтрата от тялото на депото за частта в експлоатация, предвидена е за частта, която ще се реконструира;

§         Не е провеждан мониторинг на количеството и качествата на инфилтрата и влиянието им върху водоприемниците. В рамките на регионалния проект са взети проби и направени анализи (виж Приложение 6).

§         В плана за привеждане в съответствие на депото са предвидени следните дейности: геоложко проучване (2007 г.); проектиране и ОВОС (2007 г.); изграждане на долен изолиращ екран (2007-2008 г.); изграждане на горен изолиращ екран (2008 г.); техническа и биологична рекултивация (2009 г.); лесозащитен пояс (на етапи 2007-2009 г.). За тези дейности са посочени инвестиции от предприсъединителни и кохезионни фондове.

§         Предвижда се контрол и мониторинг на депото (2007-2009 г с инвестиции от ПУДООС и др. програми).

 

Съществуващи селски депа (сметища)

Във връзка с изпълнението на параграф 5, ал. 1 от Наредба No 8/2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци в общината следва да бъде преустановена експлоатацията на 17 съществуващи селски сметища, които нямат утвърдени планове за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата.

Такива планове общината е изготвила за общинските депа за битови и строителни отпадъци.


На територията на общината не се извършва внос или износ на отпадъци.


3.3 Администриране на дейностите по управление на отпадъците

3.3.1    Организационно устройство

За управлението на отпадъците отговаря Сектор „Незаконно строителство и екология" към Дирекция „СБКНСЕ".  Има назначени двама еколози (старши инспектор Екология и главен специалист), които отговарят за всичко свързано с управлението на отпадъците на територията на общината - и като дейност, и като вид отпадък. Ресорният зам. кмет и еколозите отговарят за изготвяне на програми и планове, а еколозите организират, координират и контролират изпълнението на дейностите по чистотата и управление на отпадъците.

Дейностите за събиране и транспортиране на отпадъците на общинското депо до кв. „Момчил" се извършват от три различни юридически лица както следва: ОП „БКС" - гр. Балчик, с. Соколово и с. Стражица; КК „Албена" - само за територията на курорта ( с разрешение по чл. 12 от ЗУО) и ЕТ „Нуши 66" -  Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква. Фирмата има разрешение по чл. 37 от ЗУО. Договорът и с общината е за 5 години считано от 17.10.2003 г., т.е. е в сила до 17.10.2008 г. Задачата на всяка от фирмите включват събиране на всички отпадъци от имотите намиращи се на територията, която те обслужват.


Административно звено

Персонал   Длъжност

Персонал   Броя

Сектор „Незаконно строителство и екология" към Дирекция „СБКНСЕ"

Старши експерт "Екология" и

Главен специалист „Екология"


подпомагани от инспектори към ОП „БКС"

23.3.2    Проучване, прогнозиране и планиране

През последните години в общината са разработени:

 • Наредба за управление на дейностите по третиране на твърди битови отпадъци и поддържане на чистотата на територията на общината
 • Общинска програма за управление на отпадъците 1998-2008 г. Програмата е изготвена от Петко Влаев през 1998 г. Приета е с решение от протокол на ОбС Балчик N38/30.09.1998 г. С програмата е приет план за действие със срок 10 години ПУО е разработена по един начин с програмите на Каварна и Шабла - идеята е била да се превърне в регионален план за УО. Плана за действие е актуализиран през 2002 г. (след подписване на протокола на 4-те общини за регионалното депо до с. Крупен) и през 2003 г. (във връзка с проблема с утайките от ГПСОВ).
 • План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на съществуващото депо за ТБО - 2005 г.,
 • План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на съществуващото депо за строителни отпадъци ТБО - 2005 г.,
 • както и ежегодни отчети и планиране на конкретните задачи за следващите години.3.3.3    Финансиране на дейностите по управление на отпадъците

Съгласно Чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, общинският съвет приема заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Чл. 69-71 от Закона за местните данъци и такси регламентират реда и възможните начини за определяне на таксата за битови отпадъци (ТБО).


Приходи, разходи, размер на ТБО

Балчик

2002

2003

2004

2005

2006

Планирани приходи от ТБО

418000

500000

765000

750000

970 000

Разходи

521888

535341

800230

751573

970 000

Данните са в левове и включват ДДС.


25 % от приходите са от граждани, а 75 % от юридически лица.

Разходите за сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване, и депониране са в съотношение 33:50:17 %.

Разходите на човек през 2006 г. са 44 лв.


Текстово поле:  Прогнозните стойности за разходи за инвестиции и оперативни разходи са дадени в т. 5 и 6 на Програмата.

На фигурата вдясно са показани реализираните приходи и разходи за управление на отпадъците както за изминалите четири години, така и прогнозните такива за 2010 г. и 2015 г. от т. 6 от Програмата.

"Албена" АД организира и финансира самостоятелно дейностите по управление на отпадъците в курорта (почистване, събиране и транспортиране на отпадъците, в т.ч. инвестиции) и депонира отпадъците на депото на  община Балчик, за което заплаща такса за депониране на общината. Няма информация за разходите на "Албена" АД по управление на отпадъците.

В съответствие с критериите на Световната банка, за икономика със средни доходи, каквато е България, размерът на разходите на тон отпадък се очаква да бъдат в диапазона 60 и 140 лв. По същите критерии, диапазоните, в които варират разходите на тон отпадък за сметосъбиране са от 40-110 лв, а за депониране - 20 до 30 лв.

За да се постигнат изискванията на законосъобразното третиране и обезвреждане, приходите от ТБО е необходимо да нарастват, за да покриват както оперативните, така и инвестиционните разходи.

 

Заплащане други отпадъци


През 2007 г за депониране на строителни отпадъци се заплаща такса в размер на 1 лв. на куб. м.

4. Актуализация на програмата

4.1 Основни цели на програмата

Въз основа на анализа на съществуващата практика по управление на отпадъците и идентифицираните проблеми и несъответствия, както и при отчитане на изискванията на националното законодателството и политика и на конкретните условия и нужди на района, са определени основните цели на програмата:

1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

6. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството

7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

8. Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците

9. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаща"

10. Участие на обществеността

11. Управление на специфични потоци отпадъци


За оразмеряване на системите е възприето да се работи с данните от националната статистика за броя на населението и от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за нормата на натрупване и състава.

Прогнозата за броя на населението на общината до 2025 година е направена през 2005 г. на база на промяната на населението на общината в периода от преброяването през 2001 г. до 2005 г. За сравнение населението на общината по данни на НСИ към 31.12.2006 г. е 22 004 жители.

Текстово поле: Прогнозата за броя на населението на общината до 2025 година:
2006 г.	-	22 004 жит.
2010 г.	- 	21 876 жит.
2014 г.	-	21 683 жит.
2025 г.	-	21 161 жит.


Подробно по години:

години

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

население

22022

21973

21925

21876

21828

21779

21731

21683

21635

21587

години

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025


население

21539

21492

21444

21397

21349

21302

21255

21208

21161


Текстово поле: И съответно Прогноза за общото количество генерирани отпадъци на територията на Общината (тона/година):	2010 г.	-	5791 т.
2014 г.	-	5740 т.
2025 г.	-	5602 т.

Подробно по години:

години

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

генерирани отпадъци (тон)

5830

5817

5804

5791

5779

5766

5753

5740

5728

5715

години

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025


генерирани отпадъци (тон)

5702

5690

5677

5664

5652

5639

5627

5614

5602
Прогноза за генерация на отпадъци и депониране в региона (тона/година):


2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Генерирани отпадъци

56907

56365

55837

55321

54819

54330

53854

53392

52944

52510

Събрани отпадъци

56907

56365

55837

55321

54819

54330

53854

53392

52944

52510

Рециклиране на отпадъци от опаковки

4302

4588

4809

5034

5215

5398

5506

5613

5718

5822

Текстил

2276

2255

2233

2213

2193

2173

2154

2136

2118

2100

Рециклиране на пластмаса

615

710

854

946

1009

1072

1086

1099

1112

1125

Рециклиране на стъкло

939

1127

1284

1411

1508

1576

1616

1602

1588

1575

Рециклиран метал

683

699

715

730

735

739

732

726

720

714

Компостиране на органични отпадъци
5255

6907

8512

10071

9931

9795

9662

Отпадъци  на  депо

50368

49241

48174

41944

39445

37033

34844

34422

34011

33611

  

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Генерирани отпадъци

52089

51683

51291

50914

50552

50205

49873

49557

49257


Събрани отпадъци

52089

51683

51291

50914

50552

50205

49873

49557

49257


Рециклиране на отпадъци от опаковки

5926

6028

6130

6232

6333

6434

6535

6637

6738


Текстил

2084

2067

2052

2037

2022

2008

1995

1982

1970


Рециклиране на пластмаса

1138

1150

1163

1176

1168

1160

1152

1145

1138


Рециклиране на стъкло

1563

1550

1539

1527

1517

1506

1496

1487

1478


Рециклиран метал

708

703

698

692

688

683

678

674

670


Компостиране на органични отпадъци

9532

9406

9284

9165

9049

8936

8828

8722

8620


Отпадъци  на  депо

33222

32845

32478

32122

31798

31485

31184

30893

30613
За региона, средни данни

2005

2010

2015

2020

2025

Процент отпадъци доставени на депо

79%

76%

64%

63%

62%

Генерирани отпадъци на човек от населението,  кг

274

275

277

280

285

Отпадъци, доставени на депо на човек от населението,  кг

217

209

178

177

177Основи на местната и регионалната политика за управление на отпадъците

С перспективата за въвеждане на регионална система за управление на отпадъците се налага преосмисляне на общинската политика и хармонизирането й с регионалната. Регионалната система осигурява съоръжение за депониране на неопасни отпадъци, съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци, за кондициониране на разделно събрани отпадъци, за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата и за хомогенизирани отпадъци. Предвижда се регионалната система да заработи пълноценно от 2010 г.

От този момент проблемът за депонирането ще се решава на регионално ниво и общината ще насочи действията си към закриването на общинското депо и ликвидиране на старите замърсявания. Управлението на специфичните отпадъци може да се извършва значително по-ефикасно чрез разширяване като функции и развитие на регионалната система. Регионалната система дава възможност за регулярно и прецизно определяне на количествата и състава на различните потоци отпадъци, прогнозиране и планиране на бъдещото развитие на управлението на отпадъците, осъществяване на професионален мониторинг и контрол на съоръженията и закритите общински депа.

Регионалната система предполага контрол върху експлоатационните разходи на регионалните съоръжения, които влияят върху размера на такса битови отпадъци (транспортни разходи, разходи за сортиране, обезвреждане, оползотворяване, обезвреждане на неоползотворимите остатъци, пречиствателни съоръжения, мониторинг, наем на земя, отчисления за погасяване на инвестициите, закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи). В допълнение към ползите от регионалното съоръжение е и реализацията на годните за рециклиране материали и енергия.

Новата общинска политика за управление на отпадъците налага, както координиране с регионалната система, така и активно участие в създаването, установяването и развитието на регионалната организация.


4.1 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

Инициативите за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци са насочени към:

 • насърчаване въвеждането на схеми за повторна употреба, разделно събиране и предаване за рециклиране на отпадъци;
 • въвеждане на подходящи икономически инструменти - определяне на размера на такса „битови отпадъци" съобразно реално образуваните количества от домакинство;
 • организиране на кампании за информиране и обучение на обществеността за прилаганите схеми за еко-маркировка.

 

4.2 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

Общината ще търси възможност за включване в системите за разделно събиране на отпадъци, за които се прилага принципа "отговорност на производителя" чрез финансиране от производителите и вносителите на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и ще упражнява контрол над тези дейности.

Текстово поле: За дейностите по разделно събиране, сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от опаковки е сключен на договор с Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки Екобулпак.

Общината е определила местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране и подпомага дейността според своите компетенции и възможности.

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци в региона ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци. Графиката вдясно представя прогнозата за намаляване на депонираните отпадъци за регион Добрич.


4.3 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

Разделно събиране на битови отпадъци, за които са въведени забрани и ограничения за депониране

С Наредба № 8/2004 г. са въведени изисквания за поетапно намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци и забрана за депониране на течни отпадъци, отпадъци, определени като експлозивни, корозивни, оксидиращи, лесно запалими или запалими и излезли от употреба гуми.

За изпълнение на тези забрани и ограничения, отнасящи се за битовите отпадъци, които отговарят на горепосочените критерии, ще се предвидят мерки за отделянето им от смесените битови отпадъци, като например:

 • създаване на организация за разделно събиране на масово разпространени опасни отпадъци от бита на територията на общината, чрез включването в развитието на регионална система за събиране на трудно рециклируеми и опасни отпадъци - кутии от бои и лакове, разредители, опаковки от лекарства, батерии, части и компоненти от електрически и електронни уреди, в т.ч.:

1) изграждане на пункт за предаване на опасни битови отпадъци в града

2) определяне на места и график за предаване на опасни битови отпадъци в селата на мобилен пункт, обслужващ общините в региона

 • съблюдаване на реда за предаване на излезли от употреба гуми и автомобили и договаряне на приемането им в съществуващи пунктове за събиране и др.;
 • извършване на визуална проверка на отпадъците при индивидуални съдове за събиране на битови отпадъци и отказ за приемане, в случай че бъдат открити забранени за депониране отпадъци;
 • съдействие за внедряване на инсталации на регионалното депо за сепариране на отпадъците преди депониране;
 • пилотно въвеждането на системи за разделно събиране на биоразградимите отпадъци чрез контейнери или чували, с оглед тяхното последващо компостиране в регионалното съоръжение.

Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци

Една от основните мерки, които общината предприема през последните години, е разширяването на обхвата на общинската система за организирано събиране и транспортиране на отпадъци и включване на по-малките населени места в нея.

В Приложение е дадена разработката по регионалния проект за разширяване на системата и оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови отпадъци с крайна цел към момента на започването на експлоатацията на регионалното депо отпадъците от цялата община организирано да се събират и да се транспортират до него. Оптимизацията предвижда постепенно преминаване към съдове от 1.1 м3 и 0.24 м3. Разходите за прилагане на тази система до 2009 г. включително възлизат на около 483 хил. евро инвестиции в съдове и техника, (виж т. 5 от Програмата) и ежегодно за експлоатация 246 хил. евро, без включен ДДС.

С преминаване към депониране на регионалното депо, където се предвижда електронно измерване на количествата отпадъците, ще се постигне по-точно отчитане на извършената работа и съответно - по-точно планиране и отчитане на разходваните средства.

 

4.4 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

Обезвреждането на отпадъците в краткосрочен и средносрочен план ще се осъществява чрез депониране. Съгласно меморандума между МОСВ и общините от региона до края на 2009 г. ще бъде изградено регионално депо за неопасни отпадъци. Съобразно с това, в периода до 2009 г. депонирането ще продължи на общинското депо в Балчик, а от 2010 г. ще се извършва на регионалното депо Стожер.

В периода 2007-2009 г. ще бъдат изпълнявани мерките за привеждане и поддържане на съществуващото депо в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004 г. В програмата на общината се предвижда постепенно закриването на старите селски депа и почистването на старите замърсявания. За целта се залагат средства в общинския бюджет. При възможност могат да се осигуряват работници по Програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост".

В рамките на регионалния проект бяха извършени проучвания и прогнози за количествата на образуваните отпадъци и количествата на отпадъците, предназначени за депониране, въз основа на което е определен делът на отпадъците от общината в запълването на капацитета на регионалното съоръжение, съответно делът на разходите, които тя ще поеме при съвместната експлоатация.

Общината ще участва активно за сключване на споразумение с другите общини от региона за създаване на междуобщинска структура за съвместна експлоатация на регионалното съоръжение, подготовка и подаване на апликационни форми за отпускане на средства за съоръженията, за които няма осигурено финансиране, ще оказва съдействие във всички етапи на проектирането, сключването на договори с проектант, строител, консултант и доставчик на оборудването, определянето на критериите за избор на оператор, провеждане на процедура за избор на оператор на съоръжението и сключване на договор за експлоатация, закриване и следексплоатационен мониторинг.

Закриването на общинското депо е включено в инвестиционния план по регионалния проект. Средствата за него (оценени в концептуалния проект на 990 000 Евро) ще бъдат осигурени от Европейския фонд за регионално развитие.

 

4.5 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

Общинската програма предвижда мерки за:

 • идентифициране и описване на всички нерегламентирани сметища на територията на общината;
 • приоритизиране, в зависимост от риска за околната среда;
 • изготвяне на план и определяне на необходимите средства и източници на финансиране (общински бюджет и ДБ);
 • възлагане на дейностите (напр. чрез обществена поръчка) и поетапно саниране, в зависимост от определените приоритети.

За окончателно решаване на проблемите с изоставените площадки за съхранение на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност се предвиждат мерки, срокове и отговорни лица за:

 • инвентаризиране на наличните количества, представляващи риск за околната среда и в случай на наличие:
 • незабавно осигуряване на тяхното контролирано временно съхранение;
 • изготвяне и представяне на документация за кандидатстване за отпускане на средства от ПУДООС и фондовете на Министерството на земеделието и горите и/или отделяне на средства от общинския бюджет;
 • възлагане на дейностите по саниране (контейнеризиране, износ и др.) по реда на ЗОП.

 

4.6 Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в тази област

Въз основа на националното законодателство и въвеждането на регионална система за управление на отпадъците в общинската наредба по чл. 19 от ЗУО ще се регламентира:

 • какво се изхвърля в контейнерите
 • забрана за използване на закритите селски депа (сметища)
 • ред за отстраняване на строителни и специфични отпадъци
 • ред за определяне на размера на таксата за битови и други отпадъци
 • задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между съществуващите звена и при необходимост се предвижда създаването на нови структури - напр. за съвместно управление на регионално съоръжение, инспекторат и др.....
 • задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти, домсъветите, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на масово разпространени и биоразградими отпадъци, негодни за употреба пневматични гуми, ИУМПС и др.
 • идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, подлежащи на специално регулиране - биоразградими отпадъци, опаковки и други видове масово разпространени отпадъци;
 • периодични проверки за спазването на изискванията на законодателството;
 • прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на изискванията;
 • осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал в общинската администрация;
 • осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.);
 • въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на данни;
 • ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките.

 

4.7 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците. Предвиждат се мерки за:

 • дефиниране на отговорностите на различните звена за ефективно събиране и обработка на информацията;
 • обезпечаване дейността на ангажираните звена с достатъчен персонал, техническо оборудване и подходящи софтуерни продукти;
 • въвеждане/изменение на формите на отчет на дружествата, извършващи третиране и транспортиране на отпадъци, така че да отразяват нововъведените изисквания в съответната община - напр. за претегляне на всички постъпващи на депото отпадъци, отчитане на количествата от индивидуалните съдове, отчитане на количествата неприети отпадъци, поради това че съдържат забранени за депониране отпадъци, отчитане на километрите, изминати до регионалното депо и т.н.;
 • оценка на общото количество на образуваните отпадъци, включително и нерагламентирано изхвърляните;
 • регулярно изследване на морфологичния състав на битовите отпадъци;
 • оценка на количеството и дела на отделните видове масово разпространени и други отпадъци, за които се предвижда въвеждането на системи за разделно събиране;
 • прогнози за изменение на количеството и съставът на отпадъците;
 • разработване и прилагане на централизирана информационна система за отпадъците.

 

 

4.8 Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната

С въвеждането на регионална система и регионална структура за управление на отпадъците ще се наложи да се прецени разпредението на функциите и задачите между общинската адмнистрация и регионалната структура и възоснова на това да обоснове необходимостта от допълнителен персонал, обучението и квалификацията му, осигуряване на подходяща техника и оборудване, за да се гарантира:

 • компетентност при разработване на нормативни актове, указания, планове и програми по прилагането на управление на отпадъците на местно ниво;
 • ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията за управлението на отпадъците;
 • развитие на системата за разделно събиране на отпадъците;
 • участие в регионалното управление на отпадъци и координиране с другите общини;
 • събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;
 • въвеждане на автоматизираната информационна система за регистриране, обработване и докладване на данни за управление на отпадъците, разработвана по проект на МОСВ;
 • подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на инфраструктура за оползотворяване /обезвреждане на отпадъци;
 • провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по управление на отпадъци.

 

 

4.9 Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаща" при интегрираното управление на отпадъците

За прилагането на принципа "замърсителят плаща", в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство, се налага нарастване на таксите, заплащани от домакинствата до нива, позволяващи възстановяване на всички разходи за извършваните в момента дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови съоръжения и услуги. При повишаването на таксите следва да бъде отчитана и поносимостта им, съобразно доходите на населението.

Програмата предвижда мерки за:

 • прогресивно нарастване на "таксите за битови отпадъци", с цел достигане на нива, покриващи дългосрочните разходи;
 • изразходване на средствата, постъпващи от такси, само за дейности по управление на отпадъците, по най-ефективния начин;
 • покриване на всички разходи на оператора за изграждане и експлоатация на регионалните съоръжения, както и разходите за дейностите след закриването му;
 • засилване на контрола спрямо нелегалното изхвърляне на отпадъци и изхвърляне на нерегламентирани места.

След прилагането и развитието на системите за разделно събиране на отпадъци ще бъдат обсъдени възможностите за въвеждане и на допълнителни мерки, като:

 • определяне на такса битови отпадъци на база на обеми и/или количества генерирани отпадъци, вместо въз основа на данъчната оценка на имотите;
 • въвеждане на допълнителна такса за депониране на отпадъци, с цел увеличаване на цената за депониране на отпадъци и създаване на по-атрактивни условия за рециклиране и оползотворяване, както и за акумулиране на допълнителни средства, които да бъдат използвани за закриване на нерегламентирани сметища и стари замърсявания с отпадъци.

С оглед намаляване на тежестта върху домакинските бюджети от разходите за управление на отпадъците, ще се търсят възможности за финансиране на изграждането на инфраструктурата по управление на отпадъците от ДБ, национални и международни финансови институции, както и привличане на инвестиции от частния сектор, под формата на публично-частни партньорства.

 

4.10 Участие на обществеността

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране и съзнание. За целта се предвижда:

 • редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната среда;
 • привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците, включително за начина за определяне на "такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства;
 • повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;
 • провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално внимание следва да бъде отделено на работата с подрастващите;
 • получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците.

 

4.11 Управление на специфични потоци отпадъци

В допълнение към общите цели, общинската програма поставя и конкретни изисквания за управление на специфични потоци отпадъци, в зависимост от взетите решения за общински и регионален подход за управление им в условията на регионалната система и общината.

Отпадъци от опаковки

От представените в регионалния проект два варианта за управление на отпадъците от опаковки, общината избра варианта с организация по оползотворяването, защото няма нужния капацитет и опит да извършва тази дейност самостоятелно. В общинската програма се предвижда:

 • оценка на местата за разполагане на съдове за събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината и маршрутите за транспортиране на отпадъците;
 • контрол над изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени битови отпадъци;
 • контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране;
 • въвеждане на изисквания и ред за предоставяне на информация на общината от лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране;
 • редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на отпадъците от опаковки, значението на символите, използувани за маркиране и възможностите за участие в системите за разделно събиране.

 

Батерии и акумулатори

С общинска наредба по чл. 19 от ЗУО, след обсъждане с търговците на територията на общината, ще бъдат въведени следните мерки:

 • осигуряване най-малко на едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори на 1000 жители;
 • осигуряване най-малко на едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори на 5000 жители;
 • включване в системата за разделно събиране на всички видове батерии и акумулатори, образувани в бита, които попадат в обхвата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори;
 • определяне на изискванията към местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината;
 • определяне на изискванията към маршрутите за транспортиране на отпадъците;
 • въвеждане на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища и др.;
 • контрол над изхвърлянето на батерии и акумулатори в съдове за смесени битови отпадъци;
 • контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране и за предоставяне на информация;
 • редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на батерии и акумулатори, значението на символите, използувани за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в системите за събиране.


Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

С общинска наредба по чл. 19 от ЗУО, след обсъждане с търговците на територията на общината и областта, ще бъдат въведени следните мерки:

 • упражняване на контрол върху предаването на ИУМПС на лизензирани фирми;
 • въвеждане на ред за събирането на ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска собственост;
 • редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното разкомплектоване/обезвреждане на ИУМПС, части и компоненти от тях и възможностите за предаване на ИУМПС;


Отработени масла

С общинска наредба по чл. 19 от ЗУО, след обсъждане с търговците на територията на общината, ще бъдат въведени следните мерки:

 • осигуряване най-малко на едно място за смяна на масла на 5000 жители;
 • определяне на изискванията към местата за смяна на масла на територията на общината;
 • въвеждане на задължения към лицата, които образуват отработени масла;
 • контрол над местата за смяна на масла;
 • редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на отработени масла и възможностите за смяна на отработени масла на територията на общината.


Други опасни отпадъци от домакинствата

В регионалния проект е предвидена площадка за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. В изградено за целта хале отпадъците ще се кондиционират в подходящи контейнери, стифират и съхраняват до въвеждането на национален център за третиране на опасни отпадъци.

С проекта се предлага и система за събиране на отпадъци от домакинствата, съдържащи опасни вещества, извън групите на отпадъци от портативни батерии, луминисцентни лампи, опасни материали от експлоатация и ликвидиране на автомобили и специализирана бяла и електронна техника. Стартирайки с определен минимум в началото, във времето процесите по събиране и третиране могат да обхванат по широк кръг от отпадъци.

При допускане, че едно лице генерира до 0,5% опасни отпадъци от разчетената норма на натрупване на градски жител, това количество се колебае между 1,0 и 2,0 кг/жител годишно, а за живеещите в селата -  0,5 до 1,0 кг/жител годишно.

При отсъствие на система и навици за разделно събиране на битови отпадъци, в частност на специфични материали с характер на опасни отпадъци, количествата събрани материали дълги години ще са значително под тези норми.

Предлага се общината да определи площи за изграждане на специализирани площадки за опасни отпадъци. Площадките трябва да са оградени, да имат бетоново покритие, да са с ограничен достъп на хора извън определен часови интервал и да не се допускат безстопанствени животни в района. Самата площадка трябва да има площ за разполагане на най-малко два броя голямо-обемни контейнери от системата за самонатоварване/разтоварване. Изискванията към площадката са определени в Наредба № 8/2004.

Изискванията към контейнерите се определят от правилата за превоз на опасни отпадъци. Контейнерите ще са с двойно дъно, облицовани стени, покрив и заключващи се врати. Полезният обеми на тези контейнери е 18 - 24 куб.м.

Площадката ще осигурява събирането на отпадъците на около 10 000 жители, съответно около 15-20 тона годишно за градско население. При плътност на отпадъците около 0,2 т/м3, контейнерът ще събира 3,6 - 4,8 тона отпадъци. Единият от контейнерите е предназначен да събира отпадъци от бояджийски материали и консумативи, а вторият - всички останали, но събирани по видове в отделни полиетиленови чували или други съдове (бидони, варели) със съответен надпис или символ. Контейнерите ще реализират общо 2 - 4 обръщения в годината. Големината на площадките трябва да бъде най-малко 300 кв.м (например 15 х 25 м).

За обслужването на площадките ще се използва един автомобил за всички площадки в региона базиран на депо Стожер, тъй като броят на обслужванията на контейнерите е малък. Автомобилът ще обслужва на повикване по заявка от градовете и по график за обслужване селските райони.

Всяка площадка ще се обслужва от две работни места. Разходите за изграждане на площадката - ограда, бетон, портал, помещение и санитарен възел, евентуално контейнерно изпълнение, възлиза на около 60 000 лв.

 

Отпадъци от хуманната медицина

Инфекциозните отпадъци от медицинските заведения следва да се предават за обезвреждане по договор на лицензирана фирма.

Общинската администрация ще води на отчет специализираните медицински заведения на територията на общината, от чиято дейност се генерират опасни медицински отпадъци, поотделно за всеки вид лечебни заведения съгласно част Втора, глава Втора от Закона за лечебните заведения, видовете отпадъци, които се генерират от съответното лечебно заведение, съгласно Приложение № 1 - Списък на отпадъците на Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците

За лечебните заведения с общинско участие ще се следи информацията за финансовите средства, изразходвани за управление на отпадъците, с оглед при разработване на бюджета на общината да се предвиждат необходимите средства.

 

Биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено хранене

В регионалния проект е предложена система за събиране на градински отпадъци от населени места с над 10 000 жители:

 • за районите на градовете био-отпадъци ще се събират от парковите зони, междублоковите пространства, дървета и храстите разположени по уличната мрежа;
 • на база на проведените изследвания се приема, че отпадъците от тези райони  са 20 кг/жител на година;
 • периода за събиране на биомасата е април - ноември;
 • отпадъците ще се събират в мрежести контейнери с вместимост 1,5 куб. метра и отварящо се дъно;

На 1000 жители се поставя най-малко един контейнер, а в големи паркови зони в зависимост от потребностите.

Регионалният проект предвижда на площадката на депото в Стожер да се изгради и функционира съоръжение за компостиране на биоразградими отпадъци, където да бъдат доставяни събрани растителни отпадъци от общинските системи на Балчик, Добрич и Каварна. Съоръжението ще започне да работи от 2010 г. Регионалната система ще даде възможност за:

 • проучване на количествата, състава и свойствата на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на общината; определяне на видовете отпадъци, за които е отговорна общината;
 • въвеждане на годишни количествени цели за редуциране на количествата на биоразградимите отпадъци, постъпващи за депониране (в съответствие със сроковете и целите на националното законодателство и Национална стратегия за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране по § 2 от Наредба № 8/2004г.);
 • разработване и прилагане на ред за контрол и отчетност за постигането на количествените цели;
 • определяне на необходимите разходи и обосноваване на необходимостта от промяна на такса „битови отпадъци";
 • разглеждане на алтернативи и определяне на най-подходящата за общината схема за разделно събиране и технология за третиране на биоразградимите отпадъци;
 • разработване на план за поетапно въвеждане на разделно събиране и/или домашно компостиране;
 • определяне на срокове, отговорни лица и източници на финансиране за възлагане на дейностите по разделно събиране;
 • разработване на документи за кандидатстване за отпускане на финансиране за изграждане на съоръжение/инсталация за оползотворяване на отпадъците или за привличане на частни инвестиции под формата на публично-частно партньорство;
 • осигуряване на устойчиви пазари за продажба на крайния продукт (компост, биогаз и др.);
 • осигуряване на възможности за обезвреждане на неоползотворимите остатъци.

На база на получените резултати ще бъде предложено изменение и допълнение на общинската наредба по чл. 19 от ЗУО, въвеждане на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища и др., както и към лицата, извършващи дейности с биоразградими отпадъци.

Голям проблем свързан със замърсяването с отпадъци в общината е безконтролното изхвърляне на торовия отпад от домашни животни. За решаване на този проблем ще се потърси възможност за оформяне на площадки за временно съхраняване и зреене на торовия отпад във всяко село (например на територията на селските сметища, след закриването им) и въвеждане на ред чрез допълване на наредбата по чл.19 от ЗУО.

Утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води

Няма ПСОВ, но такава е в проект като част от ИСПА проект. КК „Албена" има ПСОВ, собственост на „ВиК" Добрич и обслужвана от дружеството.

Фирмените програми за управление на утайките от ГПСОВ (след изграждането и) следва да бъдат съгласувани с изискванията към управлението на отпадъците и да предвидят мерки за контрол на утайките и обезвреждането им, като тези мерки трябва да бъдат съобразени с общинската програма за управление на отпадъците и отразени в нея. Към проекта ще бъдат поставени изисквания към състава и процедурите за контрол на утайките, ако ще постъпват за оползотворяване съвместно с биоразградимите битови отпадъци, като особено внимание се отдели на съдържанието на тежки метали. В такъв случай, количествата и качествата им трябва да се съгласуват с оператора на регионалното съоръжение.

Същевременно ще бъде поставено условие да се проучат възможностите и реда за използване на утайките в земеделието директно или след предварително третиране.

Едрогабаритни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Регионалният проект предвижда на площадката на депото в Стожер да се изгради и функционира съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни битови отпадъци, където да бъдат доставяни едрогабаритни отпадъци от общините Добрич, Добричка и Генерал Тошево, а в бъдеще евентуално и други общини - в т.ч. Балчик. Съоръжението ще започне да работи от 2010 г. Регионалната система може да поеме функции и за събиране на този вид отпадъци, като услуга по заявка.

Въвеждането на тази практика ще даде възможност за оценка на нуждите, оптимизиране на общинските системи и въвеждане на ред чрез изменение и допълнение в наредбата по чл. 19 от ЗУО.  Това ще включва задължения за разделно събиране или ограничаване на депонирането на едрогабаритни битови отпадъци, както и смесването на строителни с битови и други отпадъци, с което ще се намалят количествата и оптимизират системите за събиране и обезвреждане на отпадъците.

 

Негодни за употреба автомобилни гуми

С общинска наредба по чл. 19 от ЗУО ще се определи редът за предаване на негодните за употреба автомобилни гуми. На територията на общината съществува лицензирана площадка за събиране на негодните автомобилни гуми от региона. След построяването на регионалното съоръжения, услугата за събиране и обезвреждане на гуми може да се извършва от регионалната система.

Друго решение на проблема би могло да се постигне ако започне работа инсталацията в гр. Добрич на фирма "Екопроцес" за термична дезинтеграция (пиролиза под вакуум) на автомобилни гуми. Предлаганата от фирмата технология е безотпадна и всички получени вещества след деструкцията се утилизират. За съжаление още не са проведени 72 часови проби на инсталацията, които да докажат възможностите и предимствата и.

5. Програма за капиталови инвестиции

В този раздел ще се разглежда

-  програмата за капиталови инвестиции за общата система за сметосъбиране;

-  програмата за капиталови инвестиции на регионалното депо, включващо и съоръжение за възстановяване на материалите и компостиране.


Изграждане на функционална, работеща схема за събиране на специфични отпадъци - от опаковки или с опасни свойства извън системите на „организациите по оползотворяване", практически може де се реализира само като част от междуобщинска структура, изградена за съвместна експлоатация на съответното депо.


Основни допускания:

-  запазване на тенденцията за намаляване на населението, регистрирана в периода от преброяването 2001 г до края на 2005 г. в размер на 2  промила;

-  запазване на нарастването на туристическия поток с 5 % годишно;

-  средно нарастване на оперативните разходи и разходите за поддръжка с 5 %

-  депонирането остава икономически достъпния метод за обезвреждане на отпадъци през следващите 5-10 години.


За безвъзмездно финансиране изграждането на регионалното депо и съоръжения, както и за закриването и рекултивацията на общинското депо ще се кандидатства пред Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет:


Регион Добрич

Euro

2009

2010

2011

Общ размер на капиталовите разходи без ДДС

    15 536 054

      4 027 653

      6 129 369

      5 379 031


Депо

      7 157 600

      1 996 183

      4 026 083

      1 135 333

Закриване на стари депа

      3 603 000      3 603 000

ПСО Тервел

      1 042 000

        720 800

         321 200


Непредвидени разходи по строителни работи

        826 660

        177 285

         289 075

         360 300

Обща система за събиране и транспортиране на отпадъци

      1 400 820

        794 923

         396 923

         208 974

Система за събиране и транспортиране на специфичните отпадъци

      1 505 974

        338 462

      1 096 088

           71 424


Инвестициите в общинската система за сметосъбиране се разглеждат като безлихвени заеми, предоставяни от ПУДООС.


 

В следващата таблица са дадени прогнозните инвестиции в общинската система за сметосъбиране и извозване по години.

.


                                                          ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН                                                                              Община Балчик


Описание на инвестициите

Общо

Мярка

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


до 2009г.


1

Съдове за ТБО
Контейн. 1100 л-мет.


броя


300

100

300

100лева


126 000

42 000

126 000

42 000

Кофи 240 л


броя2 000

2 000

2 000

2 000


лева120 000

120 000

120 000

120 000
Кошчета за ул. смет


броя

200

300


200

200

300


200

200

300


200
лева

14 000

21 000


14 000

14 000

21 000


14 000

14 000

21 000


14 000


Конт. 1100л-пластм.


броя500


500лева160 000


160 000

Общо съдове за ТБО

483 000

лева

14 000

147 000

322 000

134 000

14 000

21 000

 

140 000

336 000

141 000

 

14 000

2

Транспортни средства
Сметосъб.авт. 18 м3


броя


1

1


1

1


лева


200 000

200 000


200 000

200 000
Сметосъб.авт. 16 м3


броя
11

лева
170 000170 000Самосвал


броя


11лева


40 00040 000

Дезинфекц. авт.-нает


броя0,080,08


лева19 20019 200
Общо трансп. средства

459 200

лева

 

240 000

219 200

170 000

 

 

 

 

240 000

219 200

170 000

 


Общо инвестиционни разходи

942 200

лева

14 000

387 000

541 200

304 000

14 000

21 000

 

140 000

576 000

360 200

170 000

14 000

 

 

 

Равномерното разпределение на инвестициите от горната таблица по години е следното:

Контейнери, подмяна на 6 г., 168 000 лв. за метални и 160 000 лв. за пластмасови, средно по 55 хил. лв. на година. Улични кошчета, подмяна на 4 г., 49 000 лв., средно 12.25 хил. лв. на година. Транспортна техника - 3 автомобила и 1 самосвал, съвместно за региона ползване на дезинфекционен автомобил, обща сума 629 200 лв. подмяна на 8 г., средно 78.65 хил. лв. на година. Следователно ежегодни инвестиции в размер на 145.9 хил. лв. или приблизително 75 000 евро.

 

 

6. Прогнозни разходи за събиране, транспортиране и депониране на отпадъците


Оперативни разходи за сметосъбиране, извозване до регионалното депо и депониране и инвестиционни разходи в системата за сметосъбиране                                                                                                      Община Балчик

 


Всички стойности са прогнозни и са в Евро

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

население


21876

21828

21779

21731

21683

21635

2

население генерирани


5791

5779

5766

5753

5740

5728

3

генерирани от туристи


1925

2021

2122

2228

2340

2457

4

общо генерирани Балчик

2+3

7716

7800

7888

7981

8080

8185

5

% депонирани от генерираните


76%

72%

68%

65%

64%

64%

6

отпадъци депонирани Балчик

5*4

5850

5612

5377

5164

5209

5258

7

депо годишни оперативни разходи хил. евро


487

511

537

564

592

622

8

разходи на тон депониран отпадък /Евро/


12

13

14

16

17

18

9

разходи за депониране община Балчик Евро

6*8

67925

72758

77953

83548

89582

96090

10

равномерно разпределени инвестиции по сметосъбиране и извозване


75000

75000

75000

75000

75000

75000

11

оперативни сметосъбиране и извозване до депо


246250

253638

261247

269084

277157

285471

12

разходи за общината /сметосъбиране, извозване и депониране/ без ДДС

9 + 10 +11

389175

401396

414200

427632

441739

456561

13

разходи за общината /сметосъбиране, извозване и депониране/ с ДДС

12 х 1.2

467010

481675

497040

513158

530086

547873

14

в тази сума разходи за туристи с ДДС

13 х 3 : 4

116510

124803

133712

143255

153515

164462

15

на жител годишно Евро /сметосъбиране, трансп. Депон./ с ДДС

(13 - 14) : 1

16

16

17

17

17

18

16

на тон генериран отпадък, годишно с ДДС

13 : 4

61

62

63

64

66

67


Предположението е, че депото ще започне да функционира през 2010 г., затова и таблицата разглежда прогнозните разходи за периода 2010-2015 г.В така посочените разходи не се разглеждат разходите  за почистване на обществените места - приблизително 150 000 евро през 2006 г.


Ежегодното увеличение на планираните разходите по системата за периода 2007-2010 г трябва да бъде около 8-10 %., като се има предвид, че през 2006 г разходите по сметопочистване, сметоизвозване и депониране  представляват 500 хил. евро.


Посочените разходи са изцяло в рамките на определените като икономически приемливи по критериите на Световната банка, разглеждани в т. 3.4.3.7. План за действие

Планът е изготвен в две части:

 • краткосрочен - 2007-2009 г. с включени най-належащите мерки и действия, които са реално обезпечени с всички необходими средства (законодателни, технически, институционални, финансови и др.).
 • средносрочен - за период 2010-2014 години.


 

 

График за изпълнение на мерките

Отговорник

График за осигуряване на неинвестиционни разходи

(хил. лв)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

Система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Обхващане на всички населени места и урбанизирани територии

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Ограничаване с наредба изхвърлянето на отпадъци, които е недопустимо да се смесват с битовите

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Оптимизиране на системата и повишаване качеството на предлаганите услуги (съвместно с изпълнителя на ОП)

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Ориентиране на транспорта към регионалното депо

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Опаковки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Задължаване с наредба на търговските обекти и производствените предприятия - да предават опаковките за рециклиране с договори

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Контрол и мониторинг върху действието на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки от населението

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Биоразградими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Събиране от обществените места и подаване към компостната площадка на рег.депо

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Прилагане на пилотно домашно компостиране в избрани села или квартали

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Оценка на пилотното прилагане и преценка за ефекта от разширяването му

ОА

2

5

5

5

5

5

5

5


Режим за торовия отпадък от домашните животни

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Пилотно изграждане на торови площадки за свободно компостиране

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Оценка на пилотното и разширяване

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Опасни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Определяне на местата за пунктове за батерии

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Пунктове за батерии

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Определяне на местата за пункт за ел./електронен скрап и др.

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Пункт за ел./електронен скрап и др.

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Площадка за ИУМПС

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Връзка с регионалната система

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Опис на пунктовете за предаване на отработени масла

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-

СтроителниВъвеждане с наредба на режим за събиране

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Въвеждане с наредба отделянето и предаването на на азбест-съдържащи отпадъци

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Определяне на места за депониране

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Определяне на режим на ползване и контрол на местата за депониране

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Определяне на площадка и въвеждане на режим за предаване на едрогабаритни отпадъци

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Свързване с регионалната система

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-

ПроизводствениСъздаване на регистър за отчет и контрол в общината (връзка: предприятие-РИОСВ-община)

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Утайки от ПСОВ:Определяне на изисквания за специално за третиране на утайките

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Проучване на възможностите и реда за използване в земеделието директно или след предварително третиране

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Условия и ред за предаване на утайките на регионалното депо

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-

Ликвидиране на стари замърсяванияИзготвяне и поддържане на регистър на замърсените с отпадъци места

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Оценка на необходимите мерки и средства за почистване и рекултивация

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


График за почистване и осигуряване на средства

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Контрол и мониторинг за недопускане на следващо замърсяване

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Инвентаризиране на евентуално налични количества негодни за употреба препарати за растителна защита, представляващи риск за околната среда

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Незабавно осигуряване на тяхното контролирано временно съхранение

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Изготвяне и представяне на документация за кандидатстване за отпускане на средства от ПУДООС и фондовете на МЗГ за санирането им

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Възлагане на дейностите по саниране (контейнеризиране, износ и др.) по реда на ЗОП

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Закриване на съществуващото общинско депоСъдействие при разработването на проекта по ИСПА

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Подготовка за изпълнение през 2010 г.

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Следекплоатационни грижи и мониторинг

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъцитеПривеждане на общинското депо в съответствие с нормите

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Приемане на инструкция за експлоатация на депото

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Контрол върху дейността на оператора на депото

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Включване към регионалното депо

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-

Укрепване капацитета на общинатаВътрешен ред за:

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Издаване на разрешения

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Водене на регистри и отчетност

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Контрол по изпълнение на мерките и дейностите

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Извършване на изследвания и мониторинг

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Внедряване на автоматизирана система за отчетност, планиране и контрол

ОА

АСЕКОБ


Докладване

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Планиране на дейности и средства

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Работа с обществеността

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-

Правно регулиранеАктуализиране на общинската наредба за управление на отпадъците (и чистотата на обществените места?)

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Актуализиране на наредбата за МДТ

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Актуализиране на плана за действие към настоящата ОПУО

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-

Работа с общественосттаНаредба за чистотата и отпадъците

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-


Кампания за представяне на мерките (опаковки, биоразградими, опасни, строителни)

ОА

15

20

20

20

15

15

15

15


Популяризиране на мерките и пилотните проекти

ОА

15

20

25

30

15

15

20

30


Обратна връзка за оценка на общественото участие и ефективността на мерките

ОА

10

10

10

10

10

10

10

10

            Легенда:


Година на реализация


 


Постоянна мярка - текущ срок