• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


(Приета с Решение 335 по Протокол № 31 от 15.05.2009 г.)

 

                      Период на действие: 2009 - 2013 г.


  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

      1.Въведение

       2.Обща характеристика

        3. Обхват, цели и принципи на програмата

  3.1 Обхват

        3.2. Цели

        3.3. Принципи

        4. Съществуващо състояние - няма генерирани и извозени отпадъци, поради предстоящо откриване на станцията.

         4.1 Битови отпадъци

         4.2 Опасни отпадъци

         4.3 Отпадъци от пречистването на отпадъчните води

         5. Събиране и извозване

          5.1. Система за събиране и извозване на отпадъците

          5.2 Разделно събиране на отпадъците 

          6. Обезвреждане на отпадъци 

 6.1 Битови отпадъци

          6.2 Опасни отпадъци

6.3 Отпадъци от пречистването, подлежащи на по-нататъшно третиране или депониране

          6.3.1 Видове отпадъци

          6.3.2 Пречистване на водите ще се извършва по следната схема:

6.3.3 Технологична схема на третирането на утайките в гпсов

          6.3.4 Начини на третирането на утайките от псов

          6.3.5 Депониране на утайките

          6.3.6. Технология на депонирането

          6.3.7. Примерни количества и състав на отделените утайки

     7. Управление на дейностите

     8. Отчетност

          9. Проучване, прогнозиране, планиране

         10. Финансово икономически анализ на дейностите по третиране на отпадъците

         11. План за действие

         11.1 Осъществяване на контрол за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци

           11.2 Осъществяване контрол за разделното събиране и транспортиране на отпадъци и опаковки от стъкло, хартия и пластмаса

         11.3 Осъществяване констол по временното съхраняване на флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

       11.4 Осъществяване контрол по временно съхранение, транспортиране и депониране на утайки

      11.5 Провеждане на инструктаж с персонала за дейност с отпадъци

      11.6 Подишен отчет за изпълнение на програмата

      12. Контрол и отчет на изпълнение на програмата

      13. Източници на информация

 

 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ГПСОВ-БАЛЧИК

 

1. Въведение

 

            Програмата е изготвена съгласно изискванията на чл29, ал.1, т. 1  от Закона за Управление на Отпадъците. Програмата обхваща отпадъците които ще бъдат генерирани на територията на новата пречиствателна станция - ПСОВ гр. Балчик във връзка с реализирането на финансовия меморандум  ИСПА по проект „Интегрирано управление на водите на град Балчик".

            2. Обща характеристика

Град Балчик е развит върху стръмен крайбрежен терен. Сградата на новата пречиствателна станция е разположена в бреговата зона източно от гр. Балчик по пътя за Тузлата в основата на „Татароюджук тепе", в местността „Караманлиите". Площадката на ПСОВ е разположена върху отвоювана от морето територия, чрез брегоокрепване и насипване на скална маса между буни 211 и 212. Мястото на ПСОВ е избрано без алтернативи с цел:

 • Осигуряване на гравитачно движение на отпадъчните води от населеното място към ПСОВ;
 • Използване на вече изградената канализационна и довеждаща инфраструктура;
 • Осигуряване стабилност и устойчивост на съоръженията и биобасейните, предвид свлачищните процеси в района;
 • Използване на изградени вече хидротехнически съоръжения, неразделна част от Генералната схема за брегоукрепване на Българското Черноморско крайбрежие;
 • Площадката на ПСОВ играе допълнителна контрафорсна роля по отношение на свлачищата в Балчик и противоабразионна роля по отношение на брега и бенча.


            Проектът „Интегрирано управление на водите на град Балчик" ИСПА мярка №2002/BG/16/P/PE/017 включва главно изграждане на ГПСОВ, отговаряща на всички нормативни и екологически изисквания и разширяване на канализационната мрежа с цел да бъде обхванат целия град и прилежащите територии.

По своята същност ПСОВ решава екологични проблеми, свързани с опазване чистотата на Черно море. Това се осъществява чрез механично и биологично пречистване на отпадъчните води от гр. Балчик и прилежащите курортни зони.


3. Обхват, цели и принципи на програмата

 

3.1 Обхват


Настоящата програма обхваща всички дейности, свързани с управлението на отпадъците, формирани на територията на площадката на ПСОВ.


Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъци до тяхното крайно обезвреждане:

 • Вид на отпадъците и тяхното образуване;
 • Начин на събиране и използване на съдове;
 • Предварителна обработка;
 • Транспортиране и използване на техника;


3.2. Цели


Политиката на общината е   

 • да не застрашава човешкото здраве;
 • да не причинява замърсяване или негативно въздействие върху животинския и растителния свят на Черно море;
 • да намалява количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие;
 • да създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране;


Основни цели на програмата са:

 • Ограничаване количеството на генерираните отпадъци;
 • Оптимизиране организацията за събиране и транспортиране на отпадъците с цел намаляване на вредните емисии и финансовите разходи;
 • Увеличаване дела на оползотворяваните и рециклирани отпадъци;


3.3. Принципи  

 • Чиста и здравословна околна среда;
 • Рационално използване на наличните суровини;
 • Интегрирано управление на отпадъците;
 • Пълна отговорност и спазване на принципа „замърсителя плаща".


Община Балчик е собственик на съоръженията и сградите, находящи се на площадката на ПСОВ. Програмата дава оценка за същесвуващото състояние, образуване и третиране на отпадъците на самата пречиствателна станция, формулира проблемите и предлага решението им.


Новата ПСОВ  ще бъде с биологично пречистване с активна утайка и рециркулация с биологично отстраняване на фосфора. Биологичното пречистване с активна утайка е проектирано като процес "продължителна аерация". Високата възраст на активната утайка предполага добра стабилизация на излишната утайка. По този начин се намалява до минимум проблемът с миризмата при окончателното депониране. Процесите на нитрификация и денитрификация и повишено биологично редуциране на фосфора се осъществяват целогодишно.

С проекта е предвидено отстраняването на фосфора да става комбинирано-биологично и чрез утаяване с реагенти.

Според Националната програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ за населени места над 10 000 еквивалентни жители в Република България за гр. Балчик е предвидено:ГПСОВ

ОБОСНОВКА

ЕКОЛОГИЧНИ ПОЛЗИ

2

Балчик

1.Най-голям замърсител по северното Черноморие - 50000 жители през летния сезон.

2.Броят на еквивалентните жители по БПК5 е 70 000.

3.Здравен риск за над 50000 местни жители и курортисти.

4. 3.Степента на изграденост на канализационната мрежа е 80%, а степента на ползваемост - 85%.

5.Международни задължения на страната от 1994 г. за ограничаване на емисиите от наземно базирани източници - Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване.

6.Съобразяване с изискванията на Директива 76/160/ЕЕС, поправена от 90/656/ЕЕС относно качеството на водите за къпане в целия ЕС.

7.За бъдещата станция има отредена площадка, отвоювана от морето.

1.Подобряване екологичното състояние на крайбрежните морски води в райони на съществуващо водоползване.

2.Реализацията на станцията ще преустанови постъпването в морето на следните товари:

2695 кг/ден БПК5

3240 кг/ден НВ.           

4. Съществуващо състояние - няма генерирани и извозени отпадъци, поради предстоящо откриване на станцията.

 

4.1 Битови отпадъци

- са тези които ще се получат, вследствие жизнената дейност на служителите в административната сграда на ПОСВ- Балчик. Количеството им за година няма да надвишава 1 тон. Отпадъците  временно ще се съхраняват на площадка до административната сграда в контейнер тип „Бобър"1,1 - площадка №5.

Морфологичния им състав - смесени битови отпадъци - код 20 03 01.


На същата площадка временно ще се съхраняват в контейнер тип „Бобър" 1,1

отпадъци, генерирани при строителната и строително-монтажната дейност на сградите -смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки фаянсови и кер. изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 - код 17 01 07.

4.2 Опасни отпадъци

 

Опасни отпадъци са тези които създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства които ги определят като опасни.

Съгласно Директивата 2002/96/ЕС за отпадъците от електронно и електрическо оборудване излезлите от употреба лампи, трябва да бъдат предавани за рециклиране.

Община Балчик има сключен договор за предаване на излезли от употреба лампи на „БалБок Инженеринг" София. Излезлите от употреба лампи ще бъдат съхранявани в специално помещение, находящо се на  съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луменесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба  луменесцентни и други лампи, съдържащи живак.

Код на Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - код 20 01 21*;


Отпадъци от маслата, които са необходими за екплоатацията на съоръженията - код 13 02 04 *. Същите ще се съхраняват на площадка №

            Тук спадат и отпадъците от маслоуловителите, предимно масла от маслено-водната сепарация - код 19 08 10 * - смеси от мазнини имасла от маслено-водната сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09. Временното им съхраняване ще се извършва на площадка №2 в специални контейнери.


-        Отпадъци от излезли от употреба релета и др. ел. елементи от командния пулт на ГПСОВ - излязло от употреба ЕЕО, различно от упоменатото в 200121 200123, съдържащо опасни отпадъци - код -   код 20 01 35 *. Същите временно ще се съхраняват в складово помещение в административната сграда - площадка № 4.


4.3 Отпадъци от пречистването на отпадъчните води

 

На територията на ПСОВ ще се генерират отпадъци по:

-         Отпадъци от грубата франкция по ситата и решетките - отпадъци от решетки и сита - код 19 08 01, които ще се съхраняват на площадак № 1, разположена до съоръженията за грубата и финна решетка в контейнери тип"Бобър" 1,1;

-        Отпадъци, генерирани в пясъкоуловителите - отпадъци от пясъкоуловители - код 19 08 02 - същите се съхраняват временно в контейнери тип „Бобър" - 1,1, разположени до пясъкозадържателите - площадка №2;

-        Отпадъци от утайки от ГПОСВ- утайки от битови отпадъчни води код 19 08 05. Съхраняването им ще се извършва на площадка № 2 в контейнери.

-        Отпадъци от опаковки - това са отпадъците от пластмасови чували, които се изполваз при събирането на грубата фракция от Спартаците - код 15 01 02 - пластмасови опаковки. Временното им съхраняване ще се извършва в чували в помещението - площадка № 3

-         

Проектът предвижда ПСОВ да има следните елементи:

 • Предварително (механично) пречистване

/груби и фини решетки, аериран пясъкозадържател и  маслозадържател/


 • Биологично пречистване

/биореактор с продължителна аерация, с рециркулация за отстраняване на азота, комбинирано с биологично утаяване и симултантно утаяване на фосфора/


 • Обеззаразяване

/според нормативните документи се изисква хлориране и в проекта е разработен вариант с натриев хипохлорид по принцип има и друга възможност, препоръчана в ДОВОС това да става чрез ултравиолетови лъчи/ • Уплътняване на утайките

/механично с лентова филтърпреса/


 • Стабилизация на утайката

/варуване според изискванията/


            5. Събиране и извозване

 

         5.1. Система за събиране и извозване на отпадъците


Битовите отпадъци ще се извозват от общинската фирма ОП„БКС" - Балчик.

На площадката на ПСОВ ще бъде поставен един контейнер тип „Бобър" за смесени битови отпадъци и един контейнер за разделно събиране (хартия, пластмаса и метал).

Сметоизвозването ще се извършва по предварително изготвен и одобрен график и маршрут от ОП „БКС".


            5.2 Разделно събиране на отпадъците 

Община Балчик има сключен договор с организацията по оползотворяване „Екобулпак" АД София, която извършва разделно събиране на отпадъци от опаковки, хартия и стъкло на територията на гр. Балчик.


            6. Обезвреждане на отпадъци  


6.1 Битови отпадъци

            Метода за  обезвреждане на битовите отпадъци е извозване и депониране. Депонирането се извършва на общинското депо находящо се в местността „Момчил".


            6.2 Опасни отпадъци

            Метода за обезвреждане и оползотворяване на опасните отпадъци е задължение на „Балбок Инженеринг" АД с която общината има сключен договор.


6.3 Отпадъци от пречистването, подлежащи на по-нататъшно третиране или депониране


         6.3.1 Видове отпадъци

 • Остатъци по решетки и сита: код - 19 08 01; вид - твърди.

Отпадъците от грубата и финна решетки са с разнороден характер - предимно с характер на твърди битови отпадъци (растителни, битови, текстилни, керамични, кости, опаковъчни и други отпадъци) с размери над 6 мм. Съставът им е еднороден с  ТБО, смесени с органична материя.

 • Отпадъци от пясъкоуловители: код -19 08 02; вид твърди .

Пясък от пясъкозадържателя -  смес от лесноутаими минерални частици с полепнали по тях органични вещества, спада към безвредните отпадъци. Количеството е по експертна оценка ~70 кг на ден.


 • Утайки от третиране на битови отпадъчни води - обезводнена утайка: код 19 08 05;  вид-полутвърди


Утайките ще са с влажност ~ 80 % и в насипно състояние ще се транспортират на специално депо за утайки от ПСОВ Балчик. Ще се събират в  контейнери и ще се извозват със специализирана техника. Съставът на утайките е - 18-20% НВ, органични НВ - 65% от НВ; общ фосфор - 4%, поради предимно битовия характер на водите.

Има основание да се приеме, че утайките няма да съдържат вредности, надвишаващи нормите относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвата по Наредба № 3/ 1979 за норми относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвата /ДВ 36/1979, 5/1996, 54/1997, 21/2000, 39/2002г./. Характерът на производствата в гр.Балчик не е свързан с отделяне на тежки метали и други замърсители, които могат да превърнат утайките в опасен отпадък. Изключения са възможни само при форс-мажорни обстоятелства - аварии и природни бедствия с разрушаване на канализационната мрежа и попадане на опасни вещества в нея или при изпускане на замърсени производствени води от предприятия и фирми в градската канализация.


Количеството на утайките е неравномерно по сезони.


 • Зимен сезон: сухо вещество в утайката -  1090 кг/д ; концентрация на сухо вещество в утайката 18-20 % ; количество на утайката за един работен ден -  5.5  м3
 • Летен  сезон: сухо вещество в утайката - 2070 кг/д; концентрация на сухо вещество в утайката  - 18-20 %; количество на утайката за един работен ден - 11 м3


Количеството и съставът на отпадъчните води на вход станция е предмет на изследване извършено от "Акваинженеринг" през м. август 2000 г. Резултатите от направените проби и измерени потоци, както и експертната оценка, представят следните прогнозни параметри на вход.


Водни количества

Мярка

Летен сезон

Зимен сезон

Q ср.д.

m3/d

7510

2703

Q макс. ч

m3/h

1050

350


Замърсеност среднодневно

Мярка

Летен сезон

Зимен сезон

ХПК

mg/l

530

720

БПК5

mg/l

225

305

НВ

mg/l

265

360

Общ N

mg/l

41.5

56

Общ Р

mg/l

9.4

12.5

Екстрахируеми в/ва

mg/l

32

32

Нефтопродукти

mg/l

1.9

1.9


На тази фаза не могат да бъдат дадени точните стойности по показатели на замърсяване на технохнологичните потоци вътре в самата станция и  технологичните потоци по пътя на водата.  Канализационната система на самата станция е разделна: битово-фекална и дъждовна. Количеството на битово-фекалните води от работещите на обекта 12 души е 0,27 м3/см. Каналните води от площадката заедно с каловите води от филтърпресата се връщат на вход станция чрез помпи. Количеството на утайковата вода от обезводняване на утайките е до 300 м3/ден. Дъждовните води от площадката се оттичат повърхностно по вертикалната планировка в морето.


6.3.2 Пречистване на водите ще се извършва по следната схема:

 

 


                                                               Вход ПСОВ

         Филтрат                                                                  Отпадъци

                                                                                         от решетките

                                     ГРУБИ РЕШЕТКИ

                                                                                         Отпадъци

                                                                                         от решетките

                                     ФИНИ РЕШЕТКИ

    

                                                                                         Въздух

 Рециркулираща         Пясъко и маслозадържател      Масла

     Утайка                                                                         Пясък

 


                                     СЕЛЕКТОРИ

 


                                     АНАЕРОБНИ БАСЕЙНИ

 


                                     Денитрификационни

                                     Басейни

 Рециркулираща

        смес                     Аерационни басейни                Въздух

 


                                                                                         Реагент

                                     Утаители                         Плаващи вещества

 


                                     Контактен резервоар                Хлор

 


  Излишна утайка        Помпена станция изход

 


                                                           Изход ПСОВ

 При биохимичното пречистване на отпадъчните води органичният азот, който се съдържа в тях, се трансформира чрез процеса нитрификация (нитрификацията е процес на окисляване на амонячния азот от кислорода на въздуха до нитрити и нитрати). Този процес се осъществява от нитрифициращи бактерии и протича в две фази: през първата фаза амониевият азот се окислява до нитрити, а през втората фаза нитритите се окисляват до нитрати. Нитрификацията протича по следната схема:

1)      2NH4+ +3O2 → Nitrosomonas→ 2NO2-+2H2O+4H+ + нови бактерии

2)       2NO2-+O2 → Nitrobacter→ 2NO3-+ нови бактерии

Нитрифициращите бактерии използват въглерода от СО2 и НСО3- като източник на енергия. Нитрификацията е завършваща фаза на биохимичното разграждане на органичните материи. Крайните продукти на разграждането са нитрити, нитрати и фосфати.

Денитрификацията е процес на редукция на нитритите и нитратите до свободен азот (при денитрификацията азотът се възвръща в атмосферата във вид на газ). Този процес протича в анаеробни условия под действието на многобройни видове факултативни анаеробни микроорганизми. Процесът може да се осъществи при наличие във водата на определено количество органично вещество, което се осигурява от излишната активна утайка (по принцип за източници на въглерод и водород денитрифициращите бактерии използват широка гама вещества - въглехидрати, алкохоли, органични киселини и др.). Денитрификацията е многостъпален процес, който протича по следната симултантна схема:

NO3-→ NO2-→NO →NO2 →N2

Денитрификационните процеси протичат при отсъствие на свободен кислород и при наличие на органични вещества и нитрати. Едновременно с денитрификацията протича стабилизация на активната утайка.

Отстраняването на фосфора (дефосфатизация) се осъществява по физико-химичен метод (симултантна химична коагулация с железни йони Fe3+).


6.3.3 Технологична схема на третирането на утайките в ГПСОВ

 

Третирането на образуваните в ГПСОВ утайки започва от обезводнителна инсталация - с предварително сгъстяване на утайката до 3-4 % съдържание на НВ и филтърпреса лентова за сгъстяване по НВ до 18-20 %. Кекът се предвижда да се транспортира до депото за утайки, определено и оборудвано специално за целта.

Флокулантът се подава преди първоначалното сгъстяване. Промива се с пречистена и филтрирана вода.
 


Излишна утайка

                                     Резервоар за утайка

                                                                                       Полимер

Калова вода

                                    Уплътняване на утайка            Промивна вода

 


Филтрат

                                    Окончателно обезводняване   Промивна вода

 Филтрат

                                    Стабилизация                            Вар

 


                                                 

 


                                                      Обезводнена утайка

 

 


В стъпалото за стабилизиране на утайката (т.к. се изисква от проекта за депото за утайки същите да бъдат стабилизирани) ще се подава вар от силоз с дозиращ апарат и смесител. Варта ще е 5-8 % от количеството на утайковия кек. От хигиенни съображения дозата на вар ще е 16-20 % от количеството на кека.
 

6.3.4 Начини на третирането на утайките от ПСОВ

 

Генерираните утайки трябва да бъдат обезводнени и обеззаразени. В разглеждания случай обезводняването се постига от технологичното оборудване на ГПСОВ - лентова филтърпреса, а обеззаразяването и стабилизирането им ще се постига с добавянето на вар. По този начин те са подготвени за депонирането.

Съгласно т. 11 от Допълнителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците „депониране" означава метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците, и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане.


-        Депониране


ДЕПОНИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ

ЦЕЛ

Целта е обезвреждане на утайките от ПСОВ чрез депониране при невъзможност за тяхното оползотворяване


ПРЕДПОСТАВКИ

очакваните утайки се класифицират като неопасни утайки

избраната технология за обезвреждане на утайките от ПСОВ чрез компостиране води до стабилизаране на утайките и намаляване на тяхната влажност- подходящи за депониране

генерираните утайки /полученият компост/ не отговаря на изискванията за използване в земеделието и е невъзможно използването на временни ограничения във възможността  оползотворяване на утайките /компоста/ за рекултивация и в земеделието

съответствие с националната програма за управление на утайките от ПСОВ

наличие на организирано депо за ТБО  на територията на общината

Наличие на нормативна база- Наредба №8 /24.08.2004г за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци


ВЪЗМОЖНОСТИ

възможност общината да управлява депонирането на утайките на отредена площадка за депонирането им до общинското депо за ТБО

технологична съвместимост при депониране на утайките с генерираните битови отпадъци 

съществуващ опит в национален мащаб, свързан с депониране на стабилизирани утайки от ПСОВ 


ЗАПЛАХИ

изчерпване капацитета на депото

аварийно генериране на опасни утайки

липса на обучен персонал за управление на дейностите по депониране на утайките от ПСОВ
1.      Термично изсушаване на утайките - код R 3

 

Съществуват различни методи за термично получаване от утайките на краен сух продукт, удобен за транспортиране и използване: конвективен, кондуктивен, сублимационен и др. Изсушените утайки могат да се прилагат в земеделието. Технологията изисква достатъчно сложно оборудване и гориво. Отделят се емисии в атмосферния въздух. Всички термични методи са скъпи и на настоящия момент не са възможни и ефективни за община Балчик.

2.      Изгаряне на утайките - код D 10


Това е окислителен процес, при който органичните вещества при висока температура преминават във въглероден диоксид, азот и водни пари. Методът се прилага, когато утайките съдържат трудноокисляващи се органични вещества или когато няма възможност за други начини за използването на утайките. Освен това към емисиите, отделяни във въздуха при този процес, се поставят по-високи изисквания (Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци ДВ бр. 46/2004 г.). Реализацията и експлоатацията на такава инсталация също изисква значителни средства.


3.      Компостиране на утайките - код R 3


Компостирането е способ за обезвреждане на биоразградими битови, селскостопански и някои промишлени отпадъци под действието на макро- и микроорганизми в присъствието на кислород и при контролирани условия.

Това е един от най-ефикасните методи за обезвреждане на отпадъците. Той може да бъде определен като процес за частична минерализация и хумификация на органичните субстанции на отпадъците.

 Компостът представлява стабилно, хигиенизирано, без неприятна миризма, богато на органични съставки и подобно на хумус вещество, получено в резултат на процеса на компостиране.

От технологична гледна точка се прилагат два начина на компостиране на утайките от ПСОВ:

-         самостоятелно компостиране

-         съвместно компостиране на утайките и биоразградимата част от твърдите битови отпадъци

При самостоятелното компостиране могат да се обработват съвместно или отделно пресни, изгнили и аеробно стабилизирани утайки. Самостоятелното компостиране не винаги е достатъчно ефективно поради: повишената влажност, алкалността и неорганичните съединения, понижената порестост, съдържанието на токсични елементи и др.

Съвместното компостиране на утайките с твърдите битови отпадъци има за цел да избегне тези недостатъци. Най-целесъобразно е за приготвянето на такава смес да се използват предварително обезводнени и изсушени утайки.

Не малко значение има качеството на получавания компост, което се постига с комбинирането на процентното съдържание на органичните отпадъци в изходната маса. Трябва да се има предвид и това, че в редица европейски страни са установени законови нормативи, отнасящи се до торовете.

Основна цел на процеса на компостиране е да бъде получен стабилизиран продукт, като с този термин се обозначава или достигането на биологично узряване или достигане на агрономична зрялост.

Поради високото съдържание на органична материя в утайките от ПСОВ, компостирането е подходящ метод за тяхното стабилизиране.

Основен фактор за ефективно протичане на биохимичните процеси при компостирането е влажността. Оптималните стойности за влажност на материала за компостиране варират между 65-40%. При стойности под 40% се наблюдава чуствително забавяне на биологичната активност, която спира на границата 25-30%. При влажност над 65% обратно, разпространението на кислорода в масата се оказва дотолкова затруднено, че това може да доведе до установяване на анаеробни условия.

Утайките от ПСОВ са с влажност около 80%. За да бъдат компостирани е необходимо да се направи подходящо смесване на тези утайки с материали, отличаващи се с високо съдържание на сухо вещество, като например: стърготини, натрошени парчета от дървесна кора или нишковидни материали като слама, сухи листа. Целта на смесването е средната влажност на масата за компостиране да не надвишава 65%.

Компостирането протича в две последователни фази- ферментация / разграждане/ и зреене.  Първата фаза е термофилна , протичаща с висока скорост, като времетраенето зависи от характеристиката на субстрата и техниката на компостиране. Междинният продукт се нарича пресен компост.

За утайките от ПСОВ-Балчик е целесъобразно компостирането да се извършва по т. нар. покрит способ. При него се осъществява смесване на уплътнената утайка с влажност 75-78%  с наличен в региона добавъчен материал - предимно слама, чиято влажност е 15-20%. За постигането на влажност в границите 55-65% е необходимо смесването да се извърши в тегловно съотношение :

влажност на утайката %

влажност на пълнежа  %

влажност на сместта

%

тегловно съотношение утайка/ пълнеж

75

20

65

1: 0,22

75

20

55

1: 0,57

78

20

65

1:0,29

78

20

55

1: 0,66

За 5-10 т / дн утайки (при средна обемна маса 0,9т/м3) от ПСОВ Балчик ще са необходими между 1,6-5 т слама/ дневно, което е напълно постижимо за този земеделски район. Изборът на слама като основна добавка е най-ефективно, поради това, че сламата е с едно от най-ниските нива на влажност, а също така може да бъде осигурена от региона. За сравнение напр. царевичните стъбла са с 25-35% влажност, постелките от птицевъдни ферми- 40-60% и пр. Получената смес с прогнозно дневно количество 9 т следва да се подаде чрез конвейр в зоната за термофилна/ аеробна стабилизация. Сместа от утайка/пълнеж трябва да се съхранява при минимална температура от 55-60 оС в продължение на най-малко 3 дни, като аерацията се осъществява с помощта на вентилатори.

Във втората фаза, която трае понякога до месеци, се получава стабилизиран, т.е. узрял компост. В конкретния случай се предвижда  период на узряване от най-малко 12 седмици, по време на които куповете трябва да бъдат преобръщани поне 5 пъти. Инсталацията за компостиране трябва да бъде разположена в покрита сграда. Трябва да се осигури дренираща, бетонна платформа за узряване и съхранение на утайката. Площта за съхранение трябва да бъде достатъчна за максимум 6-месечен добив. Тази инсталация може да се съчетае с разработвания в момента концептуален проект за регионално депо в регион Добрич. Инсталацията за компостиране трябва да бъде оразмерена така, че да съответства на технологичните изисквания към обработваните утайки, дефинирани в Директивата на ЕС 86/278/ЕЕС за опазване на околната среда, и по-специално почвите, когато подобна утайка се използва в селското стопанство. Трябва да бъдат осигурени сензори за непрекъснато следене на температурата, за да се осигури поддържането на необходимите температури по време на процеса на компостиране. Процесът на компостиране води до естествено намаляване на влажността с времето в резултат на изпарението, подпомогнато отвътре в общата маса. За да се запази стабилното състояние на продукта, се прибягва до овлажняване - оросяване, така че да бъде запазен оптималния порядък на влажност.

4.      Оползотворяване на утайките - код R 10


В практиката утайките се използват главно за две цели: наторяване и рекултивиране на селскостопански площи.

За да се използва утайката за подобряване качеството на почвата следва да бъдат спазени следните ограничения:


1.      утайките да не представляват опасни отпадъци;

2.      концентрациите на тежките метали в почвата преди и след влагането на утайката да не надвишават ПДК;

3.      концентрациите на тежките метали и устойчиви органични замърсители в утайките да не надвишават ПДК;

4.      утайките да не са предварително третирани;

5.      почвата да е с рН под 6;

6.      да не съществува опасност от замърсяване на прилежащи повърхностни и подземни водни обекти.


По отношение на т. 1, 2 и 3 генерираните в ГПСОВ-Балчик утайки, предвид характера на заустваните в градската канализация води, не би трябвало да съдържат тежки метали и съставки, които биха ги категоризирали като опасни отпадъци.


Пределно допустими концентрации на тежки метали в почвата за (мг/кг сухо в-во)

 

pH

Пределно допустими концентрации (ПДК) мг/кг сухо вещество

кадмий

мед

никел

олово

цинк

живак

хром

арсен

1

6-7,4

2

100

60

80

250

1

200

25

2

>7,4

3

140

75

100

300

1

200

25

3

Коефициент на концентрация-КК2

1,3

1,2

1,2

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

 

-          Активната реакция (pH) на почвата се определя в суспензия, при съотношение почва:вода 1 : 5 и време на взаимодействие с вода 5 часа.

-          Коефициетът за корекция се прилага за почви със съдържание на физична глина (частици < 0,01 mm)>60% в горния хоризонт (дълбочина 0-20 см) и/или хоризонт А( 0-10 см) на необработваеми земи и постоянни тревни площи с КК. Данните за съдържание на физична глина се вземат от почвени карти и очерци или чрез изпитване на място.

Пределно допустими концентрации на тежки метали и устойчиви органични замърсители в утайките, предназначени за употреба в земеделието

 

Параметри

За използване  в земеделието ПДК(мг/кг сухо вещество)

1

Кадмий

30

2

Мед

1600

3

Никел

350

4

Олово

800

5

Цинк

3000

6

Живак

16

7

Хром

500

8

Арсен

25

9

ПАВ(полициклични ароматни въглеводороди)

6.5

10

ПХБ(полихлорирани бифенили)

1
Микробиологични и паразитологични изисквания, които трябва да бъдат удовлетворени при третиране на утайки, предназначени за оползотворяване в земеделието

 

№ по ред

Показател

Единица мярка

1.

Salmonella spp.

не се допуска в 20 гр.

2.

Escherihia coli

над 1  гр.

3.

Clostridium perfringens

 над 1 гр.

4.

Жизненоспособни яйца на хелминти

1 на 1 кг.(сухо в-во)

 


Третирането на утайките - т. 4 ще се гарантира с технологията на ГПСОВ и аеробното им угниване в депото.

   Утайките могат да намерят широко приложение при рекултивацията на нарушени терени. Изискванията към утайките за рекултивация на деградирали, замърсени и др. увредени площи са по-малко строги.


            6.3.5 Депониране на утайките

Най-разпространеният метод за обезвреждане на утайките от пречиствателни станции е депонирането. То може да бъде решение след предварително третиране и стабилизиране на утайките, но не е най-рационалният вариант и съответно не бива да се приема като дългосрочна алтернатива.

Депонирането не е от приоритетните начини и съгласно Директивите на ЕС, тъй като с отпадъците се заемат нови територии. Освен това не се оползотворяват ценните органични съставки на утайките.

Обаче отчитайки икономическите условия в община Балчик и липсата на нагласа и опит в административните структури, производствено-добивния сектор, селското стопанство и в дребни частни стопанства, както и необходимостта от разработване на конкретни планове и програми за оползотворяване на утайките, може да се каже, че в близките 3-4 години единствения реално приемлив начин е депонирането им на депо, като част от технологичната верига за тяхното оползотворяване.

Фактът, че самото депо за утайки се намира в отредения за градското сметище имот, който подлежи на запечатване и рекултивация след 2009 г., ще способства тяхното оползотворяване с минимални разходи по транспортирането им.  


На настоящия  етап се разработва проект "Изготвяне на мерки за управление на отпадъците в регионите Бургас, Добрич и Провадия" EUTOPEAID/117408/D/SV/BG, който предвижда изграждане на регионално депа за обезвреждане на битови отпадъци и за регион Добрич, към който се отнася и Община Балчик. Очаква се проектът да бъде съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (Програма ИСПА).

6.3.6. Технология на депонирането

 

Основните процеси при изграждането на депото ще бъдат свързани с изкопни и насипни работи, отделяне на хумусен слой, полагане на водонепропусклив екран и на междинни стабилизиращи дрениращи пластове, ограждане на депото (в т.ч. и с лесозащитен пояс) и изграждане на малка административната сграда - КПП (портал) и обслужващи помещения за оператора и охраната на депото за утайки. Предполагаемият капацитет на депото е минимум 30000 м3 (зависи от схемата на разстилането, избрана от оператора), което ще стигне за най-малко 10 години, ако стабилизираната утайка не се използва за рекултивационни цели или за наторяване на земеделски земи.

Депонирането ще се извършва по площна схема. В конструктивен аспект депото включва следните елементи: долен изолационен водонепропусклив екран; тяло на депото; горен изолационен екран. Долният изолационен екран се изпълнява от глина с малък коефициент на филтрация. Основата се изпълнява с едностранен или двустранен наклон не по-малък от 1% /в зависимост от естествената геоморфология на конкретното поле на депото/, така че да се създаде възможност за оттичане на водите от утайките към предвидените черпателни резервоари /шахти/ от дренажната система. След оформянето на основата тя се уплътнява за да се намали коефициентът на филтрация до 1.10-9 м/с. Начинът и технологията на уплътняване се определят на пробен участък. Допуска се използване на бентонит като добавка за увеличаване на водонепропускливостта на земната основа. Количеството му се определя на опитен участък. След тези мероприятия тя може да се разглежда като мелиорирана естествена геоложка бариера срещу проникване и разпространение на замърсявания от утайките. Над основата се изпълнява дренажен слой с дебелина 0,3м от едър пясък. Тялото на депото се изпълнява послойно с уплътняване до стандартна плътност при оптимално водно съдържание 70%, на пластове с дебелина 0,9м след уплътняването. Начинът и технологията на уплътняване се определят на пробен участък. Пластовете са с наклон 2%. Между отделните пластове се изпълняват междинни армо-дренажни пластове с дебелина 0,1м от едър пясък, с качества като на долния дренажен слой. Те служат за "армиране" на тялото на депото и отвеждане на водите и газовете от него. Междинните пластове се изпълняват задължително при вероятност от депониране на по-влажни утайки или от преовлажняване в процеса на експлоатация на депото /например от валежи/. При краткосрочно депониране на сухи угнили утайки и повърхностно изолиране на депото тези междинни пластове могат да не се изпълняват. Наклонът на откоса на депонираните сухи утайки е 1:2. Горният изолационен екран се състои от пласт затревени утайки с наклон 2% за оттичане на валежните води и предпазване от ветрова и дъждова ерозия. Други изолационни и дренажни пластове не се предвиждат поради временния характер на депониране на утайките. Специални рекултивационни мероприятия също не са необходими, т.к. самите утайки са подходящи за провеждане на рекултивационни мероприятия. Следва да се отбележи, че утайките са склонни към "протичане" т.к. са хигроскопични, поради което не трябва да се оставят без горна изолация при продължителни валежни периоди.

Схемата на депониране се определя от оператора на депото по начин, позволяващ следната експлоатационна последователност: подготовка на основата, депониране, отлежаване, пласиране /изземване/ на утайките на обекти за рекултивация или за нуждите на земеделието. На незаетите площи може временно да се складират материалите за дренажните пластове.

Отводняването на депото ще се осъществява с площни дренажи. Водите от утайките и инфилтриралите през тях валежни води ще се отвеждат чрез долния дренажен и междинните армо-дренажни слоеве в събирателни отводнителни канали, заустващи в два черпателни резервоара /изгребни шахти/ с обем по 12 м3, които при запълване се изпомпват и предават за третиране в ПСОВ. Повърхностните атмосферни води от замърсените терени /пътищата и тялото на депото/ се отвеждат в същите шахти. Системата е оразмерена на 5-минутен интензивен дъжд с обезпеченост 50% с отчитане на времето за оттичане в начален и краен етап на депониране и на средно многогодишен валеж. Каналите са с трапецовидно сечение от готови елементи. Черпателните резервоари са с покривни плочи от стоманобетон с допълнителен отвор, покрит с метален капак, през който се извършват изпомпващите манипулации. Стоманобетонният капак се сваля само при необходимост от почистване на дъното но резервоара. За предпазване на площадката на депото от приток на незамърсени валежни води от прилежащите терени се предвижда охранителен канал.

Газоотвеждащата система на депото е хоризонтално-площно линейна. Ролята й се изпълнява от междинните армо-дренажни слоеве.
6.3.7. Примерни количества и състав на отделените утайки

 

 

Зимен сезон

Към ПС

за дренажни

води

109.5 м3/д              от биологично стъпало

 
Резервоар за утайка

               Сухо вещество в утайката

 На ден                                                               780 кг/д

За един работен ден                                     1090 кг/д

                Концентрация на СВ в утайката                     95 %

   Количество на утайката за работен ден      115 м3

                Органично СВ в утайката                                65 %

 


85.0 м3/д

3.5 кг/г СВ

Сгъстяване

                   Сухо вещество в утайката                                1090 кг/д

                   Концентрация на сухо вещество в утайката      3-4 %

                   Количество на утайката за един работен ден     30 м3

 


24.5 м3/д


Обезводняване

                   Сухо вещество в утайката                                    1090 кг/д

                   Концентрация на сухо вещество в утайката      18-20 %

                   Количество на утайката за един работен ден      5.5  м3

          

                                

 

Летен  сезон

 

 

Към ПС

за дренажни

води

209 м3/д                от биологично стъпало

 
Резервоар за утайка

               Сухо вещество в утайката

 На ден                                                             1480 кг/д

За един работен ден                                     2070кг/д

                Концентрация на СВ в утайката                      95 %

   Количество на утайката за работен ден      220 м3

                Органично СВ в утайката                                65 %

 


160 м3/д

3.5 кг/г СВ

Сгъстяване

                   Сухо вещество в утайката                                2070 кг/д

                   Концентрация на сухо вещество в утайката      3-4 %

                   Количество на утайката за един работен ден     60 м3

 


49 м3/д


Обезводняване

                   Сухо вещество в утайката                                    2070 кг/д

                   Концентрация на сухо вещество в утайката      18-20 %

                   Количество на утайката за един работен ден        11 м3

 
                                             Или обобщено:

Инсталация за обезводняване

Летен сезон

Зимен сезон

Излишна утайка

1480 кг НВ/ден

780 кг НВ/ден

Дневно

2070 кг НВ/ден

1090 кг НВ/ден

Концентрация

0.95 % TS

0.95 % TS

Обем дневно

220 м3

115 м3

Обезводнена утайка

Концентрация

Обем дневно


18-20 % НВ

11 м3


18-20 % НВ

5.5 м3


Стабилизацията е предвидена само като опция и ще се изпълни само ако се изисква при депонирането на утайките.


7. Управление на дейностите

 

     В момента няма назначени лица на ПСОВ гр. Балчик, но след функционирането на пречиствателната станция всички документи съгласно наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците , както и реда за водене на публичен регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти ще бъдат изготвени.


8. Отчетност

Всяка година ще бъдат изготвяни отчети за изпълнението на Програмата, а при необходимост и предложения ще бъдат внасяни данни  за нейното допълване и актуализиране. Контролът по изпълнеито на програмата ще се осъществява от Управителя на ПСОВ и РИОСВ-Варна.


      9. Проучване, прогнозиране, планиране

            Към момента на изготвяне на настоящата програма, нямаме извършвани проучвания, прогнози и утвърдена средна норма на натрупване.


     10. Финансово икономически анализ на дейностите по третиране на отпадъците

 

Финансирането на дейностите по отпадъците се извършва изцяло със собственисредства на Община Балчик.


      11. План за действие

 

      11.1 Осъществяване на контрол за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци

         - срок: Постоянен

            - отговорник: Управител на ПСОВ

            - източник на финансиране: ОП „БКС"

            - добит ефект: Спазване нормативните изисквания

        11.2 Осъществяване контрол за разделното събиране и транспортиране на отпадъци и опаковки от стъкло, хартия и пластмаса

            - срок: Постоянен

            - отговорник: Управител на ПСОВ

            - източник на финансиране: ОП „БКС"

            - добит ефект: Спазване нормативните изисквания

       11.3 Осъществяване контрол по временното съхраняване на флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

            - срок: Постоянен

            - отговорник: Управител на ПСОВ

            - източник на финансиране: ОП „БКС"

            - добит ефект: Спазване нормативните изисквания

       11.4 Осъществяване контрол по временно съхранение, транспортиране и депониране на утайки

            - срок: Постоянен

            - отговорник: Управител на ПСОВ

            - източник на финансиране: ОП „БКС"

            - добит ефект: Спазване нормативните изисквания

        11.5 Провеждане на инструктаж с персонала за дейност с отпадъци

            - срок: Ежегодно

            - отговорник: Управител на ПСОВ

            - източник на финансиране: ОП „БКС"

            - добит ефект: Недопускане замърсяване на околната среда

        11.6 Годишен отчет за изпълнение на програмата

            - срок: до 31.03 на всяка следваща година

            - отговорник: Управител на ПСОВ

            - източник на финансиране: ОП „БКС"

            - добит ефект: Контрол по изпълнение на Програмата


        12. Контрол и отчет на изпълнение на програмата

            Отговорност за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците и текущия контрол ще се осъществява от кмета на Община Балчик

  13. Източници на информация

             1. Закон за управление на отпадъците

            2. Закон за опазване на околната среда

            3. Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците

            4. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

            5. Наредба № 9/2004 г. за реда на образците, по които се предоствя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадени разрешения, регистрационни документи и на закрититеобекти и дейности.

            6. Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминисцентни  и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак.

            7. Настоящата програма е приета с Решение на ОбС и отменя „Програмата за управление на утайките от Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) - Балчик", приета с Решение 485 протокол 47 от 31.08.2006 г. на общински съвет Балчик.