• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

(Приета с решение № 512 по Протокол № 43/29.01.2010 год. на Общински съвет Балчик)
ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА  2010 г.

 

          Годишната Програма за развитие на туризма в Община Балчик за 2010 година е съобразена с настоящите тенденции в областта на туризма в световен мащаб, както и с условията на световната икономическа и финансова криза. Програмата систематизира целите, мерките и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности в община Балчик.

         Община Балчик добива все по-голяма популярност като туристически обект за културни програми в региона и страната. Независимо, че туристи от Черноморското крайбрежие включват в своите програми посещение на Двореца, Текето, храмовете и църквите в гр.Балчик, Художествената галерия, Историческия музей, Етнографския музей, Взаимното училище тези обекти имат огромен потенциал за развитие.

         Дейностите по развитието, които имат най-голямо значение за бъдещото туристическо развитие на Община Балчик са: 

 • По-добра инфраструктура;
 • Реставрация на културно-исторически паметници;
 • Реклама на туристическия продукт;
 • Опазване и поддържане на околната среда;
 • По-голямо разнообразие на туристически стоки и услуги и подобряване на качеството им.

        Ключ към успеха на туристическия продукт на община Балчик в условията на криза би могло да бъде развитието както на на традиционния морски ваканционен туризъм, така и на продукти, които се радват на сериозен интерес на туристите и имат потенциал за развитие. Към тях можем да отнесем:

 • културно и историческо наследство;
 • голф туризъм;
 • ловен туризъм;
 • конкресен туризъм;
 • различни форми на културен туризъм-фолклорен, фестивален, етноложки и др.
 • религиозен/поклонически туризъм;
 • селски и екотуризъм;
 • сватбен туризъм;
 • балнеолечение, калолечение и оздравителен туризъм.

      Основната стратегическа цел за развитието на Община Балчик е постигане на конкурентен модел на развитие на туризъм.

       И през настоящата година морският туризъм ще продължи да има доминираща роля в структурата на туристическия продукт на Община Балчик.

МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МОРСКИЯ ТУРИЗЪМ:

 • стимулиране търсенето на ваканционен туризъм, както на международния, така и на вътрешния туристически пазар;
 • разширяване предлагането на допълнителни туристически услуги;
 • внедряване на иновации в хотелиерството;
 • привличане на чуждестранни и български инвестиции в инфраструктурни проекти, не само за изграждане на хотели;
 • повишаване качеството на туристическите услуги;
 • повишаване квалификацията на туристическите кадри;
 • реализиране на серия от мерки за целогодишно използване на материалната база за балнеология и поддържане на добрата физическа форма.

МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ:

 • извършване на оценка и препоръки за превръщане на паметниците на културата в завършен туристически продукт;
 • извършване на оценка и осъществяване на промени (осъвременяване) на музейните експозиции с цел увеличаване на атрактивността им;
 • използване на  културните ресурси - паметници на културата, музеи, фестивали, етнографски комплекси и т.н. - за активизиране на туристическата индустрия;
 • организиране на обучение и преквалификация на кадри за работа в сферата на културния туризъм: организатори, аниматори, мениджъри, уредници др.;
 • извършване на регулярни маркетингови проучвания на туристите и специфичните им туристически интереси и нужди при посещение в обекти на културно-историческото наследство;

МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ
(БАЛНЕОЛОГИЯ, КАЛОЛЕЧЕНИЕ, СПА, УЕЛНЕС):

 • създаване на възможности за многофункционално целогодишно използване на курортните територии с комплексно включване на ресурсите им;
 • развитие на висококачествен туристически продукт в областта на балнеолечението, калолечението, СПА и уелнес туризма;
 • повишаване квалификацията на кадрите;
 • разширяване диапазона на допълнителните услуги в пакет с основните;
 • предлагане на здравни програми като част от цялостната туристическа развлекателна програма;

МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ:

 • изработване на механизмите за генериране на приходи за опазване на биологичното разнообразие и паметниците на културата;
 • подобряване капацитета на предприемачите за извършване на бизнес и обучение на местните общности, предоставящи туристическите услуги;
 • насочване развитието на екотуризма към вътрешния пазар и разширяване на целевите сегменти на международни паза


I. МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БАЛЧИК

         Маркетингът на туристическата дестинация се реализира на две нива:

І-во ниво: маркетинг на дестинацията като цяло и нейните продукти - отговорност на местните органи на власт и местната туристическа организация;

ІІ-ро ниво: маркетингови дейности на отделните туристически фирми.

На тази основа маркетингът трябва да се реализира в две направления:    

1-во направление: популяризиране на дестинацията чрез създаване и налагане на привлекателен имидж на Община Балчик като цяло и чрез изпращане на послания до потенциалните посетители, необходима основа за маркетинговата дейност на отделните туристически предприятия;

2-ро направление: подкрепа на туристическата индустрия чрез подпомагане създаването и налагането на нови продукти, консултантска дейност, контрол върху качеството на туристическите услуги,  информационно осигуряване на посетителите и др.


II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАЛЧИК

         Главна цел:

Създаване на комплексен туристически продукт в община Балчик за български и чуждестранни туристи, увеличаване на броя им и техния престой, при удължен летен туристически сезон и целогодишен за останалите видове туризъм.

        Мерки за постигане на главната цел

 • Привличане на повече и по-платежоспособни туристи в Община Балчик в съответствие с променената категорийна структура на базата за настаняване и разнообразяване на туристическото предлагане;
 • Нарастване на приходите от международен и вътрешен туризъм в Община Балчик;
 • Нарастване на посетителите, пътували в Община Балчик с цел балнеолечебен, спа и уелнес и културен туризъм;
 • Разширяване позициите на Община Балчик на целевите пазари чрез диверсификация на предлагания продукт (комбинирани пътувания и специализиран туризъм) и привличане на нови потребителски сегменти;
 • По-продължително използване на туристическите ресурси на общината на базата на разнообразието на предлаганите продукти.


        Специфични цели:

1. Устойчиво развитие на интегриран туристически продукт на база разнообразието от природни и антропогенни дадености на община Балчик и подобряване на неговото качество;

2. Ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар;

3. Подобряване на състоянието на местната среда за развитие на туризма в община Балчик;

4. Създаване и укрепване на институционалната рамка за развитието на туризма в общината;

        Мерки за изпълнение на заложените специфични цели:

1. Устойчиво развитие на интегриран туристически продукт на база разнообразието от природни и антропогенни дадености на община Балчик и подобряване на неговото качество

Мярка 1.1. Развитието на нови туристически продукти като се спазва принципа на поетапното разработване и тяхното взаимно допълване и интегриране към традиционно предлаганите в общината.

Развитието на туристическия продукт трябва да е изцяло съобразено с динамичните промени във вкусовете и предпочитанията на туристите, за да е продаваем. Засиленият интерес към културното наследство ще подпомогне предлагането на тематични културни турове. Стремежът към здравословен живот стимулира развитието на здравен и балнео, спа и уелнес туризъм. А отношението към обкръжаващата среда и природата стимулира интереса към екотуризма. Ясно изразената тенденция на избор на кратки почивки в сравнение с дълги ваканции също улеснява развитието на специализирани туристически продукти. За целта е необходимо провеждане на подходящи мероприятия за квалификация на кандидатите за развитие на алтернативни форми за туризъм;

Мярка 1.2. Развитие на специализираната туристическа инфраструктура - създаване на развлекателен център и спортни съоръжения.

Мярка 1.3. Подобряване на квалификацията и уменията на заетите в туризма - обучение и информационни срещи относно:

 • Екскурзоводското обслужване от страна на местни екскурзоводи;
 • Специфични умения и знания - аниматори, сомелиери и др.;
 • Подобряване на чуждоезиковата подготовка;
 • Подобряване на компютърните умения на заетите в обслужването.

2. Ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар

Мярка 2.1. Проучване на посетителите на община Балчик

 • Извършване на проучване относно удовлетвореност на туристите от туристическото предлагане в община Балчик през 2010 г

Мярка 2.2. Провеждане на комуникационна кампания за представяне и позициониране на община Балчик на целеви пазари, включително на българския пазар.

 • Изработване рекламни материали - рекламен филм на общината, каталог, карти, брошури, проспекти и др.;
 • Иницииране за провеждане на семинари, изложби, презентации  по въпросите на туризма;
 • Участие в туристически изложения и  борси.

Мярка 2.3. Събиране и поддържане на актуална информация относно туристическото предлагане в България

 • Създаване на база данни и информационен пакет за туристическото предлагане в България;

Мярка 2.4. Събиране и поддържане на актуална информация относно туристическото предлагане в чужбина

 • Създаване на база данни и информационен пакет за туристическото предлагане в чужбина.

Мярка 2.5. Уеб маркетинг

 • Създаване на уеб страница на община Балчик като туристическа дестинация;
 • Актуализиране на информацията в Интернет за туристическото предлагане в Община Балчик.

Мярка 2.6. Подобряване на информационното обслужване на туристите чрез обмена на туристическа информация предлагана от ТИЦ.

Мярка 2.7. Информационно осигуряване на туристически обекти - изработване на табла, указателни и информационни табели, билбордове.

        3. Подобряване на състоянието на местната среда за развитие на туризма в община Балчик

Мярка 3.1. Стимулиране на местната инициатива и предприемачество.

 • Информационни и образователни кампании;
 • Консултантска дейност.

Мярка 3.2. Публична кампания за промяна на нагласата сред жителите на общината за опазване на околната среда - информационни кампании и срещи относно:

 • Законовата рамка за опазване на околната среда;Опазване на биологичното разнообразие и възможности за икономически растеж;
 • Ежеседмичен контрол за състоянието на плажовете на територията на общината.

Мярка 3.3. Развитие на общата инфраструктура.

 • Осъществяване на ремонт и реконструкция на съществуващата инфраструктура;
 • Оказване на съдействие при изграждане на нови туристически обекти и доразвиване на съществуващите;
 • Разработване на проекто-предложения за включване в програми за развитие на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината;
 • Разработване на предложение за развиване на услуги, съдействащи обслужването на туристите и гостите на Община Балчик;

Мярка 3.4. Създаване на ефективна организация по управление на отпадъците: сметосъбиране, сметоизвозване, рециклиране на отпадъци.

Мярка 3.5. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи.

 • Озеленяване и поддържане на алея "Дамба" и входно-изходните артерии на града;
 • Организиране на лекции, беседи с цел провеждане на ефективна природозащитна дейност сред жителите и гостите на града и района

        4. Създаване и укрепване на институционалната рамка за развитието на туризма в общината

Мярка 4.1. Укрепване на Консултативния съвет за развитие на туризма в община Балчик.

Мярка 4.2. Учебни посещения в други райони на България и силно развити туристически региони в Европа.

Мярка 4.3. Създаване на работна група за разработване  на проекти в областта на туризма.

Мярка 4.4. Укрепване на местния капацитет.

 • Провеждане на демонстрационни мероприятия за трайни партньорства - кръгли маси, форуми;
 • Общински информационни кампании за обществеността.

 

III. Дейности в Програмата за развитие на туризма за 2010 г.,
финансирани от Община Балчик

         Съгласно чл. 10. от Закона за туризъм в Република България Общинският съвет приема Програма за развитие на туризма на територията на съответната община в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности. Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия, по приложение 1 за:

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство;

2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

3. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.
Приложение 1 към Програма за развитие на туризма в община Балчик през 2010 година

                                                                                                               

Изграждане и поддържане на инфраструктурата на територията на общината

Стойност

1.1.

Асфалтиране на ул."Бяло море" с. Кранево

240 000,00 лв.

1.2.

Ефектно осветяване на църква "Св. Петка" и хълма зад читалището

30 000,00 лв.

1.3.

Възстановяване на осветление по пътя Балчик -Албена и алея Дамба

60 000,00 лв.

1.4.

Реставрация и консервация на движими културни ценности

30 000,00 лв.

1.5.

Археологически разкопки на късноантична крепост "Хоризонт"

10 000,00 лв.

1.6.

Изграждане на билбордове

10 000,00 лв.


междинен сбор т.1:

380 000,00 лв.
Опазване, поддържане и развитие на околната среда

Стойност

2.1.

Озеленяване и текущо поддържане на тревните площи в гр. Балчик

50 000,00 лв.

2.2.

Озеленяване и текущо поддържане на тревните площи - подход към Албена и пътя Албена Балчик

20 000,00 лв.

2.3.

Озеленяване и текущо поддържане на тревните площи в с. Кранево

30 000,00 лв.

2.4.

Озеленяване и текущо поддържане на тревните площи в Текето и           с. Оброчище

30 000,00 лв.


междинен сбор т.2:

130 000,00 лв.


 

 

Поддържане на туристическите информационни центрове и подобряване на информационното обслужване на туристите

Стойност

3.1.

Поддържане на ТИЦ Балчик и Кранево и модернизиране на техническото оборудване

5 000,00 лв.

3.2.

Изработване на изложбени табла пред ТИЦ Балчик и Кранево и по алея "Дамба"

20 000,00 лв.

3.3.

Изработване на светещи пана на входно-изходните артерии на Балчик

10 000,00 лв.

3.4.

Подмяна на указателни табели, пана и информационни табла

5 000,00 лв.

3.5.

Изграждане на места за афиши и обяви

10 000,00 лв.


междинен сбор т.3:

50 000,00 лв.Реклама в страната и чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината

Стойност

4.1.

Изработване на тур.справочник за хотели и ресторанти

10 000,00 лв.

4.2.

Изработване на рекламни материали

50 000,00 лв.

4.3.

Издаване на туристическа карта на Кранево в тираж 10 000 броя

5 000,00 лв.

4.4.

Изработване на  web-site с видеокамера

9 000,00 лв.

4.5.

Изработване на туристически web-site

5 000,00 лв.

4.6.

Участие в туристически изложения

50 000,00 лв.

4.7.

Участие/публикации в специализирани издания в сферата на туризма: Списание "Bulgaria-Piece of Heaven" по 10 000 тираж за изложенията в София и Москва, Каталог на българския туризъм за румънски туристи в тираж 10 000, Каталог за България "Проекты и застройщики" тираж 5000

15 000,00 лв.

4.8.

Организиране на културни мероприятия за откриване на туристическия сезон

1 000,00 лв.

4.9.

Изработване на рекламен филм

5 000,00 лв.

4.10.

Web реклама  с интернет банер

10 000,00 лв.


междинен сбор т.4:

160 000,00лв.


Т.1+Т.2+Т.3+Т.4:

720 000,00 лв.


резерв 10 %

72 000,00 лв.


ОБЩО:

648 000,00 лв.