• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№ 407

гр.Балчик, 20.05.2010 г.


На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.З, ал.1 от ЗДвП, чл.55, ал.1, т.10 от "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик", Договор за наем на общински имот №396/14.07.2006 г., във връзка с настъпването на активния туристически сезон и с оглед създаването на условия за сигурност, безопасно движение и паркиране в района на ДКЦ"Двореца",

НАРЕЖДАМ:

1. Определям пропускателен режим на МПС за алеята към "Двореца", считано от 22.05.2010 година.

1.1     Възлагам изпълнението на режима, на наемателя на платения
общински паркинг "Двореца" "АГРИКОМ" ООД.

1.2     До  20.05.2010  година Управителят на "АГРИКОМ" ООД да
организира монтаж на входно-изходна бариера, собственост на Община
Балчик на подхода към алеята.

1.3     Разрешавам движението на автомобили, обслужващи търговските
обекти в района на алеята към "Двореца", в интервалите: сутрин от 06.00
до 09.00 ч. и след обяд от 14.00 до 16.00 ч.

1.4      Пропуск за движение по алеята в посочения график, се издава от
Информационния център на ОбА, след подаване на молба, доказване на
неотложна нужда от влизане /документ за собственост, договор за наем,
пълномощно за дистрибуция/, плащане на установената такса от 100 лв. и
санкция от Заместник-кмет "ТЕМСЕ". Пропуските да бъдат заведени в
специален регистър в Информационния център.

1.5      Престоят   на   МПС   на   алеята,   след   извършване   на  товаро-
разтоварни дейности, е строго забранен и да се санкционира от органите на
РУ на МВР-Балчик.

1.6      Служителят на "АГРИКОМ" ООД да пропуска без заплащане на
такса, МПС на работещите и почиващите в хотелите с излаз на алеята, като
строго се следи за срока на пребиваване. Посочените автомобили, както и
тия  на собственици и  наематели  на обекти, да бъдат паркирани  във
вътрешните дворове на хотелите, или на общинския паркинг до комплекс
"Ахилея".

1.7 Без пропуск, достъп до алеята имат автомобили на МВР, ДАНС, РС ПБС, Спешна медицинска помощ, аварийните автомобили на Е.ОН и ВиК, служебните автомобили на Общинска администрация Балчик, "СОД Албена" ООД, "БОДУ" ООД, както и МПС на други контролни органи.

2.  Възлагам организацията на дейността на платен общински паркинг
"Двореца" на наемателя на обекта "АГРИКОМ" ООД, а контрола - на РУ
на МВР-Балчик и Общинското звено за охрана.

2.1 В срок до 20.05.2010 година наемателят да организира поставянето /освежаването/ на всички елементи от вертикална и хоризонтална маркировка на паркинга.

3.  Задължавам органите на РУ на МВР- Балчик, да съдействат на
"АГРИКОМ" ООД за стриктно спазване на определения в заповедта
пропускателен режим и ред за паркиране, като предприемат предвидените
в закона мерки за санкциониране на нарушителите.

Настоящата заповед да бъде връчена на "АГРИКОМ" ООД, Общинското звено за охрана и РУ на МВР-Балчик за сведение и изпълнение и да се отпечата в местния печат.

 


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик