• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 З А П О В Е Д

№ 409

гр.Балчик, 20.05.2010 г.


На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от ЗДвП, връзка с настъпването на активния туристически сезон и с оглед създаването на условия за сигурност и безопасно движение в района на крайморската алея "Дамба", общински паркинг "Тих кът" и обектите разположени западно от него,


Н А Р Е Ж Д А М :

 

            1. Определям пропускателен режим на МПС за алея "Дамба", през КПП "Тих кът", считано от 22.05.2010 година.

         1.1  Възлагам изпълнението на режима на "СОД АЛБЕНА" ООД.

          1.2 До 20.05.2010 година Управителят на "СОД АЛБЕНА" ООД да организира преместването на входно-изходните бариери и бараката за служителя в източната страна на паркинга, както и тяхното ел.захранване.

          1.3 Наемателят на паркинга да организира неговото почистване, дренаж и възстановяване на елементите от хоризонталната и вертикална маркировка.

          1.4 Управителят на ОП БКС да организира поставянето на тетраедри за възпрепятстване на движението, в западната част на паркинга и възстанови същите на 200 м.източно от "Момчилово дере", както и възстанови загражденията от тетраедри, телени заграждения и предупредителните табели и в началото и края на забранения за движение на хора и ППС участък. Същият да организира демонтажа на старата барака за служителя на паркинг "Тих кът" и поставянето на подвижни елементи/саксии/ източно от подхода за паркинга.

          1.5 Ръководителят на ОЗО да организира възстановяването на пътни знаци: В2"Забранено е влизането на ППС в двете посоки" източно от паркинг "Тих кът", западно от подхода през п.в."Момчил" и 200 м източно от него и Ж13 "Път без изход", източно от п.в."Момчил".

         1.6 Разрешавам движението на автомобили, обслужващи търговските обекти в района на алея "Дамба", от 06.00 до 09.00 часа .

         1.7 Пропуск /входна карта/ за движение по алеята да се издава от "СОД АЛБЕНА" ООД, след подаване на молба в Информационния център на ОбА,  доказване на неотложна нужда от влизане /документ за собственост, договор за наем, пълномощно за дистрибуция/, плащане на установената такса от 100 лв. и депозит от 20 лв. и санкция от Заместник-кмет "ТЕМСЕ". Внесения депозит да се връща, при връщане на пропуските в края на активния туристически сезон на "СОД АЛБЕНА" ООД. Пропуските /входните карти/ да бъдат заведени в специален регистър в Информационния център. Загубена/унищожена/ входна карта се възстановява, след заплащане на стойността и .

         1.8  Престоят на МПС на алеята, след извършване на товаро-разтоварни дейности са строго забранени. Притежаването на пропуск/входна карта/ дава право на влизане в определения часов интервал, но не и на паркиране на МПС на съоръжението. Престоят да се извършва в прилежащите уширения /джобове/. Нарушителите да бъдат санкционирани от органите на КАТ, като пропуските се изземват, без за това да се дължи обезщетение.

         1.9  Без пропуск, достъп до алеята имат автомобили на МВР, ДАНС, РС ПБС, Спешна медицинска помощ, аварийните автомобили на Енергоснабдяване и ВиК, служебните автомобили на Общинска администрация Балчик,  "СОД АЛБЕНА" ООД и "БОДУ" ООД, както и МПС на други контролни органи.

         2. Задължавам органите на РУ на МВР-Балчик  да съдействат на "СОД АЛБЕНА" ООД и Общинското звено за охрана за стриктно спазване на определения в заповедта пропускателен режим и предприемат предвидените в закона мерки за санкциониране на нарушителите.

Настоящата заповед да бъде връчена на "СОД АЛБЕНА" ООД, Общинското звено за охрана, ОП БКС и РУ на МВР-Балчик за сведение и изпълнение и да се отпечата в местния печат.

                                                           

 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик