• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 07.03.2024 г.


Процедура BG05SFPR002-2.001- „ГРИЖА В ДОМА"

Договор BG05SFPR002-2.001-0182-С02 "Грижа в дома в Община Балчик"


На 01.03.2024 г. Община Балчик подписа изменение на договора с цел осигуряване на устойчивост на здравно-социалната услугата „ГРИЖА В ДОМА" чрез удължаване на нейното предоставяне със 6 месеца.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

= Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 62 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

= Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

= Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

= Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

= Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда».


ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

= Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;

= Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги.


Община Балчик успешно осъществява проектите дейности, като до момента 76 потребители получават почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, както и психологическа подкрепа и консултиране. Повече информация свързана с проекта може да се намери на интернет страницата на Община Балчик.