• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


„Грижа в дома в Община Балчик"


 Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05SFPR002-2.001-0182-C01 oт 24.02.2023 г., Грижа в дома в Община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021 - 2027", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:


       ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Осигуряване на подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.


ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

- Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

- Служители на доставчика на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Продължителността на предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги и психологична подкрепа е 12 месеца, и ще бъдат обхванати 62 потребители от всички населени места в общината.


Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати чрез изпълнението на тази проектна дейност са:

- Предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа на 62 лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване;

- Създадена организация за реализиране на Проекта. Ефективно управление процеса на предоставяне на социалните услуги и защита интересите на потребителя. Създадена система за вътрешен и външен контрол и мониторинг на дейностите по Проекта и анализиране на резултатите.

- Осигурено въвеждащо и надграждащо обучение на новоназначени служители;

- Осигурена 1 път месечно супервизия на служителите, предоставащи услуги в домашна среда;


Желаещите да бъдат включени в здравно-социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината  - бенефициент по проекта.

ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО - СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПОЧАСОВО НА ДЕН.


Кандидатите за Предоставяне на услугата „ГРИЖА В ДОМА" за длъжностите  „Социален асистент", по проекта подават заявление по образец лично (Приложение № 2), по настоящ адрес в общината - бенефициент по проекта.


 

Начало на проекта: 10.03.2023 г.

Край на проекта: 10.05.2024 г

 

Договор № BG05SFPR002-2.001-0182-C01

Обща стойност на проекта: 340 670.78 лв., 

от които 289 570.16 лв. европейско и 51 100.62 лв. национално финансиране.


На 01.03.2024 г. Община Балчик подписа изменение на договора с цел осигуряване на устойчивост на здравно-социалната услугата „ГРИЖА В ДОМА" чрез удължаване на нейното предоставяне със 6 месеца.


Начало на проекта: 10.03.2023 г.

Край на проекта: 10.11.2024 г

 

Договор № BG05SFPR002-2.001-0182-C02

Обща стойност на проекта: 496 941.78 лв., 

от които 422 400.51 лв. европейско и 74 541.27 лв. национално финансиране.