На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от ЗДвП, Писма с вх.№30-21-32/19.04.2010 г.,  вх.№30-21-33/20.04.2010 г.,  вх.№30-21-34/20.04.2010 г., вх.№30-21-35/20.04.2010 г.от фирма “HIDROTEK” и с цел недопускане на инциденти по време на строително монтажни работи в изпълнение на проекта “Разширяване и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа” – Балчик

Н А Р Е Ж Д А М :

1. За 2 дни /23 и 24.04.2010 година включително/, въвеждам временна забрана за обществено ползване на участък от ул.”Захари Зограф” в обхвата на кръстовището с ул.”Ал.Стамболийски”. Определям обходен маршрут за движение:  улица ”Черно море”  - ул.”Хан Омуртаг” - ул.” Ал.Стамболийски” и обратно.

2. До 01.05.2010 година включително, въвеждам временна забрана за обществено ползване на ул.”Йордан Йовков. Определям обходен маршрут за движение: ул.”Черно море”, участък от улица “В.Априлов”, ул.”Раковски” и обратно.

3. До 15.05.2010 година включително, въвеждам временна забрана за обществено ползване на ул.”Гео Милев”. Определям обходен маршрут за движение: ул.”Приморска”- ул.”Самара” и обратно.

4. До 21.06.2010 година включително, въвеждам временна забрана за обществено ползване на участък от ул.”В.Априлов” от №9 до №16. Определям обходен маршрут за движение: ул.”Черно море”- останалата част от ул.”В.Априлов” и обратно.
 
5. До посочената крайни дати от временните забрани за обществено ползване, улиците, тротоарите и прилежащите площи да бъдат напълно възстановени и почистени!

6. Временната организация на движението на обектите да се създаде от Мениджъра на проекта, в изпълнение на “Проект за ВОД”, изготвен в съответствие с “Наредба №16/23.07.2001 г. за ВОД при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците” и съгласуван със Сектор “Пътна полиция”- Добрич. Обходните маршрути да бъдат ясно сигнализирани!

7. Да бъде ограничено, а в момента на извършване на изкопните  работи и спирано преминаването на пешеходци. Изкопите да бъдат обезопасени.

8. Да не се извършват дейности, създаващи силен шум, в часове извън
      интервала 08.00ч. до 14.00 ч. и от 16.00ч. до 20.00 часа.


Настоящата заповед да се връчи на Общинското звено за охрана, РУ на МВР-Балчик и Мениджъра на проекта за сведение и изпълнение .
На всеки от обектите да има копие от заповедта!
                                             


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на община Балчик