ПУБЛИКАЦИЯ          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1325/09.11.23 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 39459.23.49, - с конкретното му предназначение за "За жилищно строителсво и трафопост", по КК на м-т. "Юрлука", с. Кранево, община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване "Ов1", съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-24/ 21.06.23 г.
Прикачени файлове: