Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1339/ 10.11.23 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 39459.505.704 и ПИ 39459.505.703,  по КК на м-т. "Поляните, с. Кранево, община Балчик, област Добрич, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване "Ов1", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-16/ 17.03.23 г., УТ-2117-16-010/ 24.07.23 г.,  и УТ-2117-16-001/ 13.09.23 г. 


Прикачени файлове: