Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 1257/ 24.10.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-30/ 20.07.2023, УТ-2117-30_008/ 15.09.2023 и УТ-2117-30_009/ 28.09.2023 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ VI(39459.25.655) и  УПИ V(39459.25.654),-с конкретното му предназначение "За обществено обслужване" кв. 252, по ПУП на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ VI(39459.25.655) и  УПИ V(39459.25.654), кв. 252, по ПУП на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жс".       
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването 


Прикачени файлове: