Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 1227/ 18.10.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2002-25/ 12.07.2023 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXIII(58270.501.111), УПИ XXII(58270.501.113), УПИ XXI(58270.501.595) и  УПИ XX(58270.501.108), кв. 9, по ПУП на с. Преспа, община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXI(58270.501.595) и  УПИ XX(58270.501.108), кв. 9, по ПУП на с. Преспа, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм". 
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването 


Прикачени файлове: