Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 1230/ 18.10.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-28/ 20.07.23 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXV(02508.1.47), УПИ XXIV(02508.1.331) и  УПИ XXIII(02508.1.330), кв. 12, по ПУП на в. з. "Изгрев", община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXIII(02508.1.330), кв. 12, по ПУП на в. з. "Изгрев", община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване "Ов". 
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването. 


Прикачени файлове: