Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1229/ 18.10.23 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 02508.9.215,  по КК на м-т. "Кулака",гр. Балчик,  община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-32/ 25.07.23 г.             


Прикачени файлове: