Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1217/ 17.10.23 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 02508.55.69,  по КК на Промишлена зона, гр. Балчик, община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-12/ 21.12.22 г.    


Прикачени файлове: