Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 1153/ 29.09.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-26/ 07.06.23 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ III(02508.78.23) и  УПИ II(02508.78.100),-с конкретното му предназначение за търговски обекти и офиси кв. 135, по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за  УПИ II(02508.78.100), кв. 135, по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".    
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       Прикачени файлове: