Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 1154/ 29.09.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2002-13/ 29.03.23 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XI(53120.501.59), УПИ X(53120.501.60), УПИ IX(53120.501.62) и  УПИ VIII(53120.501.61), кв. 6, по ПУП на кв. "Младост", с. Оброчище, община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ VIII(53120.501.61), кв. 6, по ПУП на кв. "Младост", с. Оброчище, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".   
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       Прикачени файлове: