• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 05 септември  2023 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:

Д н е в е н  р е д:


1. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода  от 01 януари 2022 г. до  31 декември  2022 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебна 2023/2024г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Одобряване  ПУП - Парцеларен план на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", Община Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 12 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 3.6 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

10. Разни.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

 ОбС-Балчик