Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. №  УТ-2002-25/ 12.07.2023 г., за одобряване на проект на ПУП - План за регулация за УПИ XXIII(58270.501.111), УПИ XXII(58270.501.113), УПИ XXI(58270.501.595) и  УПИ XX(58270.501.108), кв. 9, по ПУП на с. Преспа, община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXI(58270.501.595) и УПИ XX(58270.501.108), кв. 9, по ПУП на с. Преспа, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм". 
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  


Прикачени файлове: