Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-28/ 20.07.23 г., за одобряване на проект на ПУП - План за регулация за УПИ XXV(02508.1.47), УПИ XXIV(02508.1.331) и  УПИ XXIII(02508.1.330), кв. 12, по ПУП на в. з. "Изгрев", община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXIII(02508.1.330), кв. 12, по ПУП на в. з. "Изгрев", община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване "Ов".     
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        
           Прикачени файлове: