Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-29/ 20.07.2023 г., за одобряване на проект на ПУП - План за регулация за УПИ XXIX(02508.68.116) и  УПИ XXX(02508.68.115),-с конкретното му предназначение "За жилищно строителство и обществено обслужване", кв. 11, по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXX(02508.68.115), кв. 11, по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".           
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        Прикачени файлове: