• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


                                                                                                                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

П Р О Т О К О Л

№ 46

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 27 юли 2023 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на Общинска администрация, първи етаж се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 20 общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 28 точки. Постъпили са шест допълнителни точки:

Закупуване на технически средства и системен софтуер за нуждите на „МБАЛ - Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Кандидатстване на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 Кандидатстване на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6  от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост във вилна зона „Фиш-фиш", за изпълнение на обект от първостепенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Имате думата за изменение и допълнение на Дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на шест  допълнителни точки в Дневния ред:

„За" - 15„Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия дневния ред, който е от 34 точки:

 „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.


Д н е в е н  р е д:


1. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2.Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2023г. до 30.06.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г.  на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Изменение на Приложение №11-А към т.1.1 от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11.Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на Тенис корт в кв. „Балик" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12.Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на Футболен стадион в село Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

14. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, в гр. Генерал Тошево;

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

15. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ № 62788.8.10, по КК на Област Добрич, Община Балчик, с. Рогачево. м. „Голямата могила"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

16. Разглеждане заявление от Иван Павлов и Десислава Тонкова Павлова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.72.119 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

17. Разглеждане заявление от Даниел Красимиров Ефтимов, Иванка Маркова Христова  и Емил Красимиров Ефтимов  за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.163 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

18. Разглеждане заявление от Кристина Иванова Върбанова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.83.290 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ№ 02508.74.343   по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.4 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м.   

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик                                                   

21. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 4 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 4.2 кв. м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 3.80 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

23. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с площ 0.84 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

24. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

25. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с площ 3.03 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

26. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

27.  Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

28. Закупуване на технически средства и системен софтуер за нуждите на „МБАЛ - Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

29. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

30. Кандидатстване на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

31. Кандидатстване на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

32. Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6  от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

33. Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост във вилна зона „Фиш-фиш", за изпълнение на обект от първостепенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

34. Разни.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка от дневния ред - Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2023г.,давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик


 

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, във връзка със задължението ми произтичащо от чл.137, ал.2 от ЗПФ и чл.35, ал2 от Наредбата за условията за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет да предоставя информацията за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейски съюз за полугодието в Общински съвет, предлагам следния проект за


                                                                         Р Е Ш Е Н И Е:


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейски съюз към 30.06.2023 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2023г.   със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, други колеги по точката. Г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Искам да отбележа, за пак една стара тема - тя не противоречи на закона и на  бюджета, който сме приели. Но искам да кажа, че една значителна част от средствата, които постъпват от туристическият данък отиват всъщност за текущи ремонти и поддръжка и пак казвам, че това не противоречи на нещо нито на закона -прието е. Така или иначе аз лично смятам, че по правилно би било и по голям ефект за  подпомагане на туристическият бизнес, би имало ако тези тези средства се насочат в някакви ключови инфраструктурни проекти и по отношение на развитие на туристическата инфраструктура. Само мога да маркирам като такива - изграждане на басейни, велопътеки и т.н. от една страна, от друга страна да, казваме, че с тези пари поддържаме града чист и не само града, но и селищата в нашия район. Но мисля, че акумулираните средства от данък сгради и от такса битови отпадъци именто те би трябвало да влязат в поддръжката на нашите улици и зелени площи. Защото другите общини нямат такива приходи като този т.е. те нямат туристически такси, като изключим 3-4 общини във България и пак си поддържат зелените площи от събраните пари от тези източници. Другото, което искам да спомена, което ми направи впечетление, че набъбват отново разходите за футбулният клуб и те са гласувани, но така или иначе по голямата част има ръст спрямо миналата година.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: 300-150 то е за екипировка.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов заповядайте:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: То много хубаво изказване, само,че  като го направим този басейн  какво ще го правим г-н Господинов, ще го поддържаме, ще печелим такси? Вело алея, къде да я направим по баирите, ще оправим Вело алеята до Албена , колкото можем крайбрежната дай Боже, ще гласуваме отчуждаването за да можем да оправим Дамбата до Албена, но самият град не предразполага за велоалеи по-главните улици. А извън града е абсолютно невъзможно който и да е Кмет, да направи Вело алеи. Ако смятате, че Община Балчик има пари да смени площта  - цялата велоалея от Балчик до Каварна земята от земеделска трябва да стане за пътна инфраструктура и да платим едни луди пари само да сменим предназначението на земята. Затова в България извън урбанизираните територии няма велоалеи. Ние използваме завареното положение още от социализма, по пътя Балчик-Албена, ако я нямаше още в социализма тази велоалея, нямаше как да я прекараме и да построим нова. А специално такса битови отпадъци са абсолютно целеви, там Кмета или ОбА не може да отдели нито един лев и категорично заявявам - Сметна палата е първото нещо, което проверява е дали има изразходени средства от  такса битови отпадъци в друго направление. Повечето от приходите са абсолютно целеви и аз винаги си задавам въпроса:"А от кои пари да плащаме уличното осветление?" Не примерно, защото всички казват - „Не можеш ли от туристическият, не можеш ли от концесии... не можеш ли от това, не можеш ли...." от кои пари да плащаме уличното осветление

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: А другите общини от къде го плащат, да речем Тошево или Каварна? Те нямат туристически данък, почти никакъв

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: От изравнителната субсидия, Община Балчик няма изравнителна субсидия, ние сме една от малкото Общини от които не получава нито един лев, защото истината е такава, защото собствените ни приходи са наистина съставляват една много голяма част от общинския бюджет. Примерно за сведение, собствените приходи в Община Генерал Тошево са 22% от бюджета, а 78% са от Държавата. А докато при нас съотношението е обратното т.е. собствените ни приходи съставляват 50%, но от друга страна законодателя ни е поставил точно определени ограничения, за какво можем да харчим туристическият данък, за какво можем да харчим приходите от концесията на плажовете, естествено такса битови отпадъци единствено и само за битови отпадъци. И в един момент ако не си на ръба, нищо не можеш да направиш. Ние харчим някои пари на ръба на Закона, за да можем да направим нещо за града, защото единствените приходи, които свободно можем да харчим е данък придобиване и данък сгради - там нямаме ограничения за какво ще ги изразходим. Но примерно задавам въпроса - Откъде идват заплатите и за назначените в ОбА така наречена Общинска отговорност. От някъде трябва да дойдат, за сведение заплатите, които плаща Община Балчик ако някой не са запознати - са 480 хиляди на месец.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 804: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейски съюз към 30.06.2023 г.


 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание решение № 573 от 28 юли 2022г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1333/29.08.2022г., за кредит в размер на 1 406 897,13лева за покриване  на допустими разходи по Изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021, за  проект „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик", финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. В пред вид на това, че с решение № 573 от 28.07.2022г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.08.2023г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на  главницата в размер на  1 406 897,13лева с още дванадесет месеца. Тъй като нашите опасения са, че до 25.08.2023г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:


РЕШЕНИЕ:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 573 по Протокол № 35 от 28.07.2022 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик", финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в частта :

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.08.2024г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД,   със „За" - 3 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля имате думата  по точката, ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 805: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Балчик:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 573 по Протокол № 35 от 28.07.2022 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик", финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в частта :

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.08.2024г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание решение № 606 от 13 юни 2019г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1099/12.08.2019г., за кредит в размер на 1 277 367,00лева за покриване  на допустими разходи по Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потециал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Съгласно договора с „ФЛАГ" ЕАД, Община Балчик подписа анекси за удължаване срокът на погасяване на кредита до 25.09.2023г. В пред вид на това, че с решение №205 от 25.11.2020г., решение №431 от 25.11.2021г., решение №475 от 24.02.2022г.., решение №593 от 23.09.2022г., и решение №698 от 23.02.2023г.,  предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата в размер на 460 078,08 лева с още шест месеца. Тъй като нашите опасения са, че до 25.09.2023г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

РЕШЕНИЕ:


1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година, точка 1 от Решение 205 по Протокол №15 от 25.11.2020г.,   точка 1 от Решение 383 по Протокол №24 от 29.07.2021г., точка 1 от Решение 475 по Протокол №30 от 24.02.2022г., точка 1 от Решение 593 по Протокол №36 от23.09.2022г., и точка 1 от  Решение№698 по Протокол№41от 23.02.2023г.,за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потециал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.03.2024г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД,   със „За" - 3 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 806: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година, точка 1 от Решение 205 по Протокол №15 от 25.11.2020г.,   точка 1 от Решение 383 по Протокол №24 от 29.07.2021г., точка 1 от Решение 475 по Протокол №30 от 24.02.2022г., точка 1 от Решение 593 по Протокол №36 от23.09.2022г., и точка 1 от  Решение№698 по Протокол№41от 23.02.2023г.,за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потециал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.03.2024г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2023г. до 30.06.2023г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и получени средства от Кмета на община Балчик  и Председателя на ОБС за периода от 01.04.2023г. до 30.06.2023г.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 04.2023г.

0,00лв.

228,83лв.

2

м. 05.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

3

м. 06.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 0,00 лв.

Общо : 228,83 лв.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 04.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 05.2023г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 06.2023г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на  кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет. Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание  чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

 

РЕШИ :

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на Община Балчик за периода от 01.04.2023 до 30.06.2023г., в размер на  -  228,83лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2023г. до 30.06.2023г със „За" - 3 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 807: На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на Община Балчик за периода от 01.04.2023 до 30.06.2023г., в размер на  -  228,83лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 04.2023г.

0,00лв.

228,83лв.

2

м. 05.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

3

м. 06.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 0,00 лв.

Общо : 228,83 лв.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 04.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 05.2023г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 06.2023г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2022г.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, във връзка със годишния финансов отчет  на  Община Балчик за 2022г.     

1.      „МБАЛ-Балчик"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2.       Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.12.2022г.

                През отчетната 2022г., „МБАЛ-Балчик"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 3 458 000 лева, от които предоставена субсидия-  839 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на  „МБАЛ-Балчик"ЕООД  е на  загуба през отчетната 2022г., в размер на 182 000лв.

                Приходите на „МБАЛ-Балчик"ЕООД от РЗОК през  2022г.,възлизат на 1 904 000лв. Реализирани са допълнително приходи от  продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 147 000лв.

               Разходите на „МБАЛ-Балчик"ЕООД през 2022г., възлизат на  3 640 000лв., от които:

-          разходи  за материали - 570 000лева;

-          разходи за външни услуги-164 000лева;

-          разходи за възнаграждения  - 2 180 000лева;

-          разходи за осигуровки - 376 000лева;

-          разходи за амортизация - 312 000лева;

-          други разходи - 36 000лева.

               Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик"ЕООД възлизат на 435 000лв.,

-          доставчици - 73 000лева.;

-          персонал - 297 000лева;

-          данъчни и осигурителни задължения - 65 000лева;

               Краткосрочни вземания в размер на 213 000лева.

3.      „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

4.       Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І БАЛЧИК"ЕООД към 31.12.2022г.

    През отчетната 2022г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на  1 086 000  лева, от които приходи от услуги   1 082 000  лева. и други приходи 4 000 лв., и  е извършило разходи на стойност  1 079 000 лева., от които разходи за материали 71 000 лв., услуги -  46 000 лв., разходи за персонала - 945 000 лв., разходи за амортизация  -  6 000 лв., и др.разходи  1 000 лв.

През отчетната 2022г., дружеството е на печалба в размер на 4 000лева.

               Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД възлизат на  139 000 лв., от които :

-          задължения към персонала -  99 000 лева;

-          осигурителни задължения - 17 000 лева;

-          задължения към доставчици  - 14 000 лева;

-          данъчни задължения  -  8 000  лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на  10 000 лв.

5.       КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.       Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2022г.

През отчетната 2022г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на  70 000  лева, от които приходи от услуги   70  000  .

През отчетната 2022г., дружеството е на загуба в размер на 37 000лева.

Краткосрочните задължения „КИБЕЛА-2014"ЕАД възлизат на  4 000лева.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2022г.  гласува със „За" - 3;, „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги други желаещи  за разискване по точката, ако няма  тази точка е само за информация и не се гласува.

РЕШЕНИЕ:  НЕ СЕ ГЛАСУВА, ЗА ИНФОРМАЦИЯ!

Във връзка със годишния финансов отчет на Община Балчик за 2022г.     

1.„МБАЛ-Балчик" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2. Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.12.2022г.

През отчетната 2022г., „МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 3 458 000 лева, от които предоставена субсидия-  839 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на  „МБАЛ-Балчик" ЕООД  е на  загуба през отчетната 2022г., в размер на 182 000лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД от РЗОК през  2022г.,възлизат на 1 904 000лв. Реализирани са допълнително приходи от  продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 147 000лв.

               Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през 2022г., възлизат на  3 640 000лв., от които:

-          разходи  за материали - 570 000лева;

-          разходи за външни услуги-164 000лева;

-          разходи за възнаграждения  - 2 180 000лева;

-          разходи за осигуровки - 376 000лева;

-          разходи за амортизация - 312 000лева;

-          други разходи - 36 000лева.

               Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик" ЕООД възлизат на 435 000лв.,

-          доставчици - 73 000лева.;

-          персонал - 297 000лева;

-          данъчни и осигурителни задължения - 65 000лева;

               Краткосрочни вземания в размер на 213 000лева.

3.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

4. Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І БАЛЧИК"ЕООД към 31.12.2022г.

 През отчетната 2022г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на  1 086 000  лева, от които приходи от услуги   1 082 000  лева. и други приходи 4 000 лв., и  е извършило разходи на стойност  1 079 000 лева., от които разходи за материали 71 000 лв., услуги -  46 000 лв., разходи за персонала - 945 000 лв., разходи за амортизация  -  6 000 лв., и др.разходи  1 000 лв.

През отчетната 2022г., дружеството е на печалба в размер на 4 000лева.

 Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД възлизат на  139 000 лв., от които :

-          задължения към персонала -  99 000 лева;

-          осигурителни задължения - 17 000 лева;

-          задължения към доставчици  - 14 000 лева;

-          данъчни задължения  -  8 000  лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на  10 000 лв.

5. КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6. Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2022г.

През отчетната 2022г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на  70 000  лева, от които приходи от услуги   70  000  .

През отчетната 2022г., дружеството е на загуба в размер на 37 000лева

Краткосрочните задължения „КИБЕЛА-2014"ЕАД възлизат на  4 000лева.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря колеги, продължаваме към шеста точка от дневния ред - Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила молба от Галина Неделчева - председател на НЧ "Просвета - 1900" с. Соколово с вх.№ 23-Бч-006647 от 27.06.2023 г., за допълнително финансиране в размер на 17 500 лева, за участие  на представителните танцови и певчески състави в международния фестивал „Арт таланти" - Прага 2023 г., който ще се проведе в края на месец септември 2023 г., предлагам следния проект за:


                                                                                Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение със 17 500 лева. Средствата са предназначени за НЧ Просвета - 1900" с. Соколово, за участие  на представителните танцови и певчески състави в международния фестивал „Арт таланти" - Прага 2023 г., който ще се проведе в края на месец септември 2023 г.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява -  Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.,, дсъс „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Димитров:

Г-н Даниел Димитров - председателстващ на ПКОКМД: ПКОКМД приема  Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г., със „За" - 5; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н, колеги ако нма други, моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ 808: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение със 17 500 лева. Средствата са предназначени за НЧ Просвета - 1900" с. Соколово, за участие  на представителните танцови и певчески състави в международния фестивал „Арт таланти" - Прага 2023 г., който ще се проведе в края на месец септември 2023 г.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от секретаря на НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик Веселин Павлов с вх.№ 23-Бч-007139 от 12.07.2023 г., за допълнително финансиране в размер на 8 500 лева, за изплащане на обезщетение по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда във връзка с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на служител на читалището представляващи брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца, предлагам следния проект за:


                                                                                Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 8 500 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик, за покриване на разходите, за изплащане на обезщетение във връзка с придобито право на пенсия на служител на читалището.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява -  Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.,, дсъс „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Димитров:

Г-н Даниел Димитров - председателстващ на ПКОКМД: ПКОКМД приема  Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г., със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаеря ви, колеги преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 809: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 8 500 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик, за покриване на разходите, за изплащане на обезщетение във връзка с придобито право на пенсия на служител на читалището.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г.  на ОбС Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 


По осма точка от дневния ред:


 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с промяна на обстоятелствата на пътуващи от местоживеене до месторабота и постъпила докладна записка с Вх.№ 23-Бч-007140/12.07.2023г., от Марияна Караиванова - Директор на ДГ „Мир" с. Сенокос , предлагам следния проект   за:


                                                                                Р Е Ш Е Н И Е:


На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2023г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

 -Деница Николова, месторабота-ДГ „Мир" с. Сенокос, готвач, Маршрут гр. Балчик - с. Сенокос - гр. Балчик.    

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява -  Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г.  на ОбС Балчик.дсъс „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 810: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2023г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

 Добавя в списъка с пътуващи:

-Деница Николова, месторабота-ДГ „Мир" с. Сенокос, готвач, Маршрут гр. Балчик - с. Сенокос - гр. Балчик.    

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с промени в Списък-Образец №1 и поименно щатно разписание за учебна 2022/2023 година в ДГ „Звездица" с. Соколово, предлагам следния проект за:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик:

РЕШИ

 

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол 40 от 26.01.2023г., поради настъпили промени през учебна 2022/2023 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-          Виктория Янкова Бързакова - Митанова, месторабота - ДГ „Звездица" с. Соколово на длъжност - Директор детска градина, Маршрут гр. Балчик - с. Соколово - гр. Балчик.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2022/2023 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение № 11 В от решение № 684 по протокол № 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет-Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява  - Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023.г

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 811: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол 40 от 26.01.2023г., поради настъпили промени през учебна 2022/2023 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Виктория Янкова Бързакова - Митанова, месторабота - ДГ „Звездица" с. Соколово на длъжност - Директор детска градина, Маршрут гр. Балчик - с. Соколово - гр. Балчик.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2022/2023 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Изменение на Приложение №11-А към т.1.1 от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик, давам думата на вносителя  на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По десета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, през месец април 2023 г., на длъжност чистач, в Общинско предприятие БКС Балчик е назначена Снежана Неделчева Тодорова, живуща в гр. Балчик, ул. „Ком" 27. Същата е поела задълженията на Анастасия Тотева Иванова, която е ползвала служебна карта за градски транспорт. В тази връзка, списъкът с длъжностни лица, които имат право на транспортни разходи за 2023г. следва да се допълни и измени.

Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик реши:

Изменя списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик /Приложение №11-А от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик/, като заменя  Анастасия Тотева Иванова със Снежана Неделчева Тодорова.

Задължава кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи действия за изпълнение на решението.

Приложение: списък по Приложение №11-А от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява -  Изменение на Приложение №11-А към т.1.1 от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик, със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 812: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

Изменя списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик /Приложение №11-А от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик/, като заменя  Анастасия Тотева Иванова със Снежана Неделчева Тодорова.

Задължава кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на Тенис корт в кв. „Балик" гр. Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в деловодството на община Балчик е получено Заявление с вх.№23-БЧ-006735 от 30.06.2023 г. от председателя на СНЦ „Тенис клуб Калиакра 2020" за предоставяне на общинска база - тенис корт с площ 680 м2., находящ се в поземлен имот 02508.77.133 по кадастралната карта на гр. Балчик, за безвъзмездно ползване и поддръжка. Целта на предоставянето е да се популяризира тениса в град Балчик, да се осъществява тренировъчна и спортна дейност с различни възрастови групи, с цел участие в местни и републикански първенства и турнири. Юридическото лице с нестопанска цел - СНЦ „Тенис клуб Калиакра 2020" с ЕИК 206379317 е вписано в националния регистър на спортните клубове при Министерство на младежта и спорта с Удостоверение №3690/29.02.2021 г. Съгласно чл. 17 ЗФВС спортните клубове организират спортните занимания на гражданите и практикуването на физическа активност и спорт; предоставят спортни услуги; организират и провеждат тренировъчна дейност; организират и провеждат състезателна дейност; организират спортни състезания след одобряване от съответната спортна федерация; участват в спортни състезания при условия и по ред, определени от съответната спортна федерация; предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортисти и уреждането на отношенията във връзка с тях; кандидатстват за финансиране и подпомагане с публични средства по ред, определен със закон; притежават правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях по ред, определен от съответната спортна федерация; изграждат, придобиват, ползват и управляват спортни обекти; осъществяват и други дейности, свързани с развитие, популяризиране и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание и спорта.

 Имайки предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които предоставянето за управление на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик, разпоредбите на специално приложимия в случая Закон за физическото възпитание и спорта, както и на местната Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик (приета с Решение № 464 по Протокол № 29/21.01.2022. г. на Общински съвет Балчик),  и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното:


 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 103, ал. 1, ал. 2, т. 2 ЗФВС във връзка с чл. 5 - чл. 8 от глава втора от Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик,

Общински съвет Балчик:

1. Предоставя за безвъзмездно използване на Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб Калиакра 2020", вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 206379317, с председател Григориан Красимиров Жеков, част от поземлен имот №02508.77.133 актуван с АПОС 498 от 08.08.2019 г - Тенис корт с площ от 680 м2., въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Д-44 от 19.05.2023 г. от РДНСК - Добрич,  за срок от 5 год.

2. Възлага на кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на глава втора на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, в която да се посочи конкретният период и/или график за използването на спортния обект; дейностите по чл.103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект; условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.

 3. Задължава кмета на Община Балчик да предприеме и други последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на Тенис корт в кв. „Балик" гр. Балчик.,  със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 813: На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 103, ал. 1, ал. 2, т. 2 ЗФВС във връзка с чл. 5 - чл. 8 от глава втора от Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик,

Общински съвет Балчик:

1. Предоставя за безвъзмездно използване на Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб Калиакра 2020", вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 206379317, с председател Григориан Красимиров Жеков, част от поземлен имот №02508.77.133 актуван с АПОС 498 от 08.08.2019 г - Тенис корт с площ от 680 м2., въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Д-44 от 19.05.2023 г. от РДНСК - Добрич,  за срок от 5 год.

2. Възлага на кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на глава втора на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, в която да се посочи конкретният период и/или график за използването на спортния обект; дейностите по чл.103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект; условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.

 3. Задължава кмета на Община Балчик да предприеме и други последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на Футболен стадион в село Оброчище,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в деловодството на община Балчик е получено Заявление с вх.№ 23-БЧ-007122 от 11.07.2023 г. от председателя на "ФУТБОЛЕН КЛУБ АЛБЕНА-97", за предоставяне на общинска база - Футболен стадион с площ 15 000 м2. И масивна сграда „съблекалня" с площ от 99 м2, находящи се в село Оброчище, поземлен имот №53120.17.41 по кад. Карта на село Оброчище, за безвъзмездно ползване и поддръжка. Целта на предоставянето е да се популяризира футбола в малките населени места, да се осъществява тренировъчна и спортна дейност с различни възрастови групи, с цел участие в местни и републикански първенства и турнири. Юридическото лице с нестопанска цел - СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ АЛБЕНА-97" с ЕИК 124504974 е вписано в националния регистър на спортните клубове при Министерство на младежта и спорта с Удостоверение № 3817/28.02.2022 Съгласно чл. 17 ЗФВС спортните клубове организират спортните занимания на гражданите и практикуването на физическа активност и спорт; предоставят спортни услуги; организират и провеждат тренировъчна дейност; организират и провеждат състезателна дейност; организират спортни състезания след одобряване от съответната спортна федерация; участват в спортни състезания при условия и по ред, определени от съответната спортна федерация; предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортисти и уреждането на отношенията във връзка с тях; кандидатстват за финансиране и подпомагане с публични средства по ред, определен със закон; притежават правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях по ред, определен от съответната спортна федерация; изграждат, придобиват, ползват и управляват спортни обекти; осъществяват и други дейности, свързани с развитие, популяризиране и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание и спорта. Имайки предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които предоставянето за управление на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик, разпоредбите на специално приложимия в случая Закон за физическото възпитание и спорта, както и на местната Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик (приета с Решение № 464 по Протокол № 29/21.01.2022. г. на Общински съвет Балчик),  и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното:


 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 103, ал. 1, ал. 2, т. 2 ЗФВС във връзка с чл. 5 - чл. 8 от глава втора от Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик,

Общински съвет Балчик

 1.Предоставя за безвъзмездно използване на Сдружение с нестопанска цел "ФУТБОЛЕН КЛУБ АЛБЕНА-97", вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 124504974, с председател Христо Атанасов Стелиянов, следният спортен обект: Футболен стадион с площ от 15000 м2., ведно с построената в имота масивна сграда - съблекалня с площ от 99 м2, находящи се в поземлен имот с идентификатор 53120.17.41 по кадастралната карта на с. Оброчище, актуван с АПОС № 71 от 12.03.1998 г. за срок от 5 /пет/ години.

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на глава втора на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, в която да се посочи конкретният период и/или график за използването на спортния обект; дейностите по чл.103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект; условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.

3.Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме и други последващи действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на Футболен стадион в село Оброчище, със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   "Не гласувал"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласували" - 1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 814: На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 103, ал. 1, ал. 2, т. 2 ЗФВС във връзка с чл. 5 - чл. 8 от глава втора от Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

 1.Предоставя за безвъзмездно използване на Сдружение с нестопанска цел "ФУТБОЛЕН КЛУБ АЛБЕНА-97", вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 124504974, с председател Христо Атанасов Стелиянов, следният спортен обект: Футболен стадион с площ от 15000 м2., ведно с построената в имота масивна сграда - съблекалня с площ от 99 м2, находящи се в поземлен имот с идентификатор 53120.17.41 по кадастралната карта на с. Оброчище, актуван с АПОС № 71 от 12.03.1998 г. за срок от 5 /пет/ години.

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на глава втора на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, в която да се посочи конкретният период и/или график за използването на спортния обект; дейностите по чл.103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект; условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.

3.Задължава кмета на Община Балчик да предприеме и други последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги, понеже на следващите две точки аз съм вносител, ще помоля г-жа Фудудулова да бъде водещ на заседанието:


Г-жа Сияна Фудулова - водещ заседанието на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик, давам думата на гНиколай Колев -  председател ОбС Балчик

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Колев -  председател ОбС Балчик: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми  колеги общински съветници, в деловодството на Общински съвет - Балчик постъпи писмо с изх. № 2074 от 19.06.2023 година на Административния ръководител на Окръжен съд - град Добрич с което ни уведомяват, че следва Общински съвет - Балчик да проведе процедура за определяне на съдебни заседатели /20 броя/ за Районен съд - Балчик. С оглед на изложеното по-горе, предлагам на Вашето внимание следното

Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет - Балчик:

І. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик и определя правилата за провеждането й:

1. Избира временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Балчик, да публикува списък на допуснатите до участие кандидати и да проведе изслушване с допуснатите кандидати в състав:

Галин Петров Началников

Елена Кирилова Каменова - Стелиянова

Кирил Йорданов Кирев

Гюнай Мюмюн Узун

Владимир Бориславов Лафазански

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в Община Балчик, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Балчик;

- имат завършено най - малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страдат от психически заболявания;

- не са съдебни заседатели в друг съд;

- не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

- не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

3. В срок до 15.09.2023г , кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Балчик подават в секретариата на Общински съвет град Балчик следните документи:

- подробна автобиография , подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

4. Временната комисия да проведе изслушване на кандидатите при спазване на изискванията на чл. 68 от ЗСВ и да състави доклад за протичането му, който да се публикува на интернет страницата на Община Балчик заедно с протокола от изслушването и да се предостави на Общински съвет град Балчик в 7 - дневен срок преди гласуването за кандидатите за съдебни заседатели.

5. Утвърждава образци на следните документи:

 - Заявление за кандидатстване ( Приложение №1);

 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ ( Приложение №2);

 - Писмено съгласие (Приложение №3).

ІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет - Балчик да публикува решението на интернет страницата на Община Балчик.


Г-жа Сияна Фудулова - водещ заседанието на ОбСКолеги, моля имате думата  по точката, само да допълня, че бюджетната комисия  приема Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;  заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз имам въпрос към вносителя, факт е начина на избора на комисията жребий ли хвърляхте, предния път говорихме, че нещо когото трябва да се решава в тази зала, има Председателски съвет, аз поне не си спомням да съм бил на такъв. Ама кажете, вече четири години ви питам какъв е принципа по който избирате за каквото и да става въпрос, не  казвам конкретно за това нещо. Кажете ми какъв е принципа, защото аз така и не можах да си обясня. Въпроса е как избрахте тези хора, ако ги няма в залата да решат да си направят отвод в смисъл - искам да знам принципа по който избрахте тези пет или седем човека.

Г-жа Сияна Фудулова - водещ заседанието на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, г-н Колев моля:

Г-н  Николай Колев -  председател ОбС Балчик: Това е Комисията, която преди четири години от Председателския съвет е избрана и сега съм получил съгласието на всички тези членове, да бъдат отново в Комисията.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Преди четири години беше друг Общински съвет, до колкото знам Лафазански го нямаше. Предният път в Комисията беше Стефан Диков, Стоян които ги няма в момента, как тогава сме ги гласували или сега явно сте сменили някои, имате право вие сте вносител и аз ако имам нещо против мога да кажа не искам този, искам този. Разберете тук принципа е важен г-н Председател, за вашето управление говорим. Четири години вие избирате еднолично.

Г-н  Николай Колев -  председател ОбС Балчик: Напротив, тази Комисия е избрана на Заседание на 07.11.2019г. едно от първите заседания на Общински съвет.

Г-жа Сияна Фудулова - водещ заседанието на ОбС: Колеги, моля ако няма въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 815: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет - Балчик:

І. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик и определя правилата за провеждането й:

1. Избира временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Балчик, да публикува списък на допуснатите до участие кандидати и да проведе изслушване с допуснатите кандидати в състав:

Галин Петров Началников

Елена Кирилова Каменова - Стелиянова

Кирил Йорданов Кирев

Гюнай Мюмюн Узун

Владимир Бориславов Лафазански

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в Община Балчик, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Балчик;

- имат завършено най - малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страдат от психически заболявания;

- не са съдебни заседатели в друг съд;

- не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

- не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

3. В срок до 15.09.2023г , кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Балчик подават в секретариата на Общински съвет град Балчик следните документи:

- подробна автобиография , подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

4. Временната комисия да проведе изслушване на кандидатите при спазване на изискванията на чл. 68 от ЗСВ и да състави доклад за протичането му, който да се публикува на интернет страницата на Община Балчик заедно с протокола от изслушването и да се предостави на Общински съвет град Балчик в 7 - дневен срок преди гласуването за кандидатите за съдебни заседатели.

5. Утвърждава образци на следните документи:

 - Заявление за кандидатстване ( Приложение №1);

 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ ( Приложение №2);

 - Писмено съгласие (Приложение №3).

ІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет - Балчик да публикува решението на интернет страницата на Община Балчик.


Г-жа Сияна Фудулова - водещ заседанието на ОбС: Колеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, в гр. Генерал Тошево,  давам думата на г-н  Николай Колев -  председател ОбС Балчик:

 

По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Колев -  председател ОбС Балчик: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински колеги  съветници, с регистрирана на в деловодството на Общински съвет - гр. Балчик покана,  съветът на директорите на „МОРСКИ БРИЗ - 2000" АД, с ЕИК124520448, на 27.07.2023 г. от 10:30 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1, на основание чл. 223 от ТЗ, е свикал редовно Общо събрание на акционерите (РОСА), при следния посочен дневен ред:

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през изтеклата 2022г., със следния Проект на решение „ РОСА приема и одобрява отчета на СД, за дейността „МОРСКИ БРИЗ - 2000" АД през изтеклата 2022 г. и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите, за дейността и действията им до момента";

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заедно с всички приложения към него, със следния Проект на решение „РОСА Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заедно с всички приложения към него";

3.Разни

Проект-решение:


1. Определя Владимир Бориславов Лафазански, за представител на Община Балчик, в редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на „МОРСКИ БРИЗ - 2000" АД, с ЕИК124520448, което ще се проведе на 27.07.2023 г. от 10:30 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1, на основание чл. 223 от ТЗ. Настоящото решение да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

 2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният Проект на решение „ РОСА приема и одобрява отчета на СД, за дейността „МОРСКИ БРИЗ - 2000" АД през изтеклата 2022 г. и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите, за дейността и действията им до момента";

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният Проект на решение „РОСА Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заедно с всички приложения към него";

- По т.3 ,"Разни", да гласува по своя преценка, в случай че предложените допълнителни решения не попадат в обхвата на чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Г-жа Сияна Фудулова - водещ заседанието на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, ПКБФЕЕ приема Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, в гр. Генерал Тошево; със „За" - 3; гласа; ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 816: Общински съвет - Балчик:

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански, за представител на Община Балчик, в редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на „МОРСКИ БРИЗ - 2000" АД, с ЕИК124520448, което ще се проведе на 27.07.2023 г. от 10:30 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1, на основание чл. 223 от ТЗ. Настоящото решение да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

 2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният Проект на решение „ РОСА приема и одобрява отчета на СД, за дейността „МОРСКИ БРИЗ - 2000" АД през изтеклата 2022 г. и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите, за дейността и действията им до момента";

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният Проект на решение „РОСА Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заедно с всички приложения към него";

- По т.3 ,"Разни", да гласува по своя преценка, в случай че предложените допълнителни решения не попадат в обхвата на чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-жо Фудулова, колеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред -  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ № 62788.8.10, по КК на Област Добрич, Община Балчик, с. Рогачево. м. „Голямата могила", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2002-17/ 19.05.23 г. и УТ-2002-17-002/ 09.06.23 г.,  за допускане на изработване на ПУП- план за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с цел промяна на вида територия на ПИ 62788.8.10, от земеделска територия в урбанизирана територия с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1",  Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:     

Проекто - решение:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1", заявено с регистрационен индекс и дата
№ УТ-2002-17/ 19.05.23 г. и УТ-2002-17-002/ 09.06.23 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2002-17-003/ 15.06.23 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик: 1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1".

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с цел промяна на вида територия на ПИ 62788.8.10, от земеделска територия в урбанизирана територия с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1".

3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Планът да бъде разработен в цифров и графичен вид съгласно Наредба № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните  видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за Обема и съдържанието на устройствените планове и да се придружава с план-схема за водоснабдяване, канализация и електрификация при условие, че не е присъединен имота, както и геоложко проучване. С цел спазване на нормативни изисквания, нормалното изграждане и функциониране на обекта, следва преди да се одобри проекта за ПУП, да са започнали провеждането на процедури по промяна на предназначението на целите или части от полските  пътища, осигуряващи достъп до имота.        
5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.  Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; 
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

Приложение: съгласно текста.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Каменова.

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ № 62788.8.10, по КК на Област Добрич, Община Балчик, с. Рогачево. м. „Голямата могила",   със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 817: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1", заявено с регистрационен индекс и дата
№ УТ-2002-17/ 19.05.23 г. и УТ-2002-17-002/ 09.06.23 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2002-17-003/ 15.06.23 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1".

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с цел промяна на вида територия на ПИ 62788.8.10, от земеделска територия в урбанизирана територия с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1".

3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Планът да бъде разработен в цифров и графичен вид съгласно Наредба № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните  видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за Обема и съдържанието на устройствените планове и да се придружава с план-схема за водоснабдяване, канализация и електрификация при условие, че не е присъединен имота, както и геоложко проучване. С цел спазване на нормативни изисквания, нормалното изграждане и функциониране на обекта, следва преди да се одобри проекта за ПУП, да са започнали провеждането на процедури по промяна на предназначението на целите или части от полските  пътища, осигуряващи достъп до имота.        
5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред - Разглеждане заявление от Иван Павлов и Десислава Тонкова Павлова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.72.119 по кадастралната карта на гр. Балчик давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-4/21.06.2023 г. от Иван Павлов Павлов и Десислава Тонкова Павлова за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в гр. Балчик. Иван и Десислава Павлови са собственици на дворно място с площ от 770 м2, съгласно Нот. акт № 127, том VІІ, рег.2943, дело 1198 от 24.08.2023 г. на Служба по вписванията при РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 02508.72.119 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХVІ, кв.7 по ПУП на гр. Балчик), целия с площ от 1 032 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 262 м2, актувани с АОС № 5023/27.06.2023 г., предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното:


                                                                              Проекто - решение:  


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-4/21.06.2023 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Иван Павлов Павлов и Десислава Тонкова Павлова, по отношение на ПИ № 02508.72.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХVІ, кв.7 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 1 032 м2, като Иван Павлов и Десислава Павлова изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 262 м2 (двеста шестдесет и два квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5023/27.06.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 9080.00 лв. (девет хиляди и осемдесет лева), без ДДС, при данъчна оценка 5 246.60 лв.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Разглеждане заявление от Иван Павлов и Десислава Тонкова Павлова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.72.119 по кадастралната карта на гр. Балчик,  , със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;ч

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Разглеждане заявление от Иван Павлов и Десислава Тонкова Павлова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.72.119 по кадастралната карта на гр. Балчик,   със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 818: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-4/21.06.2023 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Иван Павлов Павлов и Десислава Тонкова Павлова, по отношение на ПИ № 02508.72.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХVІ, кв.7 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 1 032 м2, като Иван Павлов и Десислава Павлова изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 262 м2 (двеста шестдесет и два квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5023/27.06.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 9080.00 лв. (девет хиляди и осемдесет лева), без ДДС, при данъчна оценка 5 246.60 лв.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред -  Разглеждане заявление от Даниел Красимиров Ефтимов, Иванка Маркова Христова  и Емил Красимиров Ефтимов  за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.163 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-3/27.04.2023 г. от Даниел Ефтимов, Иванка Христова и Емил Ефтимов от гр. Варна, за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в м. „Поляните", село Кранево. Заявителите са собственици на поземлен имот в м. "Поляните", с. Кранево с площ от 1000 м2, съгласно Нотариален акт №67, том ХІ, дело 3832 от 22.08.1966 г. на Варненски Народен съд; Нотариален акт №83, том ІІ, вх. рег. №475/19.04.2000 г. на Районен съд - Балчик, Нотариален акт №70, том V, вх. рег.1868/13.07.2021 г. на Служба по вписванията при РС-Балчик и удостоверение за наследници № АУ101846МЛ/19.10.2020 г., представляващо част от ПИ № 39459.506.163 по кадастралната карта на с. Кранево, целия с площ от 1 376 м2. Във връзка със заявленията за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 376 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното:


                                                                         Проекто - решение:  


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-3/27.04.2023 г., Общински съвет - Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Даниел Красимиров Ефтимов, Иванка  Маркова Христова и Емил Красимиров Ефтимов по отношение на ПИ № 39459.506.163 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 1 376 м2, като заявителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 376 м2 (триста седемдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5018/13.06.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 14 899.00 лв. (четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева).  

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


 Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Разглеждане заявление от Даниел Красимиров Ефтимов, Иванка Маркова Христова  и Емил Красимиров Ефтимов  за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.163 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик, със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Разглеждане заявление от Даниел Красимиров Ефтимов, Иванка Маркова Христова  и Емил Красимиров Ефтимов  за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.163 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик,   със „За" - 3 гласа;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, други колеги по точката, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз по принцип знаете, че винаги съм бил „За" ликвидиране на съсобствеността, обаче тук искам да попитам Общинска администрация защото не мога да се сетя - има ли приложена регулация в м-та „Поляните" - улична?

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет: Не мога да отговоря в момента.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: И ще кажа защо, ще му го продадем и после ще си вземем за прекарване на улица безвъзмездно, ако има обаче е проблем. И ще кажа защо, защото сега ще му го продадем на някаква цена, която е по пазарна оценка, после като тръгнем да му вземаме ще трябва да му плащаме за улицата. В този ред на мисли, почти съм сигурен, че нямаме защото познавам долу отдела и съм абсолютно сигурен, че те са професионалисти и са огледали всичко и не биха допуснали такава грешка, която си мисля че може да стане. Разбирате ли каква е идеята - сега ще го продадем на някаква преференциална цена, защото е ликвидиране на съсобственост, а после като прекарваме улици, той ще обжалва оценки и т.н. ще спечели. Но почти съм сигурен, че няма първа регулация.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСГ-н Димитров ще ви отговори след като е получил проверката.

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет: Току що проверих, няма такава.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря ви г-н Димитров.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 819: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-3/27.04.2023 г., Общински съвет - Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Даниел Красимиров Ефтимов, Иванка  Маркова Христова и Емил Красимиров Ефтимов по отношение на ПИ № 39459.506.163 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 1 376 м2, като заявителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 376 м2 (триста седемдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5018/13.06.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 14 899.00 лв. (четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева).  

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Разглеждане заявление от Кристина Иванова Върбанова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.83.290 по кадастралната карта на гр. Балчик", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-5/23.06.2023 г. от Кристина Иванова Върбанова - Денчева за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в гр. Балчик. Заявителката е собственик на дворно място с площ от 454 м2, съгласно Нот. акт № 167, том ІІІ, рег. 1605, дело 507 от 10.05.2023 г. на Служба по вписванията при РС-Балчик, представляващо част от ПИ с проектен идентификатор  № 02508.83.290 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХХІV, УПИ ХХVІІІ кв.86 по ПУП на гр. Балчик), целия с площ от 478 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 24 м2, актувани с АОС № 5028/28.06.2023 г., предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното:


                                                                              Проекто - решение:  


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-5/23.06.2023 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Кристина Иванова Върбанова - Денчева, по отношение на ПИ с проектен идентификатор 02508.83.290 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХІV, УПИ ХХVІІІ кв. 86 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 478 м2, като Кристина Денчева изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 24 м2 (двадесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5028/28.06.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1250.00 лв. (хиляда двеста и петдесет лева), без ДДС, при данъчна оценка 695,50 лв.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Разглеждане заявление от Кристина Иванова Върбанова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.83.290 по кадастралната карта на гр. Балчик, със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Разглеждане заявление от Кристина Иванова Върбанова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.83.290 по кадастралната карта на гр. Балчик,   със „За" - 3 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 820: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-5/23.06.2023 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Кристина Иванова Върбанова - Денчева, по отношение на ПИ с проектен идентификатор 02508.83.290 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХІV, УПИ ХХVІІІ кв. 86 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 478 м2, като Кристина Денчева изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 24 м2 (двадесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5028/28.06.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1250.00 лв. (хиляда двеста и петдесет лева), без ДДС, при данъчна оценка 695,50 лв.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред -   Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ№ 02508.74.343   по кадастралната карта на гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


 

По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3012-3/20.06.2023 г. от Айше Ахмедова Салиева  от гр. Балчик, за придобиване право на собственост върху общински  имот - дворно място, представляващо ПИ № 02508.74.343 по кадастралната карта на гр. Балчик. Айше Ахмедова е собственик на законно построена сграда в имота, видно от Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията при РС - Балчик под №8, том V, дело 719/29.07.2010 г. и удостоверение №42/10.07.2018 г. за въвеждане в експлоатация на строеж.  Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2023 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                             

                                                                     проекто - решение:   

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-3/20.06.2023 г., одобрява пазарна оценка в размер на 12 330.00 лв. (дванадесет хиляди триста и тридесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.74.343 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ Х, кв. 46 по ПУП на с. гр. Балчик), с площ от 460 м2 (четиристотин и шестдесет квадратни метра), актуван с АОС № 5022/27.06.2023 г., на собственика на законно построена върху него сграда Айше Ахмедова Салиева. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ№ 02508.74.343   по кадастралната карта на гр. Балчик със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

 Г-н Илияна Станоев - общински съветник:  Г-н председател може ли да взема думата?

Г-н Николай Колев - председател на ОбСДа г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илияна Станоев - общински съветник:   Моля за прегласуване на точката и да обясня защо гласувах  „Против", уважаеми г-н председател трябваше да дадете възможност на Комисията да се изкаже, тя вдигна ръка и вие не я видяхте. Затова реших да гласувам така, да дадете Възможност на Комисията да се изкаже.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Станоев, извинявам се г-жо Фудулова, че не съм ви видял, заповядайте.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Очевидно е важно да се чуе мнението на комисията, по 19-та точка от Дневния ред,  ПКБФЕЕ  приема - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ№ 02508.74.343   по кадастралната карта на гр. Балчик, със „За"- 3; „Против:- 0; „Въздържали се" - 0; гласа

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, и още един път се извинявам към Комисията, подлагам на прегласуване точка 19-та, гласуването ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 821: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-3/20.06.2023 г., одобрява пазарна оценка в размер на 12 330.00 лв. (дванадесет хиляди триста и тридесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.74.343 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ Х, кв. 46 по ПУП на с. гр. Балчик), с площ от 460 м2 (четиристотин и шестдесет квадратни метра), актуван с АОС № 5022/27.06.2023 г., на собственика на законно построена върху него сграда Айше Ахмедова Салиева. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги,  обявявам 10 минути почивка.

 

............................................................................................................................................................................................................


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.4 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 23 - БЧ- 007189/ 13.07.2023 г. от „ЕТ"СИАНА - ИВАНКА АТАНАСОВА", с ЕИК: 124621828, относно подновяване на Договор за наем №441/31.08.2018г. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния общински имот: представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.4 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м., за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

1.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 156.60 лв. /сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки  / без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3, Дейност 4.

2. До участие в търга се допускат кандидати, които:

          2.1. спазват предмета на дейност.

3. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет /стоматологичен/ и да не променя предназначението на наетите помещения.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Симеонов:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.4 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м, със „За"- 3 гласа

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.4 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м,   със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 822: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния общински имот: представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.4 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м., за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

1.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 156.60 лв. /сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки  / без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3, Дейност 4.

2. До участие в търга се допускат кандидати, които:

2.1. спазват предмета на дейност.

3. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като търговска дейност и да не променя предназначението на наетите помещения.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 4 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 4.2 кв. м ,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 23-Бч-006276/15.06.2023 г. от „ЗИВ" ЕООД, град Варна 9023, р-н „Владислав Варненчик" ЕИК 103245283, представлявано от Веселин Димитров - управител, относно изтичане на Договор за наем №463/04.09.2020г. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.20 кв.м., за срок от 3 години.

         т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.72.89 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

        т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.72.1 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена по:

 т.1.1 за площ  от 1.2 кв.м.  в размер на 59.40 лв/петдесет и девет лева и четиридесет стотинки / без ДДС ;

т.1.2 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

т.1.3 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

т.1.4 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 4 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 4.2 кв. м

,  със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 4 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 4.2 кв. м,   със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 823: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.20 кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.72.89 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.72.1 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена по:

 т.1.1 за площ  от 1.2 кв.м.  в размер на 59.40 лв/петдесет и девет лева и четиридесет стотинки / без ДДС ;

т.1.2 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

т.1.3 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

т.1.4 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 3.80 кв. м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По двадесет и втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 23-БЧ-002140/17.02.2023 г. от Александър Стефанов - проектов  мениджър на „ЛИДЛ България ЕООД енд Ко.КД" ООД, относно подновяване на Договор за наем №508/06.10.2023г. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 3.00  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.40  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.73.49 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.40  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 3.00 кв.м.  в размер на 146.25 лв. /сто четиридесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки / без ДДС.

т.1.2. за площ  от 0.40 кв.м.  в размер на 19.50 лв. /деветнадесет лева и петдесет стотинки / без ДДС.

т.1.3. за площ  от 0.40 кв.м.  в размер на 19.50 лв. /деветнадесет лева и петдесет стотинки / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 3.80 кв. м., със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 3.80 кв. м.,  със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 824: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 3.00  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.40  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.73.49 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.40  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 3.00 кв.м.  в размер на 146.25 лв. /сто четиридесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки / без ДДС.

т.1.2. за площ  от 0.40 кв.м.  в размер на 19.50 лв. /деветнадесет лева и петдесет стотинки / без ДДС.

т.1.3. за площ  от 0.40 кв.м.  в размер на 19.50 лв. /деветнадесет лева и петдесет стотинки / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към двадесет и трета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с площ 0.84 кв. м., давам думата на  г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 23-БЧ-006765/30.06.2023г. от „ТРИПЪЛ ЕР" ЕООД, ЕИК: 207384882,  относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ 2 броя рекламно-информационни елементи всеки с площ 0.42 кв.м, общо 0.84 кв.м. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.83.236 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.42  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.82.3 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.42  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 0.42 кв.м.  в размер на 20.48 лв. /двадесет лева и четиридесет и осем стотинки / без ДДС.

т.1.2. за площ  от 0.42 кв.м.  в размер на 20.48 лв. /двадесет лева и четиридесет и осем стотинки / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с площ 0.84 кв. м., със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с площ 0.84 кв. м. ,  със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  цялата точка;


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 825: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.83.236 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.42  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.82.3 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.42  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 0.42 кв.м.  в размер на 20.48 лв. /двадесет лева и четиридесет и осем стотинки / без ДДС.

т.1.2. за площ  от 0.42 кв.м.  в размер на 20.48 лв. /двадесет лева и четиридесет и осем стотинки / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред : Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 23-Бч-005988/07.06.2023 г. от ЕТ „МЕЛ - ДЕН - АНТОАНЕТА РАДЕВА" , ЕИК: 200113637, относно отдаване под наем на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", с. Сенокос и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, част от ПИ№ 66250.501.600 по кадастрална карта на с. Сенокос, представляващо павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", ул. „9-ти Септември" №38, с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 20 кв.м.  в размер на 321.60 лв. /триста двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик -Дейност 5, Зона 4.

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за продажба на закуски и пакетирани стоки.

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Сенокос.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява : Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г.  , със „За" -3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 826: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, част от ПИ№ 66250.501.600 по кадастрална карта на с. Сенокос, представляващо павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", ул. „9-ти Септември" №38, с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 20 кв.м.  в размер на 321.60 лв. /триста двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик -Дейност 5, Зона 4.

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за продажба на закуски и пакетирани стоки.

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Сенокос.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и пета точка от Дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с площ 3.03 кв. м. , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик       По двадесет и пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,   в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 23-БЧ-007105/11.07.2023 г. от „ВОДЕНИЦАТА" ООД, ЕИК: 124616182,  относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ 3 броя рекламно-информационни елементи всеки с площ 1.01 кв.м, общо 3.03 кв.м. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.01  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.01  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.357 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.01  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.2.1. за площ  от 1.01 кв.м.  в размер на 49.24 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет и четири стотинки / без ДДС.

т.2.2. за площ  от 1.01 кв.м.  в размер на 49.24 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет и четири стотинки / без ДДС.

 т.2.3 за площ  от 1.01 кв.м.  в размер на 49.24 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет и четири стотинки / без ДДС

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с площ 3.03 кв. м. , Със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-жо Кяменова, заповядайте:

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с площ 3.03 кв. м.,  със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 827: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.01  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.01  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.357 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.01  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.2.1. за площ  от 1.01 кв.м.  в размер на 49.24 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет и четири стотинки / без ДДС.

т.2.2. за площ  от 1.01 кв.м.  в размер на 49.24 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет и четири стотинки / без ДДС.

 т.2.3 за площ  от 1.01 кв.м.  в размер на 49.24 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет и четири стотинки / без ДДС

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да изввсички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По двадесет и шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 23-Бч-006795/03.07.2023 г от „Полин - Фарм" ЕООД, относно подновяване на Договор за наем №582/18.11.2020 г.  Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост представляващ  ПИ № 02508.79.78, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно информационен елемент за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 1.54 кв.м.  в размер на 76.23  лв./седемдесет и шест лева и двадесет и три стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м., Със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м,  със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проект-решението:

1. Атанас Жечев Георгиев                               „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 828: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост представляващ  ПИ № 02508.79.78, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно информационен елемент за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 1.54 кв.м.  в размер на 76.23  лв./седемдесет и шест лева и двадесет и три стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и седма точка от дневния ред Отпускане финансови помощи на граждани, давам думата на г-н  Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

 

 

По двадесет и седма точка от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД: Уважаеми господин председател, г-н Ангелов, уважаеми колеги, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 18 юли 2023 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния:

Проект за решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. М.т М. Сали - за лечение  на Гюлюмсер Белгин Ахмед в размера на 1000,00 (хиляда)лева; /да се получат от майката М. М.Сали/

2. А. Де. Иванов- за лечение в размера на 200,00 (двеста)лева, от гр. Балчик

3. К. Димитров- за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева, от с. Дропла

4. С. Д. Георгиева - за лечение в размера на 300,00 (триста) лева, от гр. Балчик

5. Г. Р. Иванова- за лечение в размера на 200,00 (двеста)лева, с. Безводица

6. К. Г. Илиев- - за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева от с. Безводица

7. Я. С. Асенов - - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесета)лева; от с. Оброчище

8. М. Р. Станева - - за лечение, в размер на  200,00 (двеста)лева от с. Безводица

9. Ш. А.Исмаилова - за лечение в размер на 150,00 (сто и петдесета)лева, от с. Ляхово

10. Е. М. Александрова -  за   лечение в размер на 200,00 (двеста)лева; с. Безводица

11. Д. К. Илиева-- за лечение, в размер на 200,00 (двеста)лева; с. Безводица

12. К. К. Стефанов-- за лечение, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

13. Е. Ахмедова - - за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева от гр.Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за Отпускане финансови помощи на граждани. Със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Димитров:

Г-н Даниел Димитров- общински съветник: Г-н Председател предлагам всички молби за еднократна помощ да бъдат гласувани анблок.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля да гласуваме  с вдигане на ръка, предложението на г-н Димитров за гласуване анблок на всички молби:

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля да гласуваме поименно цялата точка:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 829: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. М.т М. Сали - за лечение  на Гюлюмсер Белгин Ахмед в размера на 1000,00 (хиляда)лева; /да се получат от майката М. М. Сали/

2. А. Де. Иванов- за лечение в размера на 200,00 (двеста)лева, от гр. Балчик

3. К. Димитров- за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева, от с. Дропла

4. С. Д. Георгиева - за лечение в размера на 300,00 (триста) лева, от гр. Балчик

5. Г. Р. Иванова- за лечение в размера на 200,00 (двеста)лева, с. Безводица

6. К. Г. Илиев- - за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева от с. Безводица

7. Я. С. Асенов - - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесета)лева; от с. Оброчище

8. М. Р. Станева - - за лечение, в размер на  200,00 (двеста)лева от с. Безводица

9. Ш. А.Исмаилова - за лечение в размер на 150,00 (сто и петдесета)лева, от с. Ляхово

10. Е. М. Александрова -  за   лечение в размер на 200,00 (двеста)лева; с. Безводица

11. Д. К. Илиева-- за лечение, в размер на 200,00 (двеста)лева; с. Безводица

12. К. К. Стефанов-- за лечение, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

13. Е. Ахмедова - - за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева от гр.Балчик


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и осма точка от дневния ред Закупуване на технически средства и системен софтуер за нуждите на „МБАЛ Балчик" ЕООД, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По двадесет и осма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми  общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от д-р Пламен Димитров - управител на „МБАЛ -Балчик" ЕООД в гр. Балчик, предлагам следния проект за:

                                                                                Р Е Ш Е Н И Е:                                           

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си за нуждите на МБАЛ Балчик да се осигурят средства от местния бюджет за подмяна на наличната сървърна конфигурация поради несъответствието и с въведената нова болнична информационна система базирана на програмните продукти на Гама Консулт на обща стойност 11 000 лева.

2.Да се завиши капиталовата програма на общината в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия" с 11 000 лева.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за Закупуване на технически средства и системен софтуер за нуждите на „МБАЛ Балчик" ЕООД., Със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на цялото  проект-решение:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 830: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си за нуждите на МБАЛ Балчик да се осигурят средства от местния бюджет за подмяна на наличната сървърна конфигурация поради несъответствието и с въведената нова болнична информационна система базирана на програмните продукти на Гама Консулт на обща стойност 11 000 лева.

2.Да се завиши капиталовата програма на общината в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия" с 11 000 лева.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и девета точка от дневния ред - Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По двадесет и девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от председателя на НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик, Даниела Димитрова с вх.№ 23-Бч-007372 от 19.07.2023 г., за допълнително финансиране в размер на 5 000 лева с които ще се закупят 50 чифта  скарпини за децата от Фолклорен танцов ансамбъл „Балик", предлагам следния проект за


                                                                                                Р Е Ш Е Н И Е:                                            

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 5 000 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик, за подмяна на скарпините на децата от ФТА „Балик".

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов,  колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г., със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Димитров:

Г-н Даниел Димитров - председателстващ на ПКОКМД: ПКОКМД приема  Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г., със „За" - 5; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  предложението на г-н Станоев:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      "Не гласували"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласували" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 831: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 5 000 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик, за подмяна на скарпините на децата от ФТА „Балик".

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към тридесета точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване, давам думата на вносителя г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик


По тридесета точка от дневния ред


Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, Община Балчик подготвя проектно предложение по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване. Проектът трябва да демонстрира приложимост за трансграничния район и да допринася за националните и стратегическите документи на ЕС, особено Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., Инициативата на ЕС за опрашителите, Плана на ЕС за възстановяване на природата и българската Национална рамка за приоритетни действия по Натура 2000, 2021-2027 г. Проектът трябва да бъде в полза на програмната област и трябва да е съсредоточен също така върху целите на Зелената сделка по отношение на подкрепата за опазването на биоразнообразието, опазването на защитените зони и насърчаването на зелени градски пространства. ЕФРР /Европейски фонд за регионално развитие/ ще финансира 80% от допустимите разходи, а 20% от националното съфинансиране се осигурява от държавния бюджет (18%) и собствен принос на партньорите (2%). Общата финансова помощ от Програмата Interreg VI-A Румъния-България за даден проект може да бъде между 500 000 евро и 3 500 000 евро. Срокът на изпълнение на проекта не трябва да надвишава 36 месеца. Проектът, който Община Балчик подготвя е съвместно с Община Мангалия - Румъния и предвижда създаване на Екологичен парк „Хоризонт" в ПИ 02508.77.44, гр. Балчик. В обекта следва:

- Да се предвиди алейна мрежа, която осигурява свързаност и цялостен пешеходен маршрут между жилищните сгради, съседните зелени площи за широк обществен достъп и проектирания екологичен парк.

- Алейната мрежа и свързаността на обекта с общинската пътна мрежа да бъдат съобразно регулационния план на територията.

- Да се създадат площадки и кътове за отдих за различни възрастови групи.

- При благоустрояването да се използват естествени, но дълготрайни материали - за настилките и парковото обзавеждане и оборудване.

- Да се предвиди озеленяване с трайна дървесна растителност; допустима е първоначална гъстота на засаждане, която да е по-висока от крайната проектна гъстота.

- При озеленяването да се използват предимно местни видове, добре приспособени към почвените и микроклиматични условия.

- Да се насърчи използването на местни лечебни растения за декоративни и утилитарни цели, с което да се постигне устойчиво използване на биологичното разнообразие.

- Паркът да се проектира за екстензивно поддържане.

- Тревните площи да се предвидят за екстензивно поддържане. Удачно е създаване на „мавритански поляни" с участие на местни видове житни и широколистни цъфтящи тревисти видове.

- При подбора на растителността да се предпочитат цъфтящи медоносни и прашецоносни растения.

- Да се предвиди парково осветление.

- Да се изгради временна поливна система, която да обезпечи първоначалното прихващане на новозасадената растителност.

- Да се опишат препоръки за бъдещото поддържане на парка, които да осигуряват богато биологично разнообразие, стимулиране на почвообразувателния процес и са щадящи за опрашителите.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

         На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 6 и  т.12 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Дава съгласие:

- Община Балчик да кандидатства с проект за обект: Екологичен парк „Хоризонт" в ПИ 02508.77.44, гр. Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

- Да се осигури изискуемото съфинансиране, което представлява 2% собствен принос на Община Балчик от крайния бюджет за общината.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по реализацията и отчитането на проекта.

3. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Плана за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027 г.,  Приоритет 2. Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване на качеството на околната среда. Мярка 2.4 Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за устойчиво развитие на общината и инвестиционна привлекателност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на приетото в т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението Кандидатстване на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване. Със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви,  колеги моля ако няма въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 832: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 6 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване, Общински съвет- гр. Балчик:

1. Дава съгласие:

- Община Балчик да кандидатства с проект за обект: Екологичен парк „Хоризонт" в ПИ 02508.77.44, гр. Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

- Да се осигури изискуемото съфинансиране, което представлява 2% собствен принос на Община Балчик от крайния бюджет за общината.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по реализацията и отчитането на проекта.

3. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Плана за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027 г.,  Приоритет 2. Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване на качеството на околната среда. Мярка 2.4 Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за устойчиво развитие на общината и инвестиционна привлекателност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на приетото в т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към тридесет и първа точка от дневния ред Кандидатстване на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване:


По тридесет и първа точка от дневния ред

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик подготвя проектно предложение по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване. Проектът трябва да демонстрира приложимост за трансграничния район и да допринася за националните и стратегическите документи на ЕС, особено Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., Инициативата на ЕС за опрашителите, Плана на ЕС за възстановяване на природата и българската Национална рамка за приоритетни действия по Натура 2000, 2021-2027 г. Проектът трябва да бъде в полза на програмната област и трябва да е съсредоточен също така върху целите на Зелената сделка по отношение на подкрепата за опазването на биоразнообразието, опазването на защитените зони и насърчаването на зелени градски пространства. ЕФРР /Европейски фонд за регионално развитие/ ще финансира 80% от допустимите разходи, а 20% от националното съфинансиране се осигурява от държавния бюджет (18%) и собствен принос на партньорите (2%). Общата финансова помощ от Програмата Interreg VI-A Румъния-България за даден проект може да бъде между 500 000 евро и 3 500 000 евро. Срокът на изпълнение на проекта не трябва да надвишава 36 месеца. Проектът, който Община Балчик подготвя е съвместно с Община Мангалия - Румъния и предвижда създаване на Екологичен парк „Горски кът" в ПИ 02508.79.20, гр. Балчик. В обекта следва:

- Да се предвиди алейна мрежа, която осигурява свързаност и цялостен пешеходен маршрут между жилищните сгради, съседните зелени площи и проектирания екологичен парк.

- Алейната мрежа и свързаността на обекта с общинската пътна мрежа да бъдат съобразно регулационния план за имота.

- Да се проектира поне една пешеходна връзка между улиците „Христо Ботев" и „Черно море", а останалата алейна мрежа в имота да се развие съобразно възможностите за осигуряване на полегати трасета.

- Да се обособят подходи към парка, към които да се осигурят места за паркиране.

- Да се създадат площадки и кътове за отдих за различни възрастови групи и с различни функции - игра, фитнес, отдих на открито, пикник и пр.

- Да се обособят площи за градско земеделие в близост до жилищните блокове в северната част на имота.

- При благоустрояването да се използват естествени, но дълготрайни материали - за настилките и парковото обзавеждане и оборудване.

- Да се предвиди извършване на санитарни резитби и сечи с цел подобряване на фито-санитарното състояние на дървесните насаждения.

- Да се предвидят мерки за ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове.

- Използване на местни видове за допълващо или заменящо озеленяване и залесяване.

- Използване на местни цъфтящи и/или лечебни растения за декоративни и утилитарни цели, с което да се постигне устойчиво използване на биологичното разнообразие.

- Паркът да се проектира за екстензивно поддържане.

- Да се предвиди парково осветление.

- Да се опишат препоръки за бъдещото поддържане на парка, които да осигуряват богато биологично разнообразие, стимулиране на почвообразувателния процес и са щадящи за опрашителите.         

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

         На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 6 и  т.12 и от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Дава съгласие:

- Община Балчик да кандидатства с проект за обект: Екологичен парк „Горски кът" в ПИ 02508.79.20, гр. Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

- Да се осигури изискуемото съфинансиране, което представлява 2% собствен принос на Община Балчик от крайния бюджет за общината.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по реализацията и отчитането на проекта.

3. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Плана за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027 г.,  Приоритет 2. Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване на качеството на околната среда. Мярка 2.4 Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за устойчиво развитие на общината и инвестиционна привлекателност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на приетото в т. 1 и т. 2 от настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението Кандидатстване на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване. Със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  предложението на г-н Станоев:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласували" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 833 На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 6 и т.12 и от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване, Общински съвет- гр. Балчик:

1. Дава съгласие:

- Община Балчик да кандидатства с проект за обект: Екологичен парк „Горски кът" в ПИ 02508.79.20, гр. Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

- Да се осигури изискуемото съфинансиране, което представлява 2% собствен принос на Община Балчик от крайния бюджет за общината.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по реализацията и отчитането на проекта.

3. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Плана за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027 г.,  Приоритет 2. Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване на качеството на околната среда. Мярка 2.4 Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за устойчиво развитие на общината и инвестиционна привлекателност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на приетото в т. 1 и т. 2 от настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тридесет и втора точка от дневния ред Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6  от ЗУТ, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По тридесет и втора точка от дневния ред

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2002-26/ 24.07.23 г. от „Леков Интернешънъл" ООД, за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и целесъобразното ползване на УПИ XLV, кв. 317, по ПУП на гр. Балчик и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-26-001/ 24.07.23 г. Променя се общата регулационна граница м/у УПИ XX (02508.87.172) с конкретно предназначение или отреждане за „за движение и транспорт", с параметри на устройствена зона „Жм", вид собственост Общинска публична и УПИ XLV с конкретно предназначение или отреждане за „за обществено и делово обслужване", с параметри на устройствена зона „Жм", вид собственост частна, кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, съгласно приложената скица предложение, като придаваемата част е площ от 159 кв. м. и не е възможно самостоятелно да се образува на урегулирани поземлен имот с лице и повърхност, които са съгласно установените изисквания на чл. 19 от ЗУТ. С проекта за изменение се предвижда създаване на урегулирани поземлени имоти с лице и повърхност, които са съгласно установените изисквания на чл. 19 и чл. 80. от ЗУТ, като се предвижда образуването на  УПИ XLVIII с площ от 2959 кв. м и УПИ XLVII с конкретно предназначение или отреждане за „за движение и транспорт" с площ от 104 кв. м. с габарити съгласно чл. 80. от ЗУТ.  Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:


Проекто - решение:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ по заявление с вх. № УТ-2002-26/ 24.07.23 г. от „Леков Интернешънъл" ООД на ПУП - ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, съгласно която част от УПИ XX (02508.87.172), се включват в новообразувания УПИ.        
1.1. Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т. 1:

Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „Леков Интернешънъл" ООД, правото на собственост върху част от  ПИ 02508.87.172 по КККР на гр. Балчик-  с площ от 159 кв.м, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение; б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

1.2. Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Леков Интернешънъл" ООД.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик. 

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.     

4. Възлага на Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в гр. Балчик. 

Приложение: Скица - приложение 1

Сега ще ви обясня - това е пътя точно зад ресторант „TesOro", тъй като ако знаете по силата на съдебно решение ние нямаме улица вече там. Тъй като тя, тогава Общинския съвет не прие една замяна и улицата където е каменната част всъщност е частна собственост. Има инвестиционно намерение на мястото на ресторант "Номад", да бъдат направени нови два ресторанта още октомври месец, а за да бъдат направени трябва да се осигури достъп този имот - т.е. те искат един баир, за да могат да осигурят достъп до площадката на р-т "Номад". Това е баира, който е зад ресторант „TesOro", искам да бъда ясен. Защото няма как да е улица, тъй като улицата вече е прекъсната заради частния имот. Знаете случая тогава, който е бил Общински съветник, а това нещо  още се води улица - всъщност става дума да си осигурят 3-4 м. за да си осигурят достъп ресторант "Номад" и да го съборят октомври месец.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ разгледа - Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6  от ЗУТ,  със „За" - 0; „Против" - 0; „Въздържали се" - 3;  „Не гласувал" - 0;гласа; нямахме становище, и имаше други въпроси.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Ами това е баира зад ресторант„TesOro",  вкарваме го защото искат октомври да съборят „Номад" и да построят два нови ресторанта, а за тази цел им трябва достъп. Да не води улица докато е публична -общинска собственост тя ще си стои така, ако трябва да направим ПУП и да го обеденим- те са съгласни да го купят това и то да бъде улица.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Може ли да го подложите на гласуване г-н председател, да  не говорим за нещо елементарно....

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  предложението на г-н Станоев:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласували" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 834: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ по заявление с вх. № УТ-2002-26/ 24.07.23 г. от „Леков Интернешънъл" ООД на ПУП - ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, съгласно която част от УПИ XX (02508.87.172), се включват в новообразувания УПИ.      
1.1. Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т. 1:

Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „Леков Интернешънъл" ООД, правото на собственост върху част от  ПИ 02508.87.172 по КККР на гр. Балчик-  с площ от 159 кв.м, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение; б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

1.2. Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Леков Интернешънъл" ООД.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик. 

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.     

4. Възлага на Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в гр. Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тридесет и трета точка от дневния ред Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост във вилна зона „Фиш-фиш", за изпълнение на обект от първостепенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш" ,гр. Балчик., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик;

 

По тридесет и трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, обект „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш" Община Балчик е определен за общински обект от първостепенно значение, съгласно Решение №403 от 14.08.2021 г. на Общински съвет Балчик.  С Решение № 659 по Протокол №38 от Заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 г., е одобрен ПУП - План за регулация на обект от първостепенно значение  „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", гр. Балчик с отреждане за техническа инфраструктура. Решението е обнародвано в Държавен вестник, бр. 2/06.01.2023г. и видно от Акт с вх. №УТ-2117-50_007/07.02.2023г. не са постъпвали писмени искания и възражения в законния срок, поради което следва да се счете, че е влязло в законна сила. В обхвата на новообразувания УПИ ХХІ - за техн. инфраструктура, кв. 10 по ПУП на в.з. „Фиш - фиш" попадат шест броя вилни места, собственост на физически и юридически лица, които имоти следва да бъдат отчуждени принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин.   Предстоящото отчуждаване на тези имоти предполага включването им в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2023 г. в съответствие с чл. 8, ал. 9, т. 4 и 5 от Закона за общинската собственост. Съгласно  чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съвет е органът, който приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на Кмета на общината. Доколкото отчуждаването представлява сделка на разпореждане, то този орган е компетентен да открие такава процедура. В тази връзка, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                            

                                                       ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:       

 І. Общински съвет - Балчик, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.4 и т. 5 от Закона за общинската собственост във връзка с С Решение № 659 по Протокол №38 от Заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 г., допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, приета с Решение № 705/23.01.2023г. на ОбС- Балчик с нов Раздел „Имоти, които Община Балчик има намерение да отчужди за реализирането на обект: "Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш",гр. Балчик." и същият се допълва със следните имоти:

1. Вилно място с площ от 270 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.37 по кад. карта на с. Оброчище  (предходен УПИ ХVІ, кв.3 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

2. Вилно място с площ от 360 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.201 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

3. Вилно място с площ от 358 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.202 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХVІІІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

4.1. Вилно място с площ от 253.50 м2, представляващо ½ ид. част от ПИ № 53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

4.2. Право на строеж върху вилно място с площ 253.50 м2, представляващо ½ ид. част от ПИ № 53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв. 10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

5. Вилно място с площ от 530 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.209 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ Х, кв.11 по ПУП на в.з."Фиш-фиш");

6. Вилно място с площ от 510 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.206 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІ, кв.11 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш")

ІІ.  Общински съвет - Балчик, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал. 2 от ЗОС във връзка Решение №659 по Протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 г. за одобряване на ПУП - План за регулация на обект от първостепенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", гр. Балчик", открива процедура по принудително отчуждаване на следните поземлени имоти:

1. Вилно място с площ от 270 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.37 по кад. карта на с. Оброчище  (предходен УПИ ХVІ, кв.3 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на „Фридо" ЕООД гр. Добрич.

2. Вилно място с площ от 360 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.201 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Ренета Красимирова Полименова.

3. Вилно място с площ от 358 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.202 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХVІІІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Николинка Христова Стефанова и Тошко Христов Недев.

4.1. Вилно място с площ от 253.50 м2, представляващо ½ ид. част от ПИ № 53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Весела Александрова Власева - Банова и Вярка Борисова Власева. Пазарната оценка на имота е 40 720.00 (четиридесет хиляди седемстотин и двадесет  лева), при данъчна оценка 2177.10 лв.

4.2. Право на строеж върху 253.50 м2 представляващо ½ ид. част от ПИ №53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш") на н-ци Власи Великов Власев.

5. Вилно място с площ от 530 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.209 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ Х, кв.11 по ПУП на в.з."Фиш-фиш"), собственост на Веселин Петров Василев и Донка Атанасова Василева.

6. Вилно място с площ от 510 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.206 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІ, кв.11 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Веселин Петров Василев.

След отчуждаването, придобитите имоти, попадащи в обхвата на УПИ ХХІ-за техн. инфраструктура, кв. 10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", стават публична общинска собственост,  на основание чл.21, ал.9 от ЗОС.  

ІІІ. Общински съвет - Балчик възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително и вписване в регистъра на имотите, които подлежат на отчуждаване в съответствие с чл. 21, ал. 10 от ЗОС.   


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост във вилна зона „Фиш-фиш", за изпълнение на обект от първостепенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш" ,гр. Балчик,  със „За"- 3; „Против:- 0; „Въздържали се" - 0; гласа

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява - Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост във вилна зона „Фиш-фиш", за изпълнение на обект от първостепенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш" ,гр. Балчик,  ,  със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, други  колеги, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Искам да попитам г-н Ангелов, да обясни точно какво ще правим.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Това е свлачището в вилна зона, което  в момента е основното прекъсване на крайбрежната алея и имаме всичко направено, готов технически проект.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Но той ще струва 20 милиона, откъде ще ги вземем?

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: От Държавата, но проекта попада и в тези частни имоти, няма как да не направим интервенция защото те са на самата граница. И сега трябва да ги отчуждим и това мисля, че е вече последната стъпка за да поискаме обещаното от Държавата финансиране, защото  истината е такава, че всяка година в бюджета на МРРБ се предвиждат средства за това свлачище.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Идеята е, че ще оправим голямото свлачище между Балчик и Албена?

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Да „Фиш-фиш"-а, не е 20 милиона - 12 милиона е стойността му. Когато излезе техническият проект, защото ние правихме пред проектно проучване, сондажи, това тъй като е първостепенно минава през национален експертен съвет в МРРБ. След това възложихме технически проект, всичко е готово проекта е излязал, който също мина през национален експертен съвет, т.е. имаме разрешение. И за да можем да го реализираме, трябва да придобием собствеността върху тези имоти, защото те са частни и тогава вече ще изкараме строителното разрешение и истината е че и пред проектно проучване и техническият проект бяха финансирани от МРРБ, не са с общински средства.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Г-н Ангелов, проекта на „Геозащита" ли е или на някой външен?

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: На „Геозащита" е.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви,  колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласували" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 835: І. Общински съвет - Балчик, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.4 и т. 5 от Закона за общинската собственост във връзка с Решение № 659 по Протокол №38 от Заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 г., допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, приета с Решение № 705/23.01.2023г. на ОбС- Балчик с нов Раздел „Имоти, които Община Балчик има намерение да отчужди за реализирането на обект: "Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", гр. Балчик." и същият се допълва със следните имоти:

1. Вилно място с площ от 270 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.37 по кад. карта на с. Оброчище  (предходен УПИ ХVІ, кв.3 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

2. Вилно място с площ от 360 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.201 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

3. Вилно място с площ от 358 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.202 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХVІІІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

4.1. Вилно място с площ от 253.50 м2, представляващо ½ ид. част от ПИ № 53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

4.2. Право на строеж върху вилно място с площ 253.50 м2, представляващо ½ ид. част от ПИ № 53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв. 10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

5. Вилно място с площ от 530 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.209 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ Х, кв.11 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш");

6. Вилно място с площ от 510 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.206 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІ, кв.11 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш")

ІІ.  Общински съвет - Балчик, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал. 2 от ЗОС във връзка Решение №659 по Протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 г. за одобряване на ПУП - План за регулация на обект от първостепенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", гр. Балчик", открива процедура по принудително отчуждаване на следните поземлени имоти:

1. Вилно място с площ от 270 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.37 по кад. карта на с. Оброчище  (предходен УПИ ХVІ, кв.3 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на „Фридо" ЕООД гр. Добрич.

2. Вилно място с площ от 360 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.201 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Ренета Красимирова Полименова.

3. Вилно място с площ от 358 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.202 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХVІІІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Николинка Христова Стефанова и Тошко Христов Недев.

4.1. Вилно място с площ от 253.50 м2, представляващо ½ ид. част от ПИ № 53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Весела Александрова Власева - Банова и Вярка Борисова Власева. Пазарната оценка на имота е 40 720.00 (четиридесет хиляди седемстотин и двадесет  лева), при данъчна оценка 2177.10 лв.

4.2. Право на строеж върху 253.50 м2 представляващо ½ ид. част от ПИ №53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш") на н-ци Власи Великов Власев.

5. Вилно място с площ от 530 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.209 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ Х, кв.11 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш"), собственост на Веселин Петров Василев и Донка Атанасова Василева.

6. Вилно място с площ от 510 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.206 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІ, кв.11 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Веселин Петров Василев.

След отчуждаването, придобитите имоти, попадащи в обхвата на УПИ ХХІ-за техн. инфраструктура, кв. 10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", стават публична общинска собственост,  на основание чл.21, ал.9 от ЗОС.  

ІІІ. Общински съвет - Балчик възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително и вписване в регистъра на имотите, които подлежат на отчуждаване в съответствие с чл. 21, ал. 10 от ЗОС.   


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тридесет и четвърта точка от дневния ред Разни.

По тридесет и четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по тридесет и четвърта точка от дневния ред - Разни. Ако нямате въпроси закривам днешното Заседание на Общински съвет.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик