Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. №  УТ-2002-13/ 29.03.23 г., за одобряване на проект на ПУП - План за регулация за УПИ XI(53120.501.59), УПИ X(53120.501.60), УПИ IX(53120.501.62) и  УПИ VIII(53120.501.61), кв. 6, по ПУП на кв. "Младост", с. Оброчище, община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ VIII(53120.501.61), кв. 6, по ПУП на кв. "Младост", с. Оброчище, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм". 
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        

             


Прикачени файлове: