• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


П Р О Т О К О Л

№ № 45

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 29 юни 2023 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на Общинска администрация, първи етаж  се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 14 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 26 точки. Имате думата за изменение и допълнение на Дневния ред, г-н Ангелов заповядайте:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми  дами и господа общински съветници, оттеглям точка първа - Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода  от 01 януари 2022 г. до  31 декември  2022 година, тъй като не е пристигнал официалният доклад от Сметна палата, който трябваше до сега да е пристигнал три пъти. Това се изпраща по имейл, а то е част от решението у точка пета - Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г., тъй като читалището от Гурково няма да ходят никъде, поради болести, операции и т.н. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги самото оттегляне на точките не се гласува, Дневния ред става 24 точки, ще има промяна в Наредбата и подлагам на гласуване новия Дневен ред, което ще се извърши с вдигане на ръка:

„За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

 Благодаря ви, Дневният ред е приет.


Д н е в е н  р е д:

1. Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за  2023г., от Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Отпускане на финансови средства от бюджета на Общината, за извършване на ремонтни дейности по сградата на храм „Св.преп.Петка Търновска" в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Отпускане на финансова помощ, за извършване на довършителни ремонтни дейности по сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Предоставяне за безвъзмездно ползване за нуждите на „Медицински център I" ЕООД, кабинет №205/ офталмологичен/ и кабинет №208, за срок от 10 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобил Лада „Нива" по баланса на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Актуализация на културната програма на общината за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8.  Одобряване  на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст. "Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич,

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10.  Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  на КЗ. "Двореца", гр. Балчик, Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ - „Фотоволтаична електрическа централа 1000 kW в ПИ № 39459.12.408 по ККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, за БКТП и кабелна линия 20kW - „Трафопост тип БКТП 20/0.4kV 1250 kVA в ПИ № 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20kW от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kW    „Кранево", находящ се в ПИ № 39459.12.3 по ККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Покана за редовно общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР-БАЛЧИК"АД на 04.07.2023г. от 10:00ч. в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария" к. з. „Двореца", алея „Дамбата", конферентната зала при определен дневен ред.

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

13. Покана и дневен ред за редовно заседание на Общото събрание  на акционерите на „Тихия кът" насрочено за 13.07.2023 г., което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26 в 11.00 часа.

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

14.  Разглеждане заявление от Иван Димов Вълев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.149 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 44882.501.31 по кадастралната карта на с. Ляхово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

16. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.294 по кадастралната карта на гр. Балчик Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

17. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.298 по кадастралната карта на гр. Балчик Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

18. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Сенокос, част от ПИ№ 66250.501.550, за разполагане на маси и столове пред хранителен магазин

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Сенокос, част от ПИ№ 66250.501.550, за разполагане на маси и столове пред заведение за бързо хранене

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.83.161, за разполагане на поставяем обект за закусвалня

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

21. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 0.88 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

22. Отдаване под наем чрез публичен търг на общински недвижими имоти, публична общинска собственост със специално предназначение, медицински кабинети за лекарска дейност от общопрактикуващи лекари, предоставящи извънболнична медицинска помощ на населението.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

23. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

24. Разни.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка от дневния ред - Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за  2023г., от Община Балчик.,давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик


По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, съгласно промените в §22, от ЗИД на ДОПК дължимите месечни обезпечения и отчисления за 2023г., в размер на 677 236/шестотин седемдесет и седем хиляди  двеста тридесет и шест/лева, се разходват по решение на ОБС чрез вътрешни  компенсирани промени, за дейности свързани с управлението на отпадъци.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 , и чл.54 от ЗМСМА, и чл.54 в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет ,във връзка с §22 от ЗИД на ДОПК/ обн.ДВ,БР.100 от 2022г./, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

1. Разпределя утвърденият касов трансфер по план за дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2023г., в размер на 677 236,00 /Шестотин седемдесет и седем хиляди двеста тридесет и шест лева /, чрез приемане на вътрешно компенсирани промени между отделните видове разходи по приетата с Решение №678 от 22.12.2022г,"План сметка за разходите  по чл.66 ал.1 от ЗМДТ за 2023г., съгласно Приложение № 1.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за  2023г., от Община Балчик., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги моля да преминем в режим на  поименно гласуване на проект-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 781: На основание чл.21, ал.1, т.6, и чл.54 от ЗМСМА, и чл.54 в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, във връзка с §22 от ЗИД на ДОПК/ обн. ДВ,БР.100 от 2022г./, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

1. Разпределя утвърденият касов трансфер по план за дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2023г., в размер на 677 236,00 /Шестотин седемдесет и седем хиляди двеста тридесет и шест лева /, чрез приемане на вътрешно компенсирани промени между отделните видове разходи по приетата с Решение №678 от 22.12.2022г,"План сметка за разходите  по чл.66 ал.1 от ЗМДТ за 2023г., съгласно Приложение № 1.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Отпускане на финансови средства от бюджета на Общината, за извършване на ремонтни дейности по сградата на храм „Св.преп.Петка Търновска" в гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:По втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка е постъпила молба от св.Яков с вх.№ 23-Бч-005253 от 16.05.2023 г., предлагам следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства в размер на 25 000 лева от бюджета на общината, за пребоядисване, ремонт на покривната конструкция и смяна на подова настилка на храм „Св.преп.Петка Търновска" в град Балчик.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, г-жа Фудулова моля.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Отпускане на финансови средства от бюджета на Общината, за извършване на ремонтни дейности по сградата на храм „Св.преп.Петка Търновска" в гр. Балчик, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля имате думата  по точката, ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 782: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства в размер на 25 000 лева от бюджета на общината, за пребоядисване, ремонт на покривната конструкция и смяна на подова настилка на храм „Св.преп.Петка Търновска" в град Балчик.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред -  Отпускане на финансова помощ, за извършване на довършителни ремонтни дейности по сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

 

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила молба от Председателя на църковното настоятелство Ставрофорен иконом Стратия Александров с вх.№ 23-Бч-005555 от 25.05.2023 г., предлагам следния проект за


                                             Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства в размер на 10 000 лева, за неотложни довършителни ремонтни дейности на сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в град Балчик.

2.Средствата да бъдат отчетени в местна дейност 745 „Обредни домове и зали".         Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Отпускане на финансова помощ, за извършване на довършителни ремонтни дейности по сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в гр. Балчик , със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, колеги моля ако няма въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 783: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства в размер на 10 000 лева, за неотложни довършителни ремонтни дейности на сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в град Балчик.

2.Средствата да бъдат отчетени в местна дейност 745 „Обредни домове и зали".         Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Предоставяне за безвъзмездно ползване за нуждите на „Медицински център I" ЕООД, кабинет №205/ офталмологичен/ и кабинет №208, за срок от 10 години.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с изтичане на договор №76А/09.02.2017г. и договор №125А/08.02.2017г., предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които предоставянето за управление на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, ал.4 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение 238/27.02.2009 г., посл.изм. и доп. с Решение 531/27.02.2014 г. ОбС-Балчик/ Общински съвет Балчик:

1.Предоставя безвъзмездно за нуждите на „Медицински център I" ЕООД, ЕИК: 124 504 874, с управител д-р Яна Костадинова Дочева-Димова, медицински кабинет №205 /офталмологичен/ с площ 25,14 кв.м, находящ се в „Медицински център I" ЕООД публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., с адрес ул. "Д-р Златко Петков" №1 в гр.Балчик, за срок от 10 год.

2.Предоставя безвъзмездно за нуждите на „Медицински център I" ЕООД, ЕИК: 124 504 874, с управител д-р Яна Костадинова Дочева-Димова, медицински кабинет №208  с площ 17.44 кв.м, находящ се на 2 етаж  в „Медицински център I" ЕООД публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., с адрес ул. "Д-р Златко Петков" №1 в гр.Балчик, за срок от 10 год.

3. Задължава кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов,   колеги моля имате думата по точката, г-жо Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Предоставяне за безвъзмездно ползване за нуждите на „Медицински център I" ЕООД, кабинет №205/ офталмологичен/ и кабинет №208, за срок от 10 години , със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви,   колеги виждам, че  няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 784: На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, ал.4 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение 238/27.02.2009 г., посл.изм. и доп. с Решение 531/27.02.2014 г. ОбС-Балчик/ Общински съвет Балчик:

1.Предоставя безвъзмездно за нуждите на „Медицински център I" ЕООД, ЕИК: 124 504 874, с управител д-р Яна Костадинова Дочева-Димова, медицински кабинет №205 /офталмологичен/ с площ 25,14 кв.м, находящ се в „Медицински център I" ЕООД публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., с адрес ул. "Д-р Златко Петков" №1 в гр.Балчик, за срок от 10 год.

2.Предоставя безвъзмездно за нуждите на „Медицински център I" ЕООД, ЕИК: 124 504 874, с управител д-р Яна Костадинова Дочева-Димова, медицински кабинет №208  с площ 17.44 кв.м, находящ се на 2 етаж  в „Медицински център I" ЕООД публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., с адрес ул. "Д-р Златко Петков" №1 в гр.Балчик, за срок от 10 год.

3. Задължава кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


 

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от Дарина Пенева директор на ДГ „Веселите делфинчета" с. Кранево, за промени в Списък-Образец №1 и поименно щатно разписание за учебна 2022/2023 година, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик:


РЕШИ:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол 40 от 26.01.2023г., поради настъпили промени през учебна 2022/2023 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Петя Иванова Добрева, месторабота - ДГ „Веселите делфинчета" с. Кранево на длъжност - учител в детска градина, Маршрут с. Оброчище - с. Кранево - с. Оброчище.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2022/2023 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов,   колеги моля имате думата по точката, г-жо Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги прекратявам дебата, моля  ако няма въпроси да преминем към поименно  гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 785 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол 40 от 26.01.2023г., поради настъпили промени през учебна 2022/2023 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Петя Иванова Добрева, месторабота - ДГ „Веселите делфинчета" с. Кранево на длъжност - учител в детска градина, Маршрут с. Оброчище - с. Кранево - с. Оброчище.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2022/2023 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря колеги, продължаваме към шеста точка от дневния ред - Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобил Лада „Нива" по баланса на Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка с Вх.№ 23-Бч-005432/22.05.2023г., от Гл. инспектор Иван Иванов Началник РУ -Балчик предлагам да се бракува лек автомобил Лада „Нива" с регистрационен номер № ТХ 4050 ВХ, с отчетна стойност 2 738,00 лв, и набрана амортизация 2 464,21лв., собственост на Община Балчик.

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 1 брой движима вещ частна общинска собственост - Лада „Нива" с регистрационен номер № ТХ 4050 ВХ, с отчетна стойност 2 738,00лв, и набрана амортизация 2 464,21лв., собственост на Община Балчик.

2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането и отписването от актива на Община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов,   колеги моля имате думата по точката, г-жо Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобил Лада „Нива" по баланса на Община Балчик,, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката, ако няма въпроси моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 786: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 1 брой движима вещ частна общинска собственост - Лада „Нива" с регистрационен номер № ТХ 4050 ВХ, с отчетна стойност 2 738,00лв, и набрана амортизация 2 464,21лв., собственост на Община Балчик.

на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, на Баланса на Община Балчик.

2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането и отписването от актива на Община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред Актуализация на културната програма на общината за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в свое писмо с вх. № 94-00-1448/29.09.2022 съгражданката ни Росица Траянова отправя молба за финансова помощ във връзка със заснемането на късометражния филм "Жмичка", на който тя е сценарист и режисьор. Снимките ще бъдат на територията на община Балчик, а продуцент ще бъде "Нова филм" с подкрепата на Национален фонд "Култура". Общият бюджет на филма е 42 000 лева. В писмото се искат 7 000-лева за настаняване, изхранване и транспорт на снимачния екип. Очаква се Община Балчик да осигури посочената сума, за да може снимките да се реализират. Росица Траянова е млад творец в областта на визуалните изкуства и е носител на редица награди, приложени в споменатото писмо. Предвид горното, предлагам на Вашето внимание следното


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и писмо в вх. № 94-00-1448/29.09.2022 Общински съвет Балчик


РЕШИ:


1. Дава съгласие културната програма на Община Балчик за 2023 г., точка „Други дейности по културата" да се актуализира в увеличение със 7 000 лева. Средствата са предназначени за настаняване, изхранване и транспорт на снимачния екип, за реализиране на късометражния филм „Жмичка" на който сценарист и режисьор е Росица Траянова от гр.Балчик.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов,   колеги моля имате думата по точката, г-жо Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Актуализация на културната програма на общината за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г,, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаеря ви, колеги ако нямате въпроси преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 787: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и писмо в вх. № 94-00-1448/29.09.2022 Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие културната програма на Община Балчик за 2023 г., точка „Други дейности по културата" да се актуализира в увеличение със 7 000 лева. Средствата са предназначени за настаняване, изхранване и транспорт на снимачния екип, за реализиране на късометражния филм „Жмичка" на който сценарист и режисьор е Росица Траянова от гр.Балчик.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Одобряване  на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2117-19/ 21.03.23 г. за одобряване  на ПУП - План за регулация за o.т. № 1028а, o.т. № 1027а, o.т. № 1030а, o.т. № 1017а, o.т. № 1029а и o.т. № 720а, за УПИ XX(02508.77.107), УПИ XIX(02508.77.106), УПИ XVIII(02508.77.104), УПИ XVII(02508.77.103) с отреждане за хидрофорна станция, УПИ XVI(02508.77.102), УПИ XV(02508.77.101), УПИ XIV(02508.77.136), УПИ XIII(02508.77.99) и  УПИ XII(02508.77.98), кв. 170, за УПИ XХ(02508.77.97) УПИ XIX(02508.77.96), УПИ XVIII(02508.77.95), УПИ XVII(02508.77.94), УПИ XVI(02508.77.93), УПИ XV(02508.77.92), УПИ XIV(02508.77.91), УПИ XIII(02508.77.90), УПИ XII(02508.77.89) и  УПИ XI(02508.77.88), кв. 143, за УПИ IX(02508.77.132), УПИ VIII(02508.77.131), УПИ VII(02508.77.109) и  УПИ VI(02508.77.108) с отреждане за спортна площадка и трафопост, кв. 142 по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ XX(02508.77.107), УПИ XIX(02508.77.106), УПИ XVIII(02508.77.104), УПИ XVII(02508.77.103), УПИ XVI(02508.77.102), УПИ XV(02508.77.101), УПИ XIV(02508.77.136), УПИ XIII(02508.77.99) и  УПИ XII(02508.77.98), кв. 170, за УПИ XХ(02508.77.97) УПИ XIX(02508.77.96), УПИ XVIII(02508.77.95), УПИ XVII(02508.77.94), УПИ XVI(02508.77.93), УПИ XV(02508.77.92), УПИ XIV(02508.77.91), УПИ XIII(02508.77.90), УПИ XII(02508.77.89) и  УПИ XI(02508.77.88), кв. 143, за УПИ IX(02508.77.132), УПИ VIII(02508.77.131), УПИ VII(02508.77.109) и  УПИ VI(02508.77.108), кв. 142 по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".
            Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:            Проект-решение:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заповед № 925/ 27.07.22 за допускане изработването на ПУП-ПРЗ, решение на ОБЕСУТ в т. 11 от Протокол №2/ 23.03.2023 г.. Общински съвет Балчик:

            1. Одобрява  ПУП - План за регулация за o.т. № 1028а, o.т. № 1027а, o.т. № 1030а, o.т. № 1017а, o.т. № 1029а и o.т. № 720а, за УПИ XX(02508.77.107), УПИ XIX(02508.77.106), УПИ XVIII(02508.77.104), УПИ XVII(02508.77.103) с отреждане за хидрофорна станция, УПИ XVI(02508.77.102), УПИ XV(02508.77.101), УПИ XIV(02508.77.136), УПИ XIII(02508.77.99) и  УПИ XII(02508.77.98), кв. 170, за УПИ XХ(02508.77.97) УПИ XIX(02508.77.96), УПИ XVIII(02508.77.95), УПИ XVII(02508.77.94), УПИ XVI(02508.77.93), УПИ XV(02508.77.92), УПИ XIV(02508.77.91), УПИ XIII(02508.77.90), УПИ XII(02508.77.89) и  УПИ XI(02508.77.88), кв. 143, за УПИ IX(02508.77.132), УПИ VIII(02508.77.131), УПИ VII(02508.77.109) и  УПИ VI(02508.77.108) с отреждане за спортна площадка и трафопост, кв. 142 по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ XX(02508.77.107), УПИ XIX(02508.77.106), УПИ XVIII(02508.77.104), УПИ XVII(02508.77.103), УПИ XVI(02508.77.102), УПИ XV(02508.77.101), УПИ XIV(02508.77.136), УПИ XIII(02508.77.99) и  УПИ XII(02508.77.98), кв. 170, за УПИ XХ(02508.77.97) УПИ XIX(02508.77.96), УПИ XVIII(02508.77.95), УПИ XVII(02508.77.94), УПИ XVI(02508.77.93), УПИ XV(02508.77.92), УПИ XIV(02508.77.91), УПИ XIII(02508.77.90), УПИ XII(02508.77.89) и  УПИ XI(02508.77.88), кв. 143, за УПИ IX(02508.77.132), УПИ VIII(02508.77.131), УПИ VII(02508.77.109) и  УПИ VI(02508.77.108), кв. 142 по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте  

г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ прие -  Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик, със „За" - 2; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1; „Не гласувал" - 0;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 788: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заповед № 925/ 27.07.22 за допускане изработването на ПУП-ПРЗ, решение на ОБЕСУТ в т. 11 от Протокол №2/ 23.03.2023 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - План за регулация за o.т. № 1028а, o.т. № 1027а, o.т. № 1030а, o.т. № 1017а, o.т. № 1029а и o.т. № 720а, за УПИ XX(02508.77.107), УПИ XIX(02508.77.106), УПИ XVIII(02508.77.104), УПИ XVII(02508.77.103) с отреждане за хидрофорна станция, УПИ XVI(02508.77.102), УПИ XV(02508.77.101), УПИ XIV(02508.77.136), УПИ XIII(02508.77.99) и  УПИ XII(02508.77.98), кв. 170, за УПИ XХ(02508.77.97) УПИ XIX(02508.77.96), УПИ XVIII(02508.77.95), УПИ XVII(02508.77.94), УПИ XVI(02508.77.93), УПИ XV(02508.77.92), УПИ XIV(02508.77.91), УПИ XIII(02508.77.90), УПИ XII(02508.77.89) и  УПИ XI(02508.77.88), кв. 143, за УПИ IX(02508.77.132), УПИ VIII(02508.77.131), УПИ VII(02508.77.109) и  УПИ VI(02508.77.108) с отреждане за спортна площадка и трафопост, кв. 142 по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ XX(02508.77.107), УПИ XIX(02508.77.106), УПИ XVIII(02508.77.104), УПИ XVII(02508.77.103), УПИ XVI(02508.77.102), УПИ XV(02508.77.101), УПИ XIV(02508.77.136), УПИ XIII(02508.77.99) и  УПИ XII(02508.77.98), кв. 170, за УПИ XХ(02508.77.97) УПИ XIX(02508.77.96), УПИ XVIII(02508.77.95), УПИ XVII(02508.77.94), УПИ XVI(02508.77.93), УПИ XV(02508.77.92), УПИ XIV(02508.77.91), УПИ XIII(02508.77.90), УПИ XII(02508.77.89) и  УПИ XI(02508.77.88), кв. 143, за УПИ IX(02508.77.132), УПИ VIII(02508.77.131), УПИ VII(02508.77.109) и  УПИ VI(02508.77.108), кв. 142 по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм". На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към девета точка от дневния ред Одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст. "Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

 

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2117-15/ 08.03.23 г. и УТ-2117-15-004/ 17.05.23 г.,  за одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст. "Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич,  Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:    

                                                             Проекторешение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 675, протокол № 39 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 22.12.2022 за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 7 от Протокол № 2/ 23.03.2023 г.. Общински съвет Балчик:                     
1. Одобрява, ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст. "Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 50 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

Имот №

Трайно предназначение

Ново НТП

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчуждаване в дка

Площ отнета ДС дка

Площ за временно отчуждаване в дка

Площ с ограничение в ползването в дка

Вид собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

108.1

Земеделска територия

За местен път


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ

  3.042

  0.000

  0.000

  0.000

  0.065

Общинска публична

ОБЩИНА БАЛЧИК

108.45

Земеделска територия

За селскостопански, горски, ведомствен път


МАДЖАРЛЪКА

  0.311

  0.000

  0.000

  0.000

  0.043

Общинска публична

ОБЩИНСКИ-НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

ОБЩИНА БАЛЧИК

Общо:

  3.352

  0.000

  0.000

  0.000

  0.108
            На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема  Одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст. "Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, със „За" - 2; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;  „Не гласувал" - 1;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 789: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 675, протокол № 39 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 22.12.2022 за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 7 от Протокол № 2/ 23.03.2023 г.. Общински съвет Балчик:               
1. Одобрява, ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст. "Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 50 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

Имот №

Трайно предназначение

Ново НТП

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчуждаване в дка

Площ отнета ДС дка

Площ за временно отчуждаване в дка

Площ с ограничение в ползването в дка

Вид собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

108.1

Земеделска територия

За местен път


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ

  3.042

  0.000

  0.000

  0.000

  0.065

Общинска публична

ОБЩИНА БАЛЧИК

108.45

Земеделска територия

За селскостопански, горски, ведомствен път


МАДЖАРЛЪКА

  0.311

  0.000

  0.000

  0.000

  0.043

Общинска публична

ОБЩИНСКИ-НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

ОБЩИНА БАЛЧИК

Общо:

  3.352

  0.000

  0.000

  0.000

  0.108
На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  на КЗ. "Двореца", гр. Балчик, Община Балчик, давам думата на вносителя  на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По десета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2002-20/ 23.05.23 г. за даване на съгласие за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ 02508.7.415, ПИ 02508.7.101, ПИ 02508.7.139 и ПИ 02508.7.102 по КК на гр. Балчик, община Балчик с цел, създаване на устройствена основа във връзка с общо проектно решение за укрепване на свлачищен терен, свързано с овладяване и укрепване на свлачищен масив, прилежащ към урбанизирана зона, свързана с изграждане на дълбока пилотна система, в тази връзка с предложението за изменение се образува нов УПИ с конкретното му предназначение за „за техническата инфраструктура и геозащитни дейности",  и площ от 6999 кв. м, кв. 6, по ПУП на кз. "Двореца", гр. Балчик, община Балчик. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:       

                                                             Проекторешение:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-20/ 23.05.23 г., и чл.134, ал. 2, т.6, и становище с вх. № УТ-2002-20-001/ 30.05.23 г. от Главен Архитект на Община Балчик ОбЕСУТ г., Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за изменение на ПУП - План за регулация за ПИ 02508.7.415, ПИ 02508.7.101, ПИ 02508.7.139 и ПИ 02508.7.102, - с конкретното му предназначение за „за техническата инфраструктура и геозащитни дейности", кв. 6, по ПУП на кз. "Двореца", гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за курортно застрояване  "Ок".


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема  Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  на КЗ. "Двореца", гр. Балчик, Община Балчик, със „За" - 2; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;  „Не гласувал" - 0;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Само бих искал да попитам, това под „Ахилея" ли е?

Г-н Димитрин Димитров - зам кмет: Под „Стара къща"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли въпроси по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 790: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-20/ 23.05.23 г., и чл.134, ал. 2, т.6, и становище с вх. № УТ-2002-20-001/ 30.05.23 г. от Главен Архитект на Община Балчик ОбЕСУТ г., Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за изменение на ПУП - План за регулация за ПИ 02508.7.415, ПИ 02508.7.101, ПИ 02508.7.139 и ПИ 02508.7.102, - с конкретното му предназначение за „за техническата инфраструктура и геозащитни дейности", кв. 6, по ПУП на кз. "Двореца", гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за курортно застрояване  "Ок".


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ - „Фотоволтаична електрическа централа 1000 kW в ПИ № 39459.12.408 по ККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, за БКТП и кабелна линия 20kW - „Трафопост тип БКТП 20/0.4kV 1250 kVA в ПИ № 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20kW от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kW    „Кранево", находящ се в ПИ № 39459.12.3 по ККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2025-1/ 18.05.23 г. Заявителя желае да бъде допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ - „Фотоволтаична електрическа централа 1000kW в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", за БКТП и кабелна линия 20kV - „Трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево", находящ се в ПИ 39459.12.3 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", в тази връзка се налага допускане изработването ПУП-ПП на кабелна линия от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево" находящ се в ПИ 39459.12.3, до трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии.         
            Общата дължина на проектното трасе е приблизително 198 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

 

         
            Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

           
           
                                           Проекто-решение:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 150, ал. 6, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо възлагането и изработване на  ПУП-ПП на кабелна линия от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево" находящ се в ПИ 39459.12.3, до трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ - „Фотоволтаична електрическа централа 1000kW в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", за БКТП и кабелна линия 20kV - „Трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево", находящ се в ПИ 39459.12.3 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", съгласно заявление с регистрационен индекс и дата УТ-2025-1/ 18.05.23, в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище вх. № УТ-2025-1-001/ 06.06.23 г. от Главен Архитект на Община Балчик:          
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на  ПУП-ПП на кабелна линия от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево" находящ се в ПИ 39459.12.3, до трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект. 
2. Дава разрешение за допускане изработване на ПУП-ПП на кабелна линия от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево" находящ се в ПИ 39459.12.3, до трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ - „Фотоволтаична електрическа централа 1000kW в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", за БКТП и кабелна линия 20kV - „Трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево", находящ се в ПИ 39459.12.3 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", Общата дължина на проектното трасе е приблизително 198 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):    

 

         
3. Предлага Кмета на Общината да издаде заповед по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за допускане на комплексен проект по т.1..          
4. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
5. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
6. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.  Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; 
             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

            Приложение: съгласно текста.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема  Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ - „Фотоволтаична електрическа централа 1000 kW в ПИ № 39459.12.408 по ККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, за БКТП и кабелна линия 20kW - „Трафопост тип БКТП 20/0.4kV 1250 kVA в ПИ № 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20kW от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kW    „Кранево", находящ се в ПИ № 39459.12.3 по ККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добричсъс „За" - 2; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;  „Не гласувал" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ако няма въпроси моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 791: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 150, ал. 6, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо възлагането и изработване на  ПУП-ПП на кабелна линия от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево" находящ се в ПИ 39459.12.3, до трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ - „Фотоволтаична електрическа централа 1000kW в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", за БКТП и кабелна линия 20kV - „Трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево", находящ се в ПИ 39459.12.3 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", съгласно заявление с регистрационен индекс и дата УТ-2025-1/ 18.05.23, в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище вх. № УТ-2025-1-001/ 06.06.23 г. от Главен Архитект на Община Балчик: 1.Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на  ПУП-ПП на кабелна линия от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево" находящ се в ПИ 39459.12.3, до трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект. 
2. Дава разрешение за допускане изработване на ПУП-ПП на кабелна линия от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево" находящ се в ПИ 39459.12.3, до трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ - „Фотоволтаична електрическа централа 1000kW в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", за БКТП и кабелна линия 20kV - „Трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево", находящ се в ПИ 39459.12.3 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", Общата дължина на проектното трасе е приблизително 198 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):    

 

         
3. Предлага Кмета на Общината да издаде заповед по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за допускане на комплексен проект по т.1..          
4. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
5. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
6. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.        
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; 
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, понеже следващите две точки аз съм вносител, ще помоля г-н Жечев да води заседанието.


Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Покана за редовно общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР-БАЛЧИК"АД на 04.07.2023г. от 10:00ч. в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария" к. з. „Двореца", алея „Дамбата", конферентната зала при определен дневен ред., давам думата на г-н  Николай Колев - председател на ОбС:

 


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, с регистрирана на покана с вх. №128/02.06.2023 г. в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик покана,  съветът на директорите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК", със седалище - гр. Добрич, и адрес на управление: гр. Балчик 9600, ул. „Пирин" № 21, с ЕИК 124664053, на основание чл. 223 от ТЗ, е свикал редовно Общо събрание на акционерите на 04.07.2023г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария", к. з. Двореца" алея „Дамбата" конферентната зала. Съдържащия се дневен ред в поканата предвижда общото събрание да премине при следния дневен ред и да се приемат следните предложени от Съвета на директорите решения:

1.              Вземане на решение за одобряване на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството.

  • Проект за решение:

„Одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството."

2.               Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор на Дружеството.

  • Проект за решение:

„Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова № 0340, адрес за контакт: Балчик, ул. Г. Бенковски, 21, телефон: 057973630 факс: 057973630, мобилен: 0888325779, e-mail: odita@mail.bg

С изключение на решенето по т. 2 от определеният в поканата дневен ред и предвид разпоредбата на чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, се въвежда изискване, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които същата е съдружник или акционер, да получат изрично решение на Общински съвет - Балчик, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси.

В изпълнение на горепосоченият нормативен акт, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                             Проект!


РЕШЕНИЕ


1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД, със седалище - гр. Добрич, и адрес на управление: гр. Балчик 9600, ул. „Пирин" № 21, с ЕИК 124664053, на основание чл. 223 от ТЗ, е свикал редовно Общо събрание на акционерите на 04.07.2023г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария", к з .Двореца" алея „Дамбата" конферентната зала, а при при липса на кворум на същата дата в 12.00 ч.,  което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството."

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова N9 0340, адрес за контакт: Балчик, ул. Г. Бенковски, 21, телефон: телефон: 057973630 факс: 057973630, мобилен: 0888325779, e-mail: odita@mail.bg

Приложение: Покана за Общо събрание.

Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбСБлагодаря ви господин Колев,г-н Атанасов заповядайте;

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Имам един въпрос към вносителя на проект-решението, г-н Колев откъде идва това предложение кой общински съветник ще представлява Община Балчик? Мисля, че трябва да е някой от Комисията по финанси, в крайна сметка се разглежда годишен бюджет --това е моето мнение, как го избрахте този представител. Нищо лично към колегата.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: До сега е бил на всички предходни общи събрания и затова реших да спазя традицията - нямам нищо напротив тук в зала да се предложи някой друг.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Аз само да отбележа, нямам нищо против  да не останете с грешно впечатление и затова попитах защо не е член на комисията по финанси, защото е редно когато преключи едно такова заседание - събрание общо да бъдем уведомени как е протекло и какви са финансовите резултати на въпросното дружество, крайна сметка касае Община Балчик.

Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбСГ-н Станоев имате думата:

Г-н  Илиян  Станоев - общински съветник: Г-н Председател аз наистина считам, че въпроса, който засегна г-н Атанасов е много важен. Защото отговора, който даде Председателя е меко казано незадоволителен и не ми хареса лично на мен. По търадиция, ще избираме представител - то по тази традиция трябва да избираме и тези, кото ги пращаме на екскурзии в чужбина. И аз считам уважаеми г-н Председател, че вашият метод на избор не е правилен, защото би следвало да съберете Председателския съвет, съберете го по тези важни въпроси и да чуете всички групи в Общинския съвет какво е мнението мим и тогава да правите избори. Съжелявам, че сте накрая на мандата, но научете се поне на края на мандата  може да ви се наложи и за напред да ви потрябва. Така, че отговора, който дадохте лично мен не ме задоволява и би следвало да използвате всички възможности на Правилника - да събирате този Председателски съвет и да решавате такива важни въпроси и аз считам, че колегата е прав да е от Комисията по финанси, защото там се разглеждат всички финансови отчети и нищо лично и аз срещу колегата Лафазански. Благодаря.

Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбСБлагодаря ви, г-н Станоев, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Аз абсолютно ще се съглася с двамата колеги и нека колегите присъстващи в момента нека направим един бърз избор за представител, финаннсовият доклад вече е пристигнал, предварително са решени по кои точки как да се гласува. На практика ролята на представителя на Общината е нищожна, ако мога така да кажа, но е правилно да бъде избран смятам, от мнозинство от Общински съвет.   

Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбСБлагодаря ви, колеги по принцип имате правото да направите предложения , това е само едно предложение което го прави вносителя Колев, можем да направил предложения и да направим избор, но дано има и друг желаещ, защото трябва да желае да присъства. Имате думата г-н Станоев:

Г-н  Илиян  Станоев - общински съветник: Аз предлагам председателя на Бюджетната комисия  - г-жа Сияна Фудулова и би следвало да не избяга от отговорност, защото е председател на Бюджетната комисия и би следвало тя поеме тази отговорност.

Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбСБлагодаря ви, има така направено второ предложение....

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Не можем да гласуваме, преди да сме получили съгласие от предложеният кандидат.

Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбСБлагодаря ви,  г-жо Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Да се върнем на ниво разговора на Общинския съвет, благодаря за поверената отговорност от г-н Станоев, но аз мисля че е редно да преминем към докладната, която е внесена от г-н Колев и да гласуваме неговото предложение.

Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбС: Правите си отвод?

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Да  и ПКБФЕЕ приема - Покана за редовно общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР-БАЛЧИК"АД на 04.07.2023г. от 10:00ч. в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария" к. з. „Двореца", алея „Дамбата", конферентната зала при определен дневен ред, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбС: Благодаря ви, колеги моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Въздържал се"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Не гласувал"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1; „Не гласували" -1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 792: Общински съвет Балчик:

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД, със седалище - гр. Добрич, и адрес на управление: гр. Балчик 9600, ул. „Пирин" № 21, с ЕИК 124664053, на основание чл. 223 от ТЗ, е свикал редовно Общо събрание на акционерите на 04.07.2023г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария", к з .Двореца" алея „Дамбата" конферентната зала, а при липса на кворум на същата дата в 12.00 ч.,  което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството."

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова N9 0340, адрес за контакт: Балчик, ул. Г. Бенковски, 21, телефон: телефон: 057973630 факс: 057973630, мобилен: 0888325779, e-mail: odita@mail.bg


Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Покана и дневен ред за редовно заседание на Общото събрание  на акционерите на „Тихия кът" насрочено за 13.07.2023 г., което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26 в 11.00 часа., давам думата на г-н  Г-н Николай Колев - председател на ОбС:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, с регистрирана покана  с вх. №142/14.06.2023 г. в деловодството на Общински съвет-гр. Балчик,  съвета на директорите на "ТИХИЯ КЪТ" АД ни уведомява, за свикано редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, сред които и община Балчик, на 13.07.2023 година в 11.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26.

Съдържащия се дневен ред в поканата предвижда общото събрание да премине при следния дневен ред и да се приемат следните предложени от Съвета на директорите решения:

1.                      Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2022 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Предложение за решение: Общото
събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

2.                      Приемане на решение за отнасяне на финансовия резултат на дружеството за 2022г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА
печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 25 704,59 лева да се отнесе - в неразпределена печалба;

3.                      Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.;

4.                      Определяне на допълнително възнаграждението на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; Предложение за решение: - Общото събрание ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г. в общ размер на 6 000, 00 лева.

5.                      Избор на регистриран одитор за 2023 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Приморски клуб" ЕАД ИЗБИРА Одиторски дружество „Приморска одиторска компания" ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев" №104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под №086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

С изключение на решенето по т. 5 от определеният в поканата дневен ред, по всяка от точки 1 до 4, разпоредбата на чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, въвежда изискване, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, да получат изрично решение на Общински съвет - Балчик, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси.

Съгласно Чл. 20, т. 1 от горепосоченият нормативен акт Представителите на общината в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, предлагат за одобрение от Общинския съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление. Поради липса на постъпили конкретни варианти на решения от представителя на Община Балчик, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                               Проект!


                                                РЕШЕНИЕ:


1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 13.07.2023 година в 10.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 28.07.2023 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.";

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 25 704,59 лева да се отнесе - в неразпределена печалба";

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.";

- По т.4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г. в общ размер на 6 000, 00 лева".

- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството, а именно „Общото събрание на акционерите на „Приморски клуб" ЕАД ИЗБИРА Одиторски дружество „Приморска одиторска компания" ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев" №104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под №086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г."

Приложение: Покана за РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД година, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 2, в 10.00 часа, ведно с материали към същата.


Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбСБлагодаря ви господин Колев, колеги моля имате думата  по точката,  г-жо Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Покана и дневен ред за редовно заседание на Общото събрание  на акционерите на „Тихия кът" насрочено за 13.07.2023 г., което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26 в 11.00 часа.,  със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Атанас Жечев- водещ  на Заседанието на ОбС: Благодаря ви, колеги преминаваме  към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Не гласувал"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласували" -1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 793: Общински съвет - Балчик:

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 13.07.2023 година в 10.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 28.07.2023 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.";

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 25 704,59 лева да се отнесе - в неразпределена печалба";

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност
членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.";

- По т.4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г. в общ размер на 6 000, 00 лева".

- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството, а именно „Общото събрание на акционерите на „Приморски клуб" ЕАД ИЗБИРА Одиторски дружество „Приморска одиторска компания" ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев" №104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под №086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г."


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Жечев,  колеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - Разглеждане заявление от Иван Димов Вълев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.149 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-2/27.04.2023 г. от Иван Димов Вълев от гр. Варна, за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в м. „Поляните", село Кранево. Иван Димов Вълев е собственик на поземлен имот в м. "Поляните", с. Кранево с площ от 1200 м2, съгласно Нотариален акт №83, том VІІ, дело 1091 от 08.08.2011 г. на Служба по вписванията при РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 39459.506.149 по кадастралната карта на с. Кранево, целия с площ от 1606 м2. Във връзка със заявленията за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 406 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното


                                           Проект - решение:  


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-2/27.04.2023 г., Общински съвет - Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Иван Димов Вълев по отношение на ПИ № 39459.506.149 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 1606 м2, като заявителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 406 м2 (четиристотин и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5014/09.05.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 16088.00 лв. (шестнадесет хиляди осемдесет и осем лева).  

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо  Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Разглеждане заявление от Иван Димов Вълев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.149 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик,,  със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 794: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-2/27.04.2023 г., Общински съвет - Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Иван Димов Вълев по отношение на ПИ № 39459.506.149 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 1606 м2, като заявителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 406 м2 (четиристотин и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5014/09.05.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 16088.00 лв. (шестнадесет хиляди осемдесет и осем лева).  

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред -  Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 44882.501.31 по кадастралната карта на с. Ляхово, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3012-2/11.04.2023 г. от Гюрсел Февзиев Хасанов от с. Ляхово, за придобиване право на собственост върху общински  имот - дворно място, представляващо ПИ № 44882.501.31 по кадастралната карта на с. Ляхово. Гюрсел Хасанов е собственик на законно построена сграда в имота, видно от Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията при РС - Балчик под №146, том ІІ, дело 310/28.03.2023 г. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет.

В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2023 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                              

                                                       проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-2/11.04.2023 г., одобрява пазарна оценка в размер на 7 948.00 лв. (седем хиляди деветстотин четиридесет и осем лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.501.31 по кадастралната карта на с. Ляхово (УПИ ХІІ, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, общ. Балчик), с площ от 1 161 м2 (хиляда сто шестдесет и един квадратни метра), актуван с АОС № 5015/16.05.2023 г., на собственика на законно построена върху него сграда Гюрсел Февзиев Хасанов. 

2. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Ляхово, община Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 44882.501.31 по кадастралната карта на с. Ляхово,  със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 795: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-2/11.04.2023 г., одобрява пазарна оценка в размер на 7 948.00 лв. (седем хиляди деветстотин четиридесет и осем лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.501.31 по кадастралната карта на с. Ляхово (УПИ ХІІ, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, общ. Балчик), с площ от 1 161 м2 (хиляда сто шестдесет и един квадратни метра), актуван с АОС № 5015/16.05.2023 г., на собственика на законно построена върху него сграда Гюрсел Февзиев Хасанов. 

2. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Ляхово, община Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.294 по кадастралната карта на гр. Балчик; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

 

 

По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2023 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

       проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2804/22.02.2007 г., представляващ незастроен УПИ ХІV-294, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.294 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 457 м2 (четиристотин петдесет и седем квадратни метра);  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 226.00 лв. (единадесет хиляди двеста двадесет и шест лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга, при  данъчна оценка на имота 8 123.20 лв.;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.294 по кадастралната карта на гр. Балчик,  със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 796: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2804/22.02.2007 г., представляващ незастроен УПИ ХІV-294, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.294 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 457 м2 (четиристотин петдесет и седем квадратни метра);  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 226.00 лв. (единадесет хиляди двеста двадесет и шест лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга, при  данъчна оценка на имота 8 123.20 лв.;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред   Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.298 по кадастралната карта на гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 


По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2023 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

       проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2800/22.02.2007 г., представляващ незастроен УПИ ХVІІІ-298, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.298 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 436 м2 (четиристотин тридесет и шест  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 710.00 лв. (десет хиляди седемстотин и десет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга, при  данъчна оценка на имота 7 749.90 лв.;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.298 по кадастралната карта на гр. Балчик, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" -0;  „ Не гласувал" - 0;

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Това в кой район е, до парка горе ли?

 Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: До стадиона горе.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 797: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2800/22.02.2007 г., представляващ незастроен УПИ ХVІІІ-298, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.298 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 436 м2 (четиристотин тридесет и шест  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 710.00 лв. (десет хиляди седемстотин и десет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга, при  данъчна оценка на имота 7 749.90 лв.;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Сенокос, част от ПИ№ 66250.501.550, за разполагане на маси и столове пред хранителен магазин, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх.№23-Бч-002789/06.03.2023 г. от „Феникс пласт" ЕООД с искане да бъде наета площ от 25 кв. м пред хранителен магазин, находящ се в с. Сенокос, за период от 3 години. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 25 кв. м. пред хранителен магазин, част от ПИ№ 66250.501.550 по кадастрална карта на с. Сенокос, за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност, за срок от 3 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 25 кв. м. в размер на 286.50 лв. /двеста осемдесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 4, Дейност 5 „Други" .

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Сенокос.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  обсъди Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Сенокос, част от ПИ№ 66250.501.550, за разполагане на маси и столове пред хранителен магазин, - и го остави за обсъждане на 29.06.2023г заседание на ОбС. със „За" - 1 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" -2;  „ Не гласувал" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Ако може председателя или който е гласувал „Въздържал се" да обяснят мотивите, защото аз все пак искам да се запозная и разбера, за мен е изключително важно мнението на бюджетната комисия.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСДавам думата на председателя на комисията, г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Благодаря г-н Председател, разбирам интереса на г-н Станоев към бюджетна комисия, по време на комисията присъства кмета на село Сенокос, който изрази своето становище по отношение на исканото за отдаване под наем. Тъй като в момента част от членовете на комисията не можаха да вземат решение и затова резултата от гласуването е такова.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСГ-н Атанасов, моля:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Предлагам да дадем думата на кмета на сенокос, за да разберем какви са неговите аргументи и има нещо , което ние не  знаем.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСЗаповдайте г-н  Георгиев:

Г-н  Красимир Георгиев - кмет на с.Сенокос: Уважаеми г-н Ангелов, г-н Колев,  г-да общински съветници, ние към момента им отдаваме тротоарна площ на въпросният магазин и повече пари влизат в хазната, отколкото дадените 286.50лв. Аз предложих да го направим 900.00лв. годишна наемна цена.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Чакайте малко, аз нищо не разбрах - в момента има човек там и плаща  300.00 образно казано ....добре 120.00лв. И в момента предложението е 286.50лв. т.е. ние му вдигаме два пъти, сега в момента кмета иска да му го вдигнем осем пъти...? В момента плаща 120.00 на месец..така ли

Г-н Николай Колев - председател на ОбСВ момента предложението 286.50 лева на година.

Г-н Симеон Господинов  - общински съветник:  Какво беше вашето предложение г-н Георгиев?

Г-н  Красимир Георгиев - кмет на с.Сенокос:  900.00лв. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС...на година! Изчислено по Тарифата. Г-н Ангелов моля:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Може да ми се разсърди кмета на Сенокос, но тъй като магазина е собственост на бившата кандидатка за кмет ...извинявай, минали са четири години, нека да забравим тези неща...към момента те плащаха...все едно, че всеки ден наемат - 2.00лв.кв.м., но аз нямам нищо напротив както и други наематели и те да си наемат.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 798: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 25 кв. м. пред хранителен магазин, част от ПИ№ 66250.501.550 по кадастрална карта на с. Сенокос, за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност, за срок от 3 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 25 кв. м. в размер на 286.50 лв. /двеста осемдесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 4, Дейност 5 „Други" .

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Сенокос.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Сенокос, част от ПИ№ 66250.501.550, за разполагане на маси и столове пред заведение за бързо хранене, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


 

По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх.№23-Бч-002790/06.03.2023 г. от „Каня 94" ЕООД с искане да бъде наета площ от 25 кв. м пред скара за бързо хранене, находящ се в с. Сенокос, за период от 3 години. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 25 кв. м. пред скара за бързо хранене, част от ПИ№ 66250.501.550 по кадастрална карта на с. Сенокос, за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност, за срок от 3 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 25 кв. м. в размер на 286.50 лв. /двеста осемдесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 4, Дейност 5 „Други" .

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Сенокос.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  обсъди  - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Сенокос, част от ПИ№ 66250.501.550, за разполагане на маси и столове пред заведение за бързо хранене -и го остави за обсъждане на 29.06.2023г заседание на ОбС.. със „За" - 1 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" -2; 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви,  колеги имате думата по точката, ако няма въпроси моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 799: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 25 кв. м. пред скара за бързо хранене, част от ПИ№ 66250.501.550 по кадастрална карта на с. Сенокос, за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност, за срок от 3 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 25 кв. м. в размер на 286.50 лв. /двеста осемдесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 4, Дейност 5 „Други" .

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Сенокос.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.83.161, за разполагане на поставяем обект за закусвалня, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 


По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх.№23-Бч-005172/12.05.2023 г. от „ИВЕТ 2023" ЕООД с искане да бъде наета площ от 25 кв. м, находяща се в гр.Балчик, за период от 5 години. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 25 кв. м., част от ПИ№ 02508.83.161 по кадастрална карта на гр.Балчик, за разполагане на поставяем обект за закусвалня, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 25 кв. м. в размер на 244.50 лв. /двеста четиридесет и четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 2, Дейност 5 „Заведения за обществено хранене, бюфети.

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Балчик, част от ПИ№ 02508.83.161, за разполагане на поставяем обект за закусвалня, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" -0; 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги имате думата по точката, ако няма въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 800: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 25 кв. м., част от ПИ№ 02508.83.161 по кадастрална карта на гр.Балчик, за разполагане на поставяем обект за закусвалня, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 25 кв. м. в размер на 244.50 лв. /двеста четиридесет и четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 2, Дейност 5 „Заведения за обществено хранене, бюфети.

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 0.88 кв.м, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка със заявление с вх. №23-БЧ-006311/16.06.2023 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична, общинска  собственост поземлен имот:

т.1.1. част от ПИ № 02508.69.30 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно- информационен елемент с площ 0.44 кв.м.

т.1.2. част от ПИ№ 02508.55.6 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно - информационен елемент с площ 0.44 кв.м. за срок от 3 год. / три години/ чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1

по.т.1.1- 21.45 лв /двадесет и един лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС;

по т.1.2 -  21.45 лв / двадесет и един лева и четиридесет и пет стотинки / без ДДС;

3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

 4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

 5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 0.88 кв.м., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" -0; 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата, г-н Господинов:

Г-н Симеон Симеонов - общински съветник:  Не е точно в тази връзка, обаче аз имам следният въпрос - дали някой в Общината следи, дали навсякъде поставените табели с изключение на тези, които се регулират пътищата, имам чувството че има много нерегламентирани надписи. 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Премахваме ги, пак ги слагат ..и така отново махаме и те пак ги слагат.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата, моля ако няма въпроси да преминем към поименно гласуване на проекта:11. Атанас Жечев Георгиев                               „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 801: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична, общинска  собственост поземлен имот:

т.1.1. част от ПИ № 02508.69.30 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно- информационен елемент с площ 0.44 кв.м.

т.1.2. част от ПИ№ 02508.55.6 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно - информационен елемент с площ 0.44 кв.м. за срок от 3 год. / три години/ чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1

по.т.1.1- 21.45 лв /двадесет и един лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС;

по т.1.2 -  21.45 лв / двадесет и един лева и четиридесет и пет стотинки / без ДДС;

3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

 4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

 5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред - Отдаване под наем чрез публичен търг на общински недвижими имоти, публична общинска собственост със специално предназначение, медицински кабинети за лекарска дейност от общопрактикуващи лекари, предоставящи извънболнична медицинска помощ на населението, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По двадесет и втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпиха Заявление от д-р Г. Ненова, наш вх. №23-БЧ-004770/28.04.2023 г. и последващо такова от д-р Я. Дочева - управител на „МЦ I - Балчик" ЕООД, с които се настоява наемането на лекарски кабинети от общопрактикуващия лекар д-р Г. Ненова  да е при наемна цена в размер на 10 на сто от наемната цена, определена от ОбС Балчик с местна наредба по реда на ЗОС. Излагат се аргументи в тази връзка, включително, че предходно д-р Ненова е имала сключен договор за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост - лекарски кабинет в сградата на „МЦ I - Балчик" ЕООД по такива преференциални условия. Излага се още, че в качеството си на медицински специалист, осъществява извънболнична помощ в това заведение, а и в сгради на Здравни служби (Бивши здравни селски участъци) при села на територията на общината, още от 05.06.2000 г. В заявленията, подадени до кмета на Община Балчик е приложено копие служебна бележка Рег. Индекс №90-00-4/07.04.2023 г., издадена от И.Д. на Районната здравноосигурителна каса, с която се удостоверява, че д-р Галина Ненова Атанасова, рег. № на ЛЗ 0803111017 има сключен договор с РЗОК - Добрич от 05.06.2000 г. Д-р Ненова предоставя към момента извънболнична медицинска помощ в нает медицински кабинет в „МЦ 1" ЕООД, съгласно Договор №708/20.12.2021 г. след проведен публичен търг с тайно наддаване на част от общински имот - публична общинска собственост, проведен след решение на ОбС Балчик по общия ред. В същото време, упражнява извънболнична медицинска помощ и в помещение - медицински кабинет в Здравна служба (Бивш селски участък) с. Дропла при валидно сключен договор за наем на общинския имот. Предоставяла е извънболнична медицинска помощ и в помещение - медицински кабинет в Здравна служба /(Бивш селски участък) с. Сенокос. Срокът на договора за наем към настоящия момент там е изтекъл и наемът преустановен.

В същото време, с действащ Договор за наем №402/14.08.2019 г. д-р Георги Генчев Вичев  („Сокол 2012 - АИППМП" ЕООД) - също общопрактикуващ лекар и наемател след проведен конкурс за отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, находящ се в „МЦ I - Балчик" ЕООД предоставя извънболнична медицинска помощ. В Решение №584, Протокол №41/13.06.2019 г. на ОбС - Балчик, с което е дадено съгласие на ОбС Балчик провеждането на неприсъствения конкурс е утвърдена наемна цена в размер 10 на сто от наемната цена, определена от ОбС Балчик с местна наредба по реда на ЗОС/.. Предоставял  е извънболнична медицинска помощ преди 2019 г. в селата (в Здравна служба с. Дропла, срокът на договора изтекъл и кабинетът към настоящия момент не е „пренает").

С Решение №763, Протокол №43/27.04.2023 г. Общински съвет - Балчик е дал съгласие за отдаване под наем на медицински кабинет в Здравна служба с. Оброчище, за 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване. В резултат на провеждането му не се е явил желаещ участник. Процедурата е прекратена поради липсата на интерес и в крайна сметка кабинетът не е отдаден. Предходно този медицински кабинет е бил нает от д-р Балева - също общопрактикуващ лекар, предоставящ извънболнична медицинска  помощ ИППМП в селото.

Всички общопрактикуващи лекари, упражняващи извънболнична медицинска помощ на населението в общината са дългогодишно извършващи тази дейност.

            Намирам за уместно и целесъобразно, да се унифицират подходът и практиката в ценообразуването на началната наемна цена на отдаваните с решение на ОбС общински имоти и части от имоти - специализирани помещения за здравни и медицински цели /медицински кабинети/, наемани от лекари, предоставящи извънболнична медицинска помощ с оглед туширането на ненужно напрежение между тях и основно за мотивиране общопрактикуващите лекари на територията на общината, осъществяващи индивидуална практика за първична медицинска помощ и произтичащият от това социален ефект в грижа за населението.

            Поради отдалечеността, трудната достъпност, разпръснатостта и малкия брой обслужвани лица в малките населени места (селата при Община Балчик), интереса от страна на лекари, стоматолози, медицински лице въобще, е и без това твърде слаб и стихващ. Осигуряването на медицинското обслужване на населението там е силно затруднено, а в същото време достатъчно приоритетно и необходимо. Не се наблюдава голям „наплив" и многобройност на медицински специалисти и кадри в общината като цяло и в „МЦ I - Балчик" ЕООД, в „МБАЛ - Балчик" ЕООД, характерно по ред обективни причини за малките градове в национален план, изобщо в България. Приоритетно следва да е, и за Община Балчик - е, запазването на наличните и дългогодишни медицински специалисти при мотивиране с повишаване или поне задържане интереса към медицинските практики да продължат да осъществяват необходимата за населението медицинска помощ и доставяне на адекватна медицинска грижа в малките населени места, при намаляващия брой население, което е в унисон с принципа на целесъобразното управление на общинските имоти, залегнал в нормата на чл. 11 ЗОС, а именно - „в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин".

            Към настоящия момент, посочените обекти - имоти/части от имоти, публична общинска собственост, представляващи медицински кабинети, не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет. Обектите отговарят на действащите нормативни и технически изисквания, и СА със съответното специфично предназначение - за осъществяване на медицинска дейност в тях.

Предвид тези аргументи и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам Общински Съвет - Балчик, да вземе следното


РЕШЕНИЕ:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, ОТМЕНЯ:

Решение №399, Протокол №25/14.09.2021 г. на ОбС - Балчик, с което е дадено съгласие за отдаване под наем след провеждане на търг с тайно наддаване, на  част от общински имот - публична общинска собственост - медицински кабинет №221 с площ 24 кв. м. на втори етаж и 1/7 манипулационна №102, №103, №109, №110, всяка с площ 18.5 кв. м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, находящи се в „Медицински Център I - Балчик" ЕООД, д-р „Зл. Петков" №1, актувани с АПОС №217/22.02.1999 г. и е утвърдена начална годишна наемна цена от 697.68 лв без ДДС.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 ЗОС

ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публичен търг по реда на глава седма, раздел първи от действащата Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС - Балчик, за срок от 5 години на следните имоти/части от имоти, публична общинска собственост, представляващи специализирани помещения - медицински кабинети за лекарска помощ, както следва:

2.1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м. на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни №102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,5 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, гр. Балчик, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

-Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 133.99 лв. /сто тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2, Дейност 3.

2.2.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния общински имот: помещение с площ 70 м2, представляващо част от Здравна служба, находяща се в с.Сенокос /обособена част от сграда с идентификатор № 66250.501.406.3 по кадастралната карта на с.Сенокос/, актувано с АОС №372/2000г., .,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

-Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 271.32 лв. /двеста седемдесет и един лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 4, Дейност

2.3.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: Помещение /лекарски кабинет № 1/  с площ 12.00 кв.м, манипулационна № 1 с площ 9.04 кв.м, 1/3 от чакалня с площ 3.48 кв.м / обща площ 10.44 кв.м/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 кв.м / обща площ 5.77 кв.м/ всичко с площ 26.44 кв.м, находящи се в "Здравна служба" с. Дропла- публична общинска собственост, актуван с АОС № 361/03.02.2000г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

- Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 102.48 лв. /сто и два лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 4, Дейност 3.

2.4.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: лекарски кабинет № 223 с площ 24 кв.м на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18.50 кв.м , разположени на 1-ви и 2-ри етаж с обща площ: 34.57 кв.м. Находящи се   в" МЦ І" ЕООД, ул. " Златко Петков" № 1,гр. Балчик,  представляващ част от ПИ № 02508.82.2,  актуван с АОС  № 217 от 1999г., за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

-Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 133.99 лв. /сто тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2, Дейност 3.

2.5.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: 2 бр. медицински кабинети с обща площ 29.50 кв. м., ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с обща площ 39.40 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

-Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 96.12 лв. /деветдесет и шест лева и дванадесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3, Дейност 3.

3. До участие в тръжните процедури се допускат кандидати, които:

3.1.Спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност;

3.2.Представят диплома за завършено висше медицинско образование и документ, удостоверяващ наличие на сключен договор с РЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема засягащи съответното селище, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище, с. Сенокос и с. Дропла.

6.Възлага на кмета на Община Балчик да организира изпълнението на решението.


Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Проблема накратко е такъв: Знаете Джипи-тата, всички лекари плащаха 10% от реалния наем по член от Закона за лечебните заведения, обаче след една препоръка от Сметна палата вклщчително, която беше до Областния, ми казаха, че тези които нямат права - т.е. не са работели 1999г. при преобразуването нямат право на такъв наем. И в един момент д-р Бякиров каза, че работел към болницата,  заради Оброчище д-р Ненова доказа също, че е имала договор със Здравна каса и освен това да си кажем честно аз съм съгласен на всички лекари да им направим каквито и да е отстъпки, защото имаме огромен проблем с кадрите...... ако не го знаете и огромен проблем с обслужването на хората особено по селата. И затова приемаме доводите и предлагаме тези Джипита - д-р Ненова и д-р Вичев също да плащат 10% от дължимите наеми. Това са лекарите, които обслужват селата на територията на Община Балчик - Оброчище, Дропла , Сенокос.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  - Отдаване под наем чрез публичен търг на общински недвижими имоти, публична общинска собственост със специално предназначение, медицински кабинети за лекарска дейност от общопрактикуващи лекари, предоставящи извънболнична медицинска помощ на населението., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" -0; 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 802: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, ОТМЕНЯ:

Решение №399, Протокол №25/14.09.2021 г. на ОбС - Балчик, с което е дадено съгласие за отдаване под наем след провеждане на търг с тайно наддаване, на  част от общински имот - публична общинска собственост - медицински кабинет №221 с площ 24 кв. м. на втори етаж и 1/7 манипулационна №102, №103, №109, №110, всяка с площ 18.5 кв. м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, находящи се в „Медицински Център I - Балчик" ЕООД, д-р „Зл. Петков" №1, актувани с АПОС №217/22.02.1999 г. и е утвърдена начална годишна наемна цена от 697.68 лв без ДДС.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 ЗОС

ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публичен търг по реда на глава седма, раздел първи от действащата Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС - Балчик, за срок от 5 години на следните имоти/части от имоти, публична общинска собственост, представляващи специализирани помещения - медицински кабинети за лекарска помощ, както следва:

2.1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м. на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни №102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,5 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, гр. Балчик, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

-Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 133.99 лв. /сто тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2, Дейност 3.

2.2.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния общински имот: помещение с площ 70 м2, представляващо част от Здравна служба, находяща се в с.Сенокос /обособена част от сграда с идентификатор № 66250.501.406.3 по кадастралната карта на с.Сенокос/, актувано с АОС №372/2000г., .,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

-Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 271.32 лв. /двеста седемдесет и един лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 4, Дейност

2.3.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: Помещение /лекарски кабинет № 1/  с площ 12.00 кв.м, манипулационна № 1 с площ 9.04 кв.м, 1/3 от чакалня с площ 3.48 кв.м / обща площ 10.44 кв.м/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 кв.м / обща площ 5.77 кв.м/ всичко с площ 26.44 кв.м, находящи се в "Здравна служба" с. Дропла- публична общинска собственост, актуван с АОС № 361/03.02.2000г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

- Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 102.48 лв. /сто и два лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 4, Дейност 3.

2.4.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: лекарски кабинет № 223 с площ 24 кв.м на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18.50 кв.м , разположени на 1-ви и 2-ри етаж с обща площ: 34.57 кв.м. Находящи се   в" МЦ І" ЕООД, ул. " Златко Петков" № 1,гр. Балчик,  представляващ част от ПИ № 02508.82.2,  актуван с АОС  № 217 от 1999г., за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

-Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 133.99 лв. /сто тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2, Дейност 3.

2.5.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: 2 бр. медицински кабинети с обща площ 29.50 кв. м., ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с обща площ 39.40 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

-Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 96.12 лв. /деветдесет и шест лева и дванадесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3, Дейност 3.

3. До участие в тръжните процедури се допускат кандидати, които:

3.1.Спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност;

3.2.Представят диплома за завършено висше медицинско образование и документ, удостоверяващ наличие на сключен договор с РЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема засягащи съответното селище, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище, с. Сенокос и с. Дропла.

6.Възлага на кмета на Община Балчик да организира изпълнението на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и трета точка от дневния ред - Отпускане финансови помощи на граждани, давам думата на г-н  Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

 

 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД: Уважаеми господин председател, уважаеми г-н Ангелов, колеги общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 20 юни 2023 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния:

Проект за решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:


1. Стоянка Ж. Христова лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева, от гр. Балчик

2. Гюлюмсер И. Нойман- за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева, от гр.Балчик

3. Божанка  С. Ковачева - за лечение, в размера на  200,00 (двеста)лева, от гр.Балчик

4. Софка Н. Атанасова - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева от с.Соколово

5. Анка Хр. Стоянова - лечение, в размера на  150,00 (сто и петдесет)лева, от гр.Балчик

6. Неджмие А. Ахмед - за лечение,  размер на 200,00 (двеста)лева от гр.Балчик

7. Стоянка Радева - за лечение в размер на 200,00 (двеста)лева, от с. Дропла

8. Петър П. Василев  - лечение, в размера на  150,00 (сто и петдесет)лева, от с. Дропла

9. Зюлбие С. Мехмедов - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева, от с. Дропла

10. Антоанета М. Михайлова - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева, от с. Дропла

11. Емзаде Д. Салиева - за лечение, в размер на 200,00 (двеста)лева, от гр.Балчик

12. Божанка Стамова - за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева, от с. Гурково


 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Симеонов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява Отпускане финансови помощи на граждани, със „За" - 3; гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: само да попитам, колко остават от бюджета който сме гласували?

Г-н Николай Колев - председател на ОбСЩе дам думата на Председателя на Комисията, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД: След като питате ще ви кажа, към  настоящия момент след като бъдат гласувани тези помощи сумата, която остава е 16 700 лева.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Имам предложение да бъдат гласувани анблок.

-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги  г-н Станоев има предложение помощите да бъдат гласувани анблок, моля да гласуваме с вдигане на ръка предложението:

Гласували със „За" - 15; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Предложението  е приет.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги   моля да преминем към  поименно гласуване на  цялата точка;1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 803: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Стоянка Ж. Христова лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева, от гр. Балчик

2. Гюлюмсер И. Нойман- за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева, от гр.Балчик

3. Божанка  С. Ковачева - за лечение, в размера на  200,00 (двеста)лева, от гр.Балчик

4. Софка Н. Атанасова - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева от с.Соколово

5. Анка Хр. Стоянова - лечение, в размера на  150,00 (сто и петдесет)лева, от гр.Балчик

6. Неджмие А. Ахмед - за лечение,  размер на 200,00 (двеста)лева от гр.Балчик

7. Стоянка Радева - за лечение в размер на 200,00 (двеста)лева, от с. Дропла

8. Петър П. Василев  - лечение, в размера на  150,00 (сто и петдесет)лева, от с. Дропла

9. Зюлбие С. Мехмедова - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева, от с. Дропла

10. Антоанета М. Михайлова - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева, от с. Дропла

11. Емзаде Д. Салиева - за лечение, в размер на 200,00 (двеста)лева, от гр.Балчик

12. Божанка Стамова - за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева, от с. Гурково


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и четвърта точка от дневния  - Разни:


 


По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по двадесет и четвърта точка от дневния ред - Разни. Г-н Станоев заповядайте:


Г-н  Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н председател, няма да започна от Кранево, него ще го оставя за десерт. Искам да призова г-н Ангелов, тъй като вече виждаме, че бюджета ще бъде приет. Считам че има нужда от актуализация на заплатите на общинските служители и на парите за дрехи. Ще кажа защо: защото в други общини, без да уточнявам кои - в Област Добрич, парите за дрехи са повече отколкото са нашите в нашата Община и заплатите са по -високи. Аз разбирам, че до настоящият момент нямаше такава възможност, но призовавам г-н Ангелов, тъй като ще има приет бюджет - надявам се. За Държавен говоря и следователно и Общински, да помисли в новият бюджет дали такава актуализация  не може да се случи. Мисля, че е крайно належащо и говоря за Общинска администрация, не говоря тук за Общинските съветници. Вторият ми въпрос, към г-н Ангелов е именно за Кранево, моля ако има някаква възможност да се обърне внимание на Кранево по отношение на чистотата, окосяването всички проблеми, които многократно сме излагали, вече сме в разгара, ако мога да кажа на летния сезон и считам, че трябва по някакъв начин да с еотделят сили дали от Общинското предприятие БКС, дали от допълнителна работна ръка към  кметство Кранево да се назначи..просто наистина е наложащо. На скоро - вчера или онзи ден четох една статия на коренспондента на БНР Албена Иванова, в която се благодари на Общинското предприятие и на Общината за поддържаното село Кранево. Аз честно да ви кажа, не виждам да има място за благодарност в смисъл такъв.. считам, че кранево има нужда от по добро почистване и от по добра инфраструктура. Заявявал съм го много пъти, чакахме да бъдат запълнени дупки, не можа да се случи това. Наистина г-н Ангелов, разбирам че в момента се изпълняват проекти по наболялия Кранево. Проблема е именно централната част, където липсваше канализация - разбирам, че там ще има и асфалтиране и пълно възтановяване на всичко, което е разкопано, но считам, че трябва да се отделят средства за запълване и закърпване на дупките и тази инфраструктура по нянкакъв начин да бъде възтановена дори за летния период. По отношение на чистотата и окосяването на самото сели, дезинфекцията за кърлежи просто според мен има нужда от намесата на Общинска администрация. И само един апел към Албена Иванова - моля ви се , следващият път, когато слагате снимка на Кранево, просто снимката е от вилна зона Фиш-Фиш, а се говори за Кранево.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов  ще отговорите ли, заповядайте:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Да отговарям, по първата -заплати, съгласно Закона за удължаване на действието на бюджета на Република България за 2022г., който сега беше удължен до 31 юли, има точка -„Забранено е вдигането на заплати на служителите на бюджтна издръжка". Това е член от Закона за удължаването, по този начин ние не можем да променим  заплатите. Между другото в началото на годината имахме пълен разчет с нови заплати, но след като беше приет по този начин Закона за удължаване на действието на бюджета, ние нямахме право да променяме закона.

Г-н  Илиян Станоев - общински съветник: Само една реплика, г-н Ангелов абсолютно е прав, това казах идва новият бюджет -  ще бъде приет и тази забрана ще отпадне.


Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Ами да видим новият бюджет, аз не съм убеден с този 3% дефицит.

Г-н  Илиян Станоев - общински съветник: Значи аз много добре знам, че има такава забрана,

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: До 31.07.2023г. нищо не можем да направим, във връзка с работното облекло изплатено е дължимото по 300.00лв. на всички служители в Общината, не са ни толкова ниски заплатите. По въпроса за Кранево първо да кажа, че асфалтовите бригади ще влязат след като приключат канализацията за да не влизат да асфалтират и да се връщат, относно косене , чистота и т.н. пак няма да коментирам, единственото населено място в Общината в което няма назначени сезонни служители по граждански договор е Кметство Кранево.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Атанасов, после г-н Симеонов и после г-н Николов.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Г-н Председател, г-н Ангелов моят въпрос ще бъде конкретно с „Платената зона", по конкретно за двата паркинга - в часност „Рибарски площад". И на мен ми се наложи, като другите граждани да ползвам услугите на платената зона, в което няма нищо лошо, но бях малко неприятно изненадан сутринта, когато дойдох 09:10ч.  т.е. влязах в паркинга в 08:20ч. и в 09:10ч. вече съм просрочил гратисният период, редно е да се заплатят 2 лева. Първата неприятност, която дойде, а и в последствие разбирам, че не е само на мен - това е, че апарата за таксуване не приема 5 лева, учудващо и то не една банкнота, а 3-4 различни и дори по нови, по здрави и т.н. второто бях неприятно изненадан, че вместо да се таксува 2 лева за всеки час, както е по Наредбата, машината отчете 4 лева и първоначално помислих, че е някаква моментна техническа  грешка, но няколко дена поред  посещавайки  едно заведение за хранене в близост, разбирам с всички останали граждани е така. Искам да проверите и обърнете внимание за таксуването от 09:00ч. нататък т.е. гратисният период, както сме го гласували по правилник е до 09:00ч., а от 09:01ч. да се таксува по 2 лева, а не автомобила влязал преди срока за заплащане, а не  да заплаща и предходният час, който по правилника сме гласували да е гратисен. Т.е. да заплаща 2 часа, на пръв поглед всеки  ще кажетеголяма работа 4 лева,  не е въпроса в 4 лева, а в принципа. Много ви моля да го проверите, това е за паркинг „Рибарски площад", а за паркинг „Морска гара" не твърдя, но все пак проверете. Благодаря. Само извинявам се, наистина и аз искам да добавя за село Кранево - на мен скоро ми се наложи по служебна линия да бъда в в.з. „Поляните" и тъй като един клиент знае, че съм общински съветник и аз попаднах малко в тази грозна графа да бъда леко приятелски овикан, по отношение на сметосъбирането. Аз го видях, консултирах го, даже звъннах лично на кмета на селото и той каза „....всичко е във вашите ръце" По принцип е така. Аз също искам да се обърна към г-н Ангелов - да обърне внимание на сметосъбиращата фирма не я знаем коя е и кой е и наистина да си вършат малко по съвестно работата, видях контейнери на фона на вилна зона където е пълно с виладжии и факт, че си плащат дължимите данъци и такси към Общината - контейнера беше пълен, а отстрани няма да ви кажа какво се  виждаше и бях малко така атакуван по това отношение. Г-н Станоев наистина е прав относно чистотата, какви са проблемите - има някакви, дали е във  фирмата, дали е в назначените работници и ако се налага ние да вземем някакво решение нека да го вземаме колкото се може по бързо в разгара на летния сезон. Благодаря.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: По въпроса за платената зона, има изпълнителен директор и всичко, което ми казахте са просто технически проблем, където той си комуникира с фирмата, той си знае софтуера. По всяко време Общинският съвет като принципал може да го извика и да обясни. А защо 5 лева не ги приема - също като пазарските колички, слагаш едни 0.50ст. и не ги приема - падат..и в Западна Евтопа същото ми се е случвало.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов  - общински съветник: Аз исках да изкоментирам едно мое предложение, което съм много разочарован, че все още не е постъпило, но искам да коментирам на колегата Станоев това което иска да се актуализират заплатите на Администрацията, значи по неестествено като рефлекс на общински съветник, да настояваме пред Кмета принципно за по малки административни разходи и за по големи капиталови вложения. Така си мисля, че би трябвало да е нашия рефлекс, коментирам общо, но да оставим тази тема. Мисълта ми е следната: Внесох неотдавна, коментирал съм го и колегите едно предложение -може ли да има нещо във формулировката, но което целеше да намали, да стимилира - ние сме го коментирали това. В „Зона за платено паркиране" да стимулираме хората да ползват паркинги и да не ползват толкова улицата. Може би символ на нашият Общински съвет ще остане въвеждането на тази „Зона за платено паркиране" и аз все още съм неин подръжник, както и тук повечето сме го гласували това, а разбира се малко е солена цената която сложихме от 2 лева. Мисля, че разумното беше да направим паркингите по 1 лев, да стимулираме хората да влязат там, защото символ на тая зона и снимките, които са по социалните мрежи, показват празните паркинги и някакви коли които спрени наистина пречат на движението, голяма част особено по улица „Приморска", където много често не могат да се разминат две коли. Паркингите са постоянно празни и се пълнят само когато в съботите и неделите. В тази връзка, имах предложение да направим паркинга по  1 лев, а на улицата да си остане 2 лева, защото като по скъп лукс е това да спреш на улицата. Но не знам поради какви причини не е предвижена тази записка моя, тя е над два месеца. Лятото ще мине, но дайте да го направим, да има обществено обсъждане - може и колегите да не се съгласят. Но така или иначе този аргумент трябва да се чуе и търябва да влезе тук в залата. Благодаря ви.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, тук аз ще отговоря  - май месец г-н Господинов внесе за предложение паркингите да  бъдат по един лев, а останалата зона по 2 лева и искахме юридически да го оформим коректно, юристката имаше ангажименти, болна беше и се забавихме, грешката е наша.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Само да допълня, всеки има право да прави промени, но всички промени в Наредбата трябва да обявени преди - 1 месец преди това на сайта - това е чисто технически, естествено ще го качим на сайта.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Една препоръка искам да направя, да помоля г-н Колев като Председател на Общински съвет, организатор дейността на Общинския съвет и човек, който представя Общински съвет пред външни било то Общинска или не. Паркингите вечер са със спуснати бариери, така хубаво няма проблеми, защото можеш да влезеш 12:00(00.00ч) ч и да излизаш сутринта трябва да те таксуват, но свържете се с г-н Йорданов и вземете присърце, сложете на входа на тези паркинги по една табела, че паркинга от 20:00ч до 09:00ч. е безплатен. Идват хора в града в 22:00ч. вечерта виждат едни спуснати бариери и те не знаят, не са длъжни да знаят или пък да прочетат, че тези паркинги цяла вечер са безплатни. И какво правят -  спират отвън на „Приморска" бариерите ако са отворени вечерта, но те са спуснати и аз не разбирам защо, просто да има една табела, този паркинг е безплатен от толкова до толкова. Ще бъде в полза и вероятно повече хора вечерта ще предпочетат да влязат в паркингите, а две коли на паркинга, а „Приморска" фраш. Просто, като препоръка. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, ще говоря с г-н Йорданов,  заповядайте г-н Лафазански:


Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря ви, г-н Председател, г-н Ангелов, колеги,  на 21 юни входирах до вас едно питане във връзка с изпълнението на правомощията на Кмета на Община Балчик, по контрол на незаконно строителство в имоти общинска и държавна собственост.

Въпрос 1: На свое заседание от 27.04. 2023г. Общински съвет Балчик прие Решение
№ 756 , с което по повод заявление с вх№ УТ-2002-11/ 28.03.23 г. От „Балчик Плаза
ООД" чрез пълномощник Джем Салим Акиф и управител и представляващ
дружеството Живко Цанков Диков се даде съгласие за изменение на ПУП- ПРЗ за ПИ
02508.7.431, по КК на гр. Балчик, община Балчик, поради установено съществено
несъответствие между границите на имота по ПУП и КК и да се обособи уширение,
осигуряващо обръщането на автомобилите в обратна посока в улица без изход. Както
още тогава алармирах искането преследваше незаконосъобразна цел по смисъла на
разпоредбата на чл. 134, ал. 4 от ЗУТ, а именно узаконяване на незаконно построена
сграда върху имот с отреждане за паркинг, преди същото отреждане да бъде
променено. Следва да се отбележи и че едва ли има гражданин на общината ни, който
да е изненадан, че вместо да се премахне постоянно разширяващата се незаконна
сграда, общината променя предназначението на общинският имот, чието
предназначение му определя статут на публична общинска собственост. Факт е, че по
подобен начин бе третирана и общинската собственост по случаят известен като
"прашният паркинг". Едва ли следва да си задаваме въпроса защо и как все имоти
отредени за паркинг в зоната около морския бряг се оказват продадени на частни
инвеститори.
Извън горното, в самото заседание на проведената на 27.04.2023 г. сесия на
Общински съвет Балчик алармирах и че върху петното от съседният имот с
идентификатор 02508.87.122 по КК на гр. Балчик, за което тепърва, след посоченото
решение ще се изработва подробен устройствен план и ще ушири, като обръщало на
улицата без изход, неизвестно лице вече е оградило със специфична за града ни ограда
от балчишки камък, като в средата по южната и страна има поставена бариера.
Напомням, че посоченият тук ПИ 02508.87.122 беше обект на решение 619/23.09.2022,

което беше отменено на октомврийската сесия през същата година, за отдаване под
наем за облагородяване. Във връзка с горното задавам следните въпроси на осн. чл. 19,
ал. 1 , т. 4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Балчик, на
които моля, да ми отговорите в предстоящото заседание на общински съвет:
- Констатирала ли е общинска администрация изграждането на масивна ниска
ограда от балчишки камък и поставянето на бариера в имот 02508.87.122 по КК
на гр. Балчик - общинска собственост, отреден по действащият ПУП, за
озеленяване?
- Има ли за горното съставени актове или протоколи, респ. заповед за премахне
на незаконно строителство и/или преместваеми обекти? Ако има такива, срещу
кои лица са съставени същите, както и моля да ни ги представите.
- В случай че от Ваша страна не са предприети каквито и да е действия, Ви моля,
да дадете отговор за причините наложили бездействието Ви?
Въпрос 2: В последния месец от жители на община Балчик се забеляза активност с
висок интензитет и скорост, нетипична за община Балчик, в общински поземлен имот
02508.87.76 по КК, находящ се на ул. САМАРА № 2. В същият имаше сграда общинска
собственост, предоставена на лица с установена жилищна нужда по смисъла на
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за
настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик. Към
настоящият момент сградата е премахната и поземленият имот е изцяло почистен.
Сградата е заличена дори от кадастралната карта.
Във връзка с гореизложеното, задавам следните въпроси на осн. чл. 19, ал. 1 , т. 4 от
Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Балчик, на които моля,
да ми отговорите в предстоящото заседание на Общински съвет:
- Кой разпореди премахването на сградата общинска собственост в поземлен
имот №02508.87.76 по КК?
- В случай, че премахването на сградата е разпоредено от Кмета на общината, Ви
моля да представите на общинския съвет съставените актове, протоколи и/или
заповеди, както и изложите доводи за причините да не съгласувате Вашите
действия с принципала на общинската собственост, Общински съвет Балчик.
- Какво е положението с лицата, които ползваха общинското жилище? Отпаднала
ли е тяхната нужда от настаняване, а ако не е, осигурено ли е за същите друго
място за настаняване?
- Доколкото в момента тече изграждане на масивно оградно съоръжение, моля да
дадете отговор на въпроса дали същото се изгражда от Община Балчик с
бюджетни средства с издадени строителни книжа или се осъществява от трето
лице за собствена сметка и запозната ли е общината с това, респективно какви
действия са предприети ако е установено незаконно строителство. Благодаря ви.


Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Отговарям, ще ви се даде официален  отговор защото искате документи подготвят се нещата, единственото нещо което -  по първото, защото другото нямам намерение въобще да го коментирам - сме приели вашият въпрос, като сигнал за незаконно поставена бариера и вече сме предприели мерки по премахване на бариерата. Това е бариера зад входа на ...по алея „Деветакова"..комплекса " Карт ДМ" , накрая на улицата в дясно, преди кооперацията на „Айсберг", срещу входа на " Карт ДМ" имаше бариера, вече е премахната. Естествено докато разберем, ще видите кой я е поставил, това е единственото другото не го коментирам - нито прашен паркинг и т.н. Много добре знаете, нито сме продавали, нито сме променяли предназначение, по въпроса със „Самара", улица „Самара", сградата беше започнала да се самосрутва и абсолютно всички , които са живеели там са настанени в други къщи и тъй като тя стана опасна и сборища на наркомани по което ще дадем документация има и препоръчителни писма и от Полицията и с моя заповед, а това е частна общинска собственост и е в правомощията на Кмета - тя беше съборена. При събаряне нашето БКС, вижте колко съм откровен се престара и не знам някой може би искаше да прецака камъка и събориха и оградата. И съм наредил да възтановят оградата, защото камъка беше в нашето БКС. И както виждате,БКС - не ме интерисува как и какво възтановяват оградата, защото решили да го изравнят на кота нула с пътя, което е абсолютно невъзможно. По честен отговор от това...оградата беше съборена от нашето БКС и в момента в който видях какво са направили, съм ги накарал да я възтановят, не сме им дали нито една стотинка, а сградата беше съборена със Заповед, с всички необходими документи и ще ви ги предоставя, с Протоколи .. по същия начин съборихме и в детската градина поради това, че беше станало опасно и „Самара". Живот и здраве, когато имаме пари ще съборим и стария съд, защото това също струва пари. Това е отговора на „кипящата" строителна дейност, никой не беше ги карал да събарят оградата, на никого не е предлагано за продажба ..просто тртябваше да се събори сградата и затова стои в момента празно.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Както каза г-н Лафазански, въпросният имот е включен в разпореждането . Г-н Лафазански моля:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Имам втори въпрос, към г-н председателя имам въпрос във връзка с отчета на  изразходваните средства за издръжката на Общинския съвет, въпроса ми е: Колко и кои общински съветници, в какъв размер като средства ползват надбавката, която им се полага за гориво. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Справката съм я направил след Априлската Сесия, тя не е само за гориво - за канцеларски материали и др. Аз ще ви кажа груби числа и след това по имейл ще ви изпратя подробна справка и на всеки колега, който иска ще му изпратя. За 2020г. сумата е 64 890лв., за 2021г. - 91 062лв., за 2022г.- 109873лв. и за 2023г до април е  44224лв. Това е сумата от отчета и след това на всички по имейл, защото е кофендициална информация, по именно и по години е направена справката. Г-н Господинов моля:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Благодаря, исках да маркирам един доста сериозен проблем за града ни, на който станах свидетел, става въпрос за следното: Преди доста години, кога е станало не знам всички съоръжения, които са изграждани от „Геозащита" вече не ги поддържа „Геозащита", аз помня когато тя ги поддържаше, а там има сериозна поддръжка на тези неща. И наскоро станах свидетел с големи усилия БКС успяха да решат един много сериозен проблем, който отдавна маркирах - тръгнаха  едни много силни свлачищни процеси в източната част на града, само и само защото беше запушен един преливник на една шахта, където се събират всички подпочвени води. Това са много сериозни. Навремето са изразходвани сумати милиони за да се укрепи този град,, останали поради някакви разформироване  на геозащита или там не знам какво  е останало  на БКС, станах свидетел, че те от много дълго време се опитваха да се справят - вече втора година с този въпрос. Разгеле го решиха и то благодарение на Павлов, човека се хвана с това, но си мисля дали в структурите на БКС, не трябва да се назначи някакъв човек, който да бъде сериозно запознат с тези инжинерни съоръжения, защото те вършат много голяма роля за успокояване на тези свлачищни процеси в града. Това бяха грандиозни средства вложени и ще е жалко с това с времето и с годините те да спрат да функционират и изпълняват своята роля и да не се водят наблюдения. Явно тук помощ от геозащита - свидетел съм не идват и нищо не правят. Само дават някакви теоритически насоки. Благодаря - мисли ли се в тази посока, това е въпросът ми към вас.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Ангелов заповядайте:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Не е точно така, поддръжката все още си е в правомощията на „Геозащита" ООД, друг е въпроса, че не ни се отпуска финансов ресурс т.е. нямат бюджет - защото е все пак 100% Държавна фирма, оттук нататък се правят наистина периодични проверки на всички геозащитни съоръжения включително и с представителите на „Геозащита" ги правят. Правят се протоколи, набелязват се мерки, но „Геозащита" казва - „ние нямаме пари" изпращат се в МВРБ, и тъй като беше спешно това е причината нашето БКС със собствени средства отпушихме този преливник, защото наистина можеше да стане лошо. По същият начин между другото сме правили и където беше на Албена където затрупа ресторанта по същия начин сме прокарвали за преливника - тръба, която да отвежда вода в морето, защото „Геозащита" нямаше да го направи. И като нямат бюджет, какво да правим да чакаме да ни падне покрива на главата ли? Да си кажем честно нашето БКС си е добре окомплектовано, но много общини ни завиждат.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви г- Ангелов, моля г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, аз вземам за втори път думата, защото исках да направя реплика, тъй като ми беше споменат пример от г-н Господинов, да беше преди няколко въпроса, но аз не мога да взема думата. Аз до колкото си спомням, бях единственият съветник, който вземаше отношение по точка разни, сега защо има толкова много желаещи дали исват избори, дали не идват? Просто не мога да взема думата да направя реплика, гора от ръце точка Разни се превърна в началото на Сесията, а репликата ми беше много проста, защото уважаемият господин колегата Господинов каза, че всъщност на мен не би трябвало да ми е преоритет какви заплати вземат общинските служители. Г-н Господинов ще ви отговоря така:

„ Мисленето ние различно, за разлика от вас аз съм бил от всички страни на бариерата и знам, че е много зле когато си вършиш работат, а си недооценен. А именно считам, че служителите в Общинска администрация  си вършат перфектно работата и не  е ОК, те да чуват как в други Общини заплатите за същата позиция са по високи. Затова считам, дали на мен ми е преоритет или не, просто моето и вашето мислене е различно. Вие си знаете вашата песем, че трябва да се намалят разходите, а аз знам едно, че трябва труда на тези служители да бъде оценен. Благодаря.  

Г-н Николай Колев - председател на ОбСДруги колеги, ако не г-н Николов кмета на с.Кранево иска думата, заповядайте г-н Николов:

Г-н Николов - кмет на с.Кранево: Набързо малко цифри, в началото на март месец започнаха да идват украинци в Кранево. Поголовно и набързо набъбнаха до едни 4000хл. Този братски украински народ си дойде с домашни любимци и като решеха да си отиват, оставиха около 700-800 домашни любимеца безпризорни в Кранево, които бързо се поразвъдиха и повече от 1000 котки ...цифрите са трицифрени. За около 45 дни - май и юни имам повече от 30 сигнала през 112 за нахапани, разкъсани бедра, подмишници, подлакътници и нищо не можем да направим в тзи войнав която не можем да видим изход. По ми е лесно да застрелям един полицай, отколкото да убия куче! Комисии от нашите еколози, полицаи, пет лапи, шест лапи дойдоха и гледаха и в края на краищата направиха един протокол, който не значи нищо. В кабинета ми вкметството имаше 15 човека - областна администрация, хеита ...и т.н. първото им нещп беше да си удари печата за командировъчно и да направят един протокол и чао! Почечието на реката, чистене мистене, някакви шапки, някакви такова и това става въпрос за кучетата. За кърлежи, дупки и цигания - то си е емблема на Кранево. Няма да говоря г-н Ангелов, защото Г-н Димитрин Димитров в националната медия твърди, че аз имам 5 човека на щат. Вие казвате, че аз мога да назнача 5 човека, в Кранево няма малцинства, които да се съгласят да бачкат за 600-700лв. да метат улиците. Писал съм ви поне 10 пъти по този повод. Ако някой има свободен роднина - братовчет, балдъза да дойде да копае, да мете ще го назнача. Но аз в Кранево не мога да назнача г-н Ангелов и затова съм писал БКС да дойдат, то е Общинско предприятие, а не е на град Балчик. Павката от началото на годината до сега идвал три пъти с по 5-6 човека за по 2-3 часа. Ежедневно телефони, снимки, децта, майката незнам си кой! Вече се срамувам да се покажа в това село и много ви моля, нямам 5 човека, няма възможности да назнача. Г-да съветници вие решихте преди три години да пернете* персонала на селата. Аз с тях си помагах, правихме църкви и детски градини .  

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви. Колеги ако нямате въпроси закривам днешното Заседание на Общински съвет.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик