ПУБЛИКАЦИЯ



          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 865/ 20.07.23 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 53120.105.400,  по КК на м-т. "Фиш-фиш", с. Оброчище, община Балчик, област Добрич, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-22/ 13.04.23 г.  




Прикачени файлове: